Δικαστικές Αποφάσεις

Λέξεις κλειδιά
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ|Λατινικά
Αναζήτησε επιλέγοντας ένα από τα γράμματα του ευρετηρίου.
Με κλικ στη λέξη κλειδί, συγγραφέα, συλλογική σύμβαση κλπ, εμφανίζονται τα σχετικά αρχεία.

Νόμοι
Συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου-Π.Δ. 180/2004
Ν. 3144/2003 Απασχόληση και Κοινωνική Προστασία
Ν.3304/2005 Αρχή της ίσης μεταχείρισης
Ν. 3454/2006 Ενίσχυση της οικογένειας
Ν. 3488/2006 Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών
Ν.1483/1984 Προστασία εργαζομένων με οικογένεια
N. 3174/2003 Μερική απασχόληση
Ν. 3227/2004 Μέτρα αντιμετώπισης της ανεργίας
Ν. 1837/1989 Προστασία ανηλίκων και απασχόληση
N. 3250/2004 Μερική απασχόληση- Δημόσιο, ΟΤΑ,ΝΠΔΔ
Π.Δ. 62/1998 Μέτρα για νέους εργαζόμενους 94/33 ΕΚ
Π.Δ. 81/2003 Συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου
Π.Δ. 88/1999 Οργάνωση χρόνου εργασίας Οδ 93/104 ΕΚ
Π.Δ.160/1999 Ιδιωτικά γραφεία συμβούλων εργασίας
Π.Δ. 164/2004 Δημόσιο ορισμένου χρόνου
Π.Δ. 178/2002 Μεταβίβαση επιχείρισης Οδ. 98/50 ΕΚ
Π.Δ. 219/2000 Απόσπαση εργαζομένων Ελλάδα
YA 19040/1941 Χορήγηση επιδομάτων εορτών
N. 3385/2005 Προώθηση της απασχόλησης
Ν. 3198/1955 Περι καταγγελίας σύμβασης εργασίας
Ν. 1264/1982 Κατοχύρωση συνδικαλιστικών ελευθεριών
Ν. 46/1975 Ισότητα αμοιβής-ΔΣΕ 100/1951
N. 1568/1985 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων
Ν. 2639/1998 Σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
Π.Δ. 156/1994 Ενημέρωση εργοδότη για ενημέρωση
Ν.2112/1920 Καταγγελία συμβάσεων εργασίας
Ν.Δ. 515/1970 Χρονικά όρια εργασίας μισθωτών
Ν. 1174/1981 Δ.Σ.Ε. 106 Εβδομαδιαία ανάπαυση
Ν. 3730/2008 Απαγόρευση καπνίσματος
Ν.1157/1981 Πενθημερο ωράριο στο δημόσιο τομέα
N. 2643/1998 Ειδικές κατηγορίες εργαζομένων
Π.Δ. 16/1996 Υγιεινή και ασφαλεια Οδ. 89/654/ΕΟΚ
A.N. 539/1945 Άδειες µετ' αποδοχών
Ν.Δ. 2656/1953 Οργάνωση της αγοράς εργασίας.
