Δικαστικές Αποφάσεις

Λέξεις κλειδιά
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ|Λατινικά
Αναζήτησε επιλέγοντας ένα από τα γράμματα του ευρετηρίου.
Με κλικ στη λέξη κλειδί, συγγραφέα, συλλογική σύμβαση κλπ, εμφανίζονται τα σχετικά αρχεία.

Νόμοι
YA 19040/1941 Χορήγηση επιδομάτων εορτών
Α.Ν.435/1968 Ελάχιστος μισθός κατηγοριών μισθωτών
ΑΥΟικΕργ 8900/1946 Μισθός μη εργάσιμων ημερών
ΑΥΟικΕργ 18310/1946 Οικονομικές ενισχύσεις
ΑΥΟικΕργ 58399/1951
ΑΥΟικΕργ 21091/2990/1946
ΑΥΕργ 27316/1954
Ν. 3863/2010-Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα
Ν. 4321/1963-Ειδικός λογαριασμός χορηγήσεων δώρου
Β.Δ. της 20-23.12.1959- Διανεμητικός Λογαριασμός
Ν. 3016/2002 Εταιρική διακυβέρνηση
Ν.Δ. 3755/1957-Αύξηση αποδοχών μισθωτών
N. 3248/1955 - Κύρωση της υπ'αρ.95 ΔΣΕ
Α.Ν. 690/1945-Υποχρέωση καταβολής αποδοχών
Ν. 4694/1930-Απαγόρευση εκχωρήσεως ημερομισθίων
ΑΥΕργ Φ.27019/2/1953-Επίδομα Νυκτερινής Εργασίας
ΑΥΟικΕργ 19040/1981 Επιδόματα εορτών
Οδηγία 1999/63/ΕΚ-Χρόνος εργασίας ναυτικών
ΑΥΑπασχ 11400/1710/1975
Μνημόνιο 2:Δανειακή Σύμβαση,μείωση μισθου-αποδοχών
Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων
Αποτελέσματα :

Τα σχόλια έχουν κλείσει.