Δικαστικές Αποφάσεις

Λέξεις κλειδιά
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ|Λατινικά
Αναζήτησε επιλέγοντας ένα από τα γράμματα του ευρετηρίου.
Με κλικ στη λέξη κλειδί, συγγραφέα, συλλογική σύμβαση κλπ, εμφανίζονται τα σχετικά αρχεία.

Νόμοι
ΕΓΣΣΕ/2008-2009
Ν. 2084/1992-Αναμόρφωση της κοινωνικής ασφάλισης
Ν. 3845/2010-Μνημόνιο ΔΝΤ,Ε.Ε. και Ελλάδας
Ν. 3846/2010-Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια
Ν. 3863/2010 Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα
Ν.3919/2011-Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας
Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
Π.Δ. 679/1982-Έλεγχος επιδοτούμενων ανέργων
Ν. 1262/1982-Παροχή κινήτρων για ανάπτυξη
N. 1172/1981-Κύρωση πράξης νομοθετ. περιεχομένου
Ν. 3552/2007-Σύσταση Ταμείου Κοινων. Αλληλεγγύης
N. 2961/1954-Οργανισμός Απασχόλησης και Ασφαλίσεως
N. 2232/1994-Σύσταση Οικον. και Κοινων. Επιτροπής
Ν. 3166/2003-Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας
Ν.3175/2003-Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού
Ν.1262/1987-Μέσα και όργονα αναπτυξιακής πολιτικής
Ν. 1731/1987-Ρυθμίσεις στην άμεση,έμμεση φορολογία
Ν. 1836/1989-Προώθηση της απασχόλησης
Ν.1882/1990-Περιστολή της φοροδιαφυγής
Π.Δ. 1/1990-Προστασία δικαιωμάτων των εργαζομένων
N. 2224/1994-Ρύθμιση θεμάτων εργασίας
ΑΥΟικΕργΚοινΑσφ 33561/1996
Ν. 2434/1996 Μέτρα για την απασχόληση κ κατάρτιση
Ν. 1429/1984-Προστασία Ελλήνων στην Ασία
Ν.1792/1988 - Κύρωση σύμβασης για το εφαρμ. δίκαιο
Ν.Δ. 2698/1953- Μεταρρύθμιση νομοθεσίας ΙΚΑ
Ν. 3242/2004 Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα
Π.Δ. 296/1991 Εφαρμογή διεθνών κανόνων εργασίας
Ν. 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης
Καν(ΕΚ) 44/2001 του Συμβουλίου της 22.12.2000
Ν. 3812/2009 Σύστημα πρόσληψης δημόσιου τομέα
Οδηγία 2006/123/ΕΚ-Υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά
Ν.3986/2011 Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Ν, 3918/2011-Aλλαγές στο σύστημα υγείας
Ν. 3966/2011Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία
Ν.3912/2011 Ταμείο Επιχειρηματικότητας - Ανάπτυξης
N. 3938/2011 Αντιμετώπιση περιστατικών αυθαιρεσίας
Ν. 3996/2011-Αναμόρφωση σώματος Επιθ.Εργασίας
Σύνταγμα
Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή τoυ Ν. 4046/2012
Προϋποθέσεις Εισόδου και διαμονής αλλοδαπών
Ν. 4052/2012-Ευρ.Συμβουλ.Εργαζ./Προσ. απασχόληση
Ν.4093/2012 Έγκριση μεσοπρόθεσμου πλαισίου
Περί Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτάκτου Ανάγκης
Αντιμετώπ. παραβατικότητας στην Κοινων.Ασφάλιση
N. 4254/2014
Εργασιακά θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης
Εργασιακά θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης
Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης
Αποτελέσματα :

Τα σχόλια έχουν κλείσει.