Π.Δ. 189/1998 Άδεια εργασίας προσφύγων
Οδηγία 99/70/ΕΚ Εργασία ορισμένου χρόνου
Α.Ν.435/1968 Ελάχιστος μισθός κατηγοριών μισθωτών
ΑΥΟικΕργ 8900/1946 Μισθός μη εργάσιμων ημερών
ΑΥΟικΕργ 18310/1946 Οικονομικές ενισχύσεις
ΑΥΕργΚοινΑσφ οικ.130621/2003-Εργασία ανηλίκων
ΑΥΕ 30342/2002 Εφαρμογή Ν.2956/2001 για τις ΕΠΑ
Ν. 3655/2008 Μεταρρύθμιση Κοινωνικής Ασφάλισης
Π.Δ. 37/2008 Άδειες εργαζομένων σε εμπορικά πλοία
Π.Δ. 882/1980 Τροποποίηση Β. Δ/τος 28.1-4.2.1938
Β.Δ. της 24-7/1920 Ευθύνη εξ εργατικού ατυχήματος
Ν. 1302/1982 Προστασία της μητρότητας
Π.Δ. 193/1988 Επέκταση διατάξεων ν. 1483/1984
Π.Δ. 176/1997 Ασφάλεια και υγεία γυναικών
Ν. 776/1977 Κύρωση κανονισμού παροχών μητρότητος
Π.Δ.87/2002Ιση μεταχείριση στην κοινωνική ασφάλιση
Ν. 1424/1984 Επικύρωση της 111 ΔΣΕ για τη διάκριση
Ν. 1576/1985 Κύρωση ΔΣΕ 156 - Ίση μεταχείριση
Ν. 1342/1983 Εξάλειψη διακρίσεων κατά γυναικών
Οδηγία 75/117/ΕΟΚ Αρχή της ισότητας των αμοιβών
Οδηγία 2006/54/ΕΚ Αρχή της ίσης μεταχείρισης
Οδηγία 76/207/ΕΟΚ Ίση μεταχείριση στην απασχόληση
Β.Δ. της 25.8.1920 Υγιεινή και ασφαλεία εργατών
Π.Δ. 105/1995 Σήμανση ασφαλείας και υγείας
Π.Δ. 1073/1981 Εργασίες σε εργοτάξια οικοδομών
Ν. 1346/1983 Τροποποίηση Εργατικής Νομοθεσίας
Π.Δ. 213/1986 Ειδικότητα Ιατρικής της Εργασίας
Π.Δ. 94/1987 Έκθεση σε μεταλλικό μόλυβδο
Π.Δ. 294/1988 Τεχνικός ασφαλείας - Ιατρός εργασίας
ΑΥΠρΚυβΕσΟικΕργ 88555/3293/1988 Υγιεινή Δημόσιο
ΕΓΣΣΕ/1991
Π.Δ. 157/1992 Υγιεινή - Ασφάλεια στο Δημόσιο
Ν. 1767/1988 Συμβούλια εργαζομένων
Π.Δ.17/1996 Ασφάλεια-Οδηγίες 89/391/EOK,91/383/EOK
Π.Δ. 159/1999 Τροποποίηση π.δ. 17/96, π.δ. 70α/88
Π.Δ. 95/1999 Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης
Π.Δ. 338/2001 Υγεία-ασφάλεια χημικοί παράγοντες
Π.Δ. 212/2006 Προστασία από την έκθεση σε αμίαντο
ΑΥΕργ 1390/1989-Βιβλιάριο εργασίας ανηλίκων
Ν.2918/2001-Κύρωση της ΔΣΕ 182
Ν. 2403/1996-Κύρωση της 154 ΔΣΕ
Α.Ν. 435/1968-Καθορισμός αποδοχών
Ν.Δ.1119/1972-Ρύθμιση όρων αμοιβής και εργασίας
Ν. 2224/1994-Ρύθμιση θεμάτων εργασίας
Ν.2738/1999-Συλλ.διαπραγματεύσεις στη Δημ.Διοίκηση
Π.Δ. 91/2006-Εργαζόμενοι στην Ευρωπαϊκή Εταιρία
Π.Δ.240/2006-Ενημέρωση και διαβούλευση εργαζομένων
Ν.Δ. 4205/1961-Περί κυρώσεως της υπ΄ αριθ. 98 ΔΣΕ
Ν.2874/2000-Προώθηση της απασχόλησης
Π.Δ. 198/1990 - Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ.
Π.Δ. 147/1990-Αριθμός Μεσολαβητών - Διαιτητών
ΑΥΕ 94227/1991-Κανονισμός Λειτουργίας Ο.ΜΕ.Δ.
ΑΥΕ 12636/2001-Κατάσταση Μεσολαβητών Διαιτητών
Ν.2265/1994 για Αστυνομικούς,Πυροσβεστικους
Ν.1712/1987-Εκσυγχρονισμός επαγγελμ.οργανώσεων
Ν.Δ. 4204/1961-Κύρωση της 87 ΔΣΕ
Ν.1426/1984-Κύρωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη
ΑΥΕργ 55350/1983-Εκλογικά συνδικαλιστικά βιβλιάρια
Ν.2556/1997-Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής
Ν. 435/1976-Τροποποίηση-Συμπλήρωση διατάξεων
Α.Ν. 173/1967-Περί ελέγχου ομαδικών απολύσεων κλπ
Ν.1387/1983-Έλεγχος Ομαδικών απολύσεων
Ν.Δ. 618/1970-Ανώτατο όριο αποζημίωσης Δημοσίου
Α.Ν. 1846/1951-Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Ν.Δ. 2954/1954-Σώμα Επιθεωρήσεως Εργασίας
Ν.Δ. 1104/1972-Καταρτιζόμενοι ΟΑΕΔ.
