Δικαστικές Αποφάσεις

Λέξεις κλειδιά
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ|Λατινικά
Αναζήτησε επιλέγοντας ένα από τα γράμματα του ευρετηρίου.
Με κλικ στη λέξη κλειδί, συγγραφέα, συλλογική σύμβαση κλπ, εμφανίζονται τα σχετικά αρχεία.

Νόμοι
Συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου-Π.Δ. 180/2004
N. 3250/2004 Μερική απασχόληση- Δημόσιο, ΟΤΑ,ΝΠΔΔ
Π.Δ. 88/1999 Οργάνωση χρόνου εργασίας Οδ 93/104 ΕΚ
Π.Δ. 164/2004 Δημόσιο ορισμένου χρόνου
Ν.Δ. 515/1970 Χρονικά όρια εργασίας μισθωτών
Ν. 1174/1981 Δ.Σ.Ε. 106 Εβδομαδιαία ανάπαυση
Ν.1157/1981 Πενθημερο ωράριο στο δημόσιο τομέα
Οδηγία 99/70/ΕΚ Εργασία ορισμένου χρόνου
ΑΥΕ 30342/2002 Εφαρμογή Ν.2956/2001 για τις ΕΠΑ
Π.Δ. 882/1980 Τροποποίηση Β. Δ/τος 28.1-4.2.1938
Π.Δ. 81/2003 - Εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου
Π.Δ.167/2006-Χρόνος εργασίας στις οδικές μεταφορές
Ν. 2269/1920 Εφαρμογή 8ωρου και 48ωρου ωραρίου
Π.Δ. 27.6.1932 Κωδικοποίηση 8ωρης εργασίας
Α.Ν. 547/1937 Συμπλήρωση νόμων περί ωραρίου
Ν.2874/2000 Προώθηση της απασχόλησης
Ν.Δ. 4020/1959 Χρονικά όρια εργασίας
Ν.1892/1990 Εκσυγχρονισμός και την ανάπτυξη
Ν.Δ. 1037/1971 Ωράριο λειτουργίας καταστημάτων
Ν.1788/1988 Περί ωραρίου εργασίας καταστημάτων κ.α
Π.Δ. 327/1992 - Περί πετρελαϊκής πολιτικής
Ν.3377/2005 Εξυγίανση εμπορίου και αγοράς
Α.Ν. 380/1968 Υποχρεωτική αργία η πρωτομαγιά
Ν. 2990/1922 Κύρωση ΔΣΕ για εβδομαδιαία ανάπαυση
Β.Δ. 748/1966 Κωδικοποίηση νομοθεσίας για ανάπαυση
Β.Δ. 750/1971 Εμπορικά καταστήματα Κυριακές
Ν. 549/1977 Τροποποίηση εργατικής νομοθεσίας
Π.Δ. 152/2003 Χρόνος εργασίας ναυτικών
Ν. 2974/2001 Ωράριο ναυτικών
ΑΥΕργ 16182/1983 Εκτελεστή η απόφαση 25/1983 ΔΔΔΔ
ΑΥΕργ 3762/1967 Απασχόληση κατά την Κυριακή
Ν. 3863/2010-Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα
Οδηγία 2003/88/ΕΚ-Οργάνωση Χρόνου Εργασίας
Οδηγία 1997/81/ΕΚ-Μερική απασχόληση
Αποτελέσματα :

Τα σχόλια έχουν κλείσει.