Χρόνος πρόσληψης στον τελευταίο εργοδότη σου:

(Αν ο εργοδότης σου αναγνώρισε προϋπηρεσία, πρέπει να βάλεις ημερομηνία πρόσληψης αυτή που προκύπτει αν αφαιρέσεις τα χρόνια που αναγνωρίστηκαν. Π.χ. αν ο χρόνος πρόσληψης είναι η 01-01-1974 και αναγνωρίστηκαν 10 χρόνια εργασίας, βάζουμε ως χρόνο πρόσληψης την 01-01-1964.)

 
 (ηη/μμ/χχχχ)
Η απόλυση έγινε με προειδοποίηση;

(Τότε ο εργαζόμενος δεν φεύγει αμέσως, αλλά με τη λήξη του χρόνου προειδοποίησης)

Οχι    Ναι
Ημερομηνία Απόλυσης:

(Αν η απόλυση γίνει με προειδοποίηση εισάγετε την ημερομηνία που λήγει η προειδοποίηση)

 
 (ηη/μμ/χχχχ)
Μηνιαίος Μικτός Μισθός τον τελευταίο μήνα με πλήρη απασχόληση:

(χωρίς μπόνους, υπερωρίες ή άλλα έκτακτα)

  €
Υπολογισμός