Δικαστικές Αποφάσεις

Λέξεις κλειδιά
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ|Λατινικά
Αναζήτησε επιλέγοντας ένα από τα γράμματα του ευρετηρίου.
Με κλικ στη λέξη κλειδί, συγγραφέα, συλλογική σύμβαση κλπ, εμφανίζονται τα σχετικά αρχεία.

Νόμοι
Ν.3304/2005 Αρχή της ίσης μεταχείρισης
Ν. 3454/2006 Ενίσχυση της οικογένειας
Ν. 3488/2006 Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών
Ν.1483/1984 Προστασία εργαζομένων με οικογένεια
Ν. 46/1975 Ισότητα αμοιβής-ΔΣΕ 100/1951
Ν. 1302/1982 Προστασία της μητρότητας
Π.Δ. 176/1997 Ασφάλεια και υγεία γυναικών
Ν. 776/1977 Κύρωση κανονισμού παροχών μητρότητος
Π.Δ.87/2002Ιση μεταχείριση στην κοινωνική ασφάλιση
Ν. 1424/1984 Επικύρωση της 111 ΔΣΕ για τη διάκριση
Ν. 1576/1985 Κύρωση ΔΣΕ 156 - Ίση μεταχείριση
Ν. 1342/1983 Εξάλειψη διακρίσεων κατά γυναικών
Οδηγία 75/117/ΕΟΚ Αρχή της ισότητας των αμοιβών
Οδηγία 2006/54/ΕΚ Αρχή της ίσης μεταχείρισης
Οδηγία 76/207/ΕΟΚ Ίση μεταχείριση στην απασχόληση
Ν. 3896/2010-Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών
Οδηγία 1986/378/ΕΟΚ-Συστήματα κοινωνικής ασφάλισης
Αποτελέσματα :

Τα σχόλια έχουν κλείσει.