ΑΥΟικΕργ 58399/1951
ΑΥΟικΕργ 21091/2990/1946
ΑΥΕργ 27316/1954
Π.Δ. 81/2003 - Εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου
Π.Δ. 164/2004-Συμβάσεις ορισμ. χρόνου στο δημόσιο
Ν. 2956/2001-Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις
Π.Δ. 160/1999-Ιδιωτικά Γραφεία Συμβούλων Εργασίας
Π.Δ. 456/1984-Αστικός Κώδικας-Σύμβαση Εργασίας
Π.Δ.167/2006-Χρόνος εργασίας στις οδικές μεταφορές
Ν. 2269/1920 Εφαρμογή 8ωρου και 48ωρου ωραρίου
Π.Δ. 27.6.1932 Κωδικοποίηση 8ωρης εργασίας
Α.Ν. 547/1937 Συμπλήρωση νόμων περί ωραρίου
Ν.2874/2000 Προώθηση της απασχόλησης
Ν.Δ. 4020/1959 Χρονικά όρια εργασίας
Ν.1892/1990 Εκσυγχρονισμός και την ανάπτυξη
Ν.Δ. 1037/1971 Ωράριο λειτουργίας καταστημάτων
Ν.1788/1988 Περί ωραρίου εργασίας καταστημάτων κ.α
Π.Δ. 327/1992 - Περί πετρελαϊκής πολιτικής
Ν.3377/2005 Εξυγίανση εμπορίου και αγοράς
Α.Ν. 380/1968 Υποχρεωτική αργία η πρωτομαγιά
Ν. 2990/1922 Κύρωση ΔΣΕ για εβδομαδιαία ανάπαυση
Β.Δ. 748/1966 Κωδικοποίηση νομοθεσίας για ανάπαυση
Β.Δ. 750/1971 Εμπορικά καταστήματα Κυριακές
Ν. 549/1977 Τροποποίηση εργατικής νομοθεσίας
Π.Δ. 152/2003 Χρόνος εργασίας ναυτικών
Ν. 2974/2001 Ωράριο ναυτικών
ΑΥΕργ 16182/1983 Εκτελεστή η απόφαση 25/1983 ΔΔΔΔ
ΑΥΕργ 3762/1967 Απασχόληση κατά την Κυριακή
Ν. 2081/1952 Κύρωση ΔΣΕ 52 - Άδειες μετ' αποδοχών
Ν. 4504/1966 Επίδομα αδείας
Ν. 133/1975 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1975
ΕΓΣΣΕ/2008-2009
Ν. 2085/1992-Προσωπικό της Δημόσιας Διοίκησης
Π.Δ. 561/1980-Άδεια εξετάσεων εργαζομένων Δημοσίου
Π.Δ. 483/1984-Διευκόλυνση εργαζομένων φοιτητών ΤΕΙ
ΑΥΕργ 11753/1990
ΑΥΕργ 10855/1988- ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΣΕ 1988
Ν.2336/1995-Eποπτευόμενοι οργανισμoί Υπ. Εργασίας
Ν. 3302/2004-Ετήσια άδεια εργαζομένων
Ν. 2084/1992-Αναμόρφωση της κοινωνικής ασφάλισης
Ν. 3845/2010-Μνημόνιο ΔΝΤ,Ε.Ε. και Ελλάδας
Ν. 3846/2010-Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια
Ν.3850/2010-Κώδικας Υγιεινής και Ασφάλειας
Ν. 3871/2010-Διαιτητικές αποφάσεις-όρια αυξήσεων
Ν. 3842/2010 Καταγγελία σύμβασης και τροποποίηση
Ν. 3863/2010 Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα
Ν. 3863/2010-Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα
Ν. 3863/2010-Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα
Ν. 3863/2010-Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα
Ν. 3863/2010-Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα
Ν. 3863/2010-Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα
Ν. 3863/2010-Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα
Ν.3899/2010-Πρόγραμμα στήριξης ελλην. οικονομίας
Ν.3919/2011-Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας
Ν. 1876/1990-Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις
Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
Ν. 3896/2010-Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών
Π.Δ. 679/1982-Έλεγχος επιδοτούμενων ανέργων
Ν. 1077/1980 Μισθωτοί τουριστικών επιχειρήσεων
Ν. 1262/1982-Παροχή κινήτρων για ανάπτυξη
Ν. 710/1977 Περί ξεναγών
N. 1172/1981-Κύρωση πράξης νομοθετ. περιεχομένου
Ν. 3552/2007-Σύσταση Ταμείου Κοινων. Αλληλεγγύης
Β.Δ.153/1972 Άδεια μισθωτών εποχιακών επιχειρήσεων
N. 2961/1954-Οργανισμός Απασχόλησης και Ασφαλίσεως
Ν. 1351/1983 Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
Ν. 1566/1985 Α'βάθμια - Β'βάθμια εκπαίδευση
Ν. 2986/2002 Οργάνωση υπηρεσιών Αβάθμιας-Ββάθμιας
Ν. 3194/2003 Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων
Ν.3475/2006 Δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση
Ν. 682/1977 Ιδιωτικά σχολεία γενικής εκπαίδευσης
Ν. 3691/2008 Έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες
Ν. 3428/2005 Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου
Ν. 3230/2004 Σύστημα Διοίκησης-Αποδοτικότητα
N. 3429/2004 Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί
Ν. 3320/2005 Προσωπικό Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α.
Ν.2190/1994 Aνεξάρτητη αρχή επιλογής προσωπικού
Π.Δ. 40/1997-Ενημέρωση και διαβούλευση εργαζομένων
N. 2232/1994-Σύσταση Οικον. και Κοινων. Επιτροπής
Ν. 1943/1991 Εκσυγχρονισμός δημόσιας διοίκησης
Ν. 1836/1989 Απασχόληση-επαγγελματική κατάρτιση
Ν. 1316/1983 Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, κλπ
Ν.3185/2003 Τροποποίηση Ν.2668/1998,Οδ. 2002/39/ΕΚ
Ν. 3166/2003-Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας
Ν.3175/2003-Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού
Ν. 4321/1963-Ειδικός λογαριασμός χορηγήσεων δώρου
Ν.1262/1987-Μέσα και όργονα αναπτυξιακής πολιτικής
Ν. 1731/1987-Ρυθμίσεις στην άμεση,έμμεση φορολογία
Ν. 1836/1989-Προώθηση της απασχόλησης
Ν.1882/1990-Περιστολή της φοροδιαφυγής
Π.Δ. 1/1990-Προστασία δικαιωμάτων των εργαζομένων
Π.Δ. 4.10.1934 Λειτουργία υπόγειων εργοστασίων
Π.Δ.422/1979 Σηματοδότηση ασφάλειας χώροι εργασίας
N. 2224/1994-Ρύθμιση θεμάτων εργασίας
ΑΥΟικΕργΚοινΑσφ 33561/1996
Ν. 2328/1995 Νομικό καθεστώς ιδιωτικής τηλεόρασης
Β.Δ. της 16/18 Ιουλίου 1920
Ν.Δ. 1198/1972 Επέκταση ισχύος σσε στο δημόσιο
ΕΓΣΣΕ 1993
ΕΓΣΣΕ 1998-1999
Ν. 2218/1994 Προσωπικό νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων
Ν. 1866/1989 Ίδρυση ΕΣΡ
Ν.Δ. 3789/1957 Κανονισμοί εργασίας
Π.Δ. 369/1989 Επιτροπές Εργασίας Νομαρχιών
Ν. 2518/1997 Επιχειρήσεις υπηρεσιών ασφαλείας
Ν. 1365/1983 Κοινωνικοποιήση επιχειρήσεων δημοσίου
Π.Δ. 410/1988 Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου Δημοσίου
Β.Δ. της 20-23.12.1959- Διανεμητικός Λογαριασμός
Ν. 3016/2002 Εταιρική διακυβέρνηση
Ν.Δ. 3755/1957-Αύξηση αποδοχών μισθωτών
N. 3248/1955 - Κύρωση της υπ'αρ.95 ΔΣΕ
Ν. 2434/1996 Μέτρα για την απασχόληση κ κατάρτιση
Α.Ν. 690/1945-Υποχρέωση καταβολής αποδοχών
Ν. 4694/1930-Απαγόρευση εκχωρήσεως ημερομισθίων
Ν. 1429/1984-Προστασία Ελλήνων στην Ασία
Ν.1792/1988 - Κύρωση σύμβασης για το εφαρμ. δίκαιο
Ν.Δ. 2698/1953- Μεταρρύθμιση νομοθεσίας ΙΚΑ
Ν. 3242/2004 Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα
Π.Δ. 296/1991 Εφαρμογή διεθνών κανόνων εργασίας
Ν. 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης
ΑΥΕργ Φ.27019/2/1953-Επίδομα Νυκτερινής Εργασίας
ΑΥΟικΕργ 19040/1981 Επιδόματα εορτών
Καν(ΕΚ) 44/2001 του Συμβουλίου της 22.12.2000
Ν. 3812/2009 Σύστημα πρόσληψης δημόσιου τομέα
ΑΥΕργ 40051/1981
Οδηγία 1999/63/ΕΚ-Χρόνος εργασίας ναυτικών
ΑΥΑπασχ 11400/1710/1975
Π.Δ. της 8.12.1928 Στράτευση ιδιωτικών υπαλλήλων
Οδηγία 2003/88/ΕΚ-Οργάνωση Χρόνου Εργασίας
Ν. 2026/1992 Θέματα προσωπικού δημόσιας διοίκησης
Ν. 2150/1993 Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας
ΑΥΕργ 2065/1989 Άδεια ανάπηρων εργαζόμενων
Π.Δ. 106/2007 Ελέυθερη κυκλοφορία πολιτών της Ε.Ε.
Ν. 1545/1985 Προστασία από την ανεργία
Οδηγία 2006/123/ΕΚ-Υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά
Ν. 2431/1996 Διορισμός πολιτών Ε.Ε. στο Δημόσιο
Ν. 27/1975 Εγκατάσταση αλλοδαπών ναυτιλιακών
Α.Ν. 448/1968 Απασχόληηση αλλοδαπών
Α.Ν. 89/1967 Εγκατάσταση αλλοδαπών εταιρειών
Οδηγία 1997/81/ΕΚ-Μερική απασχόληση
Ν.3386/2005-Υπήκοοι τρίτων χωρών
Ν. 2190/2001
ΥΑ 4803/13/17-δ/1992- Άδεια εργασίας αλλοδαπών
Οδηγία 1986/378/ΕΟΚ-Συστήματα κοινωνικής ασφάλισης
Ν.3986/2011 Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Ν, 3918/2011-Aλλαγές στο σύστημα υγείας
Ν. 3966/2011Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία
Ν.3912/2011 Ταμείο Επιχειρηματικότητας - Ανάπτυξης
N. 3938/2011 Αντιμετώπιση περιστατικών αυθαιρεσίας
Ν. 3911/2011 Πιστοποίηση των μηχανοδηγών
Ν. 3996/2011-Αναμόρφωση σώματος Επιθ.Εργασίας
Σύνταγμα
Ν. 4024/2011-Συντάξεις Δημοσίου,ενιαίο μισθολόγιο
Όροι εργασίας προσωπικού ξενοδοχείων
Μνημόνιο 2:Δανειακή Σύμβαση,μείωση μισθου-αποδοχών
Κωδικοποιημένη σσε εμποροϋπαλλήλων
Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή τoυ Ν. 4046/2012
Προϋποθέσεις Εισόδου και διαμονής αλλοδαπών
Ν. 4052/2012-Ευρ.Συμβουλ.Εργαζ./Προσ. απασχόληση
Ν.4093/2012 Έγκριση μεσοπρόθεσμου πλαισίου
Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων
Περί Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτάκτου Ανάγκης
Αντιμετώπ. παραβατικότητας στην Κοινων.Ασφάλιση
N. 4254/2014
Εργασιακά θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης
Εργασιακά θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης
Κύρωση ΠΝΠ.σχ.με Γεν.Γραμματέα Δημ.Εσόδων κλπ
Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης
Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά
Άδεια φροντίδας παιδιού
ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3:ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΙΚ.ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Αποτελέσματα :

Τα σχόλια έχουν κλείσει.