Δικαστικές Αποφάσεις

Λέξεις κλειδιά
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ|Λατινικά
Αναζήτησε επιλέγοντας ένα από τα γράμματα του ευρετηρίου.
Με κλικ στη λέξη κλειδί, συγγραφέα, συλλογική σύμβαση κλπ, εμφανίζονται τα σχετικά αρχεία.

Νόμοι
Ν. 3227/2004 Μέτρα αντιμετώπισης της ανεργίας
Ν. 1837/1989 Προστασία ανηλίκων και απασχόληση
Π.Δ. 62/1998 Μέτρα για νέους εργαζόμενους 94/33 ΕΚ
N. 2643/1998 Ειδικές κατηγορίες εργαζομένων
ΑΥΕργΚοινΑσφ οικ.130621/2003-Εργασία ανηλίκων
ΑΥΕργ 1390/1989-Βιβλιάριο εργασίας ανηλίκων
Ν.2918/2001-Κύρωση της ΔΣΕ 182
Ν. 3863/2010-Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα
Ν. 1077/1980 Μισθωτοί τουριστικών επιχειρήσεων
Ν. 710/1977 Περί ξεναγών
Β.Δ.153/1972 Άδεια μισθωτών εποχιακών επιχειρήσεων
Ν. 1351/1983 Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
Ν. 1566/1985 Α'βάθμια - Β'βάθμια εκπαίδευση
Ν. 2986/2002 Οργάνωση υπηρεσιών Αβάθμιας-Ββάθμιας
Ν. 3194/2003 Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων
Ν.3475/2006 Δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση
Ν. 682/1977 Ιδιωτικά σχολεία γενικής εκπαίδευσης
Ν. 3691/2008 Έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες
Ν. 3428/2005 Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου
Ν. 3230/2004 Σύστημα Διοίκησης-Αποδοτικότητα
N. 3429/2004 Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί
Ν. 3320/2005 Προσωπικό Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α.
Ν.2190/1994 Aνεξάρτητη αρχή επιλογής προσωπικού
Ν. 1943/1991 Εκσυγχρονισμός δημόσιας διοίκησης
Ν. 1836/1989 Απασχόληση-επαγγελματική κατάρτιση
Ν. 1316/1983 Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, κλπ
Ν.3185/2003 Τροποποίηση Ν.2668/1998,Οδ. 2002/39/ΕΚ
Ν. 2518/1997 Επιχειρήσεις υπηρεσιών ασφαλείας
Π.Δ. 410/1988 Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου Δημοσίου
Π.Δ. της 8.12.1928 Στράτευση ιδιωτικών υπαλλήλων
Ν. 2026/1992 Θέματα προσωπικού δημόσιας διοίκησης
Ν. 2150/1993 Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας
ΑΥΕργ 2065/1989 Άδεια ανάπηρων εργαζόμενων
Π.Δ. 106/2007 Ελέυθερη κυκλοφορία πολιτών της Ε.Ε.
Ν. 1545/1985 Προστασία από την ανεργία
Ν. 2431/1996 Διορισμός πολιτών Ε.Ε. στο Δημόσιο
Ν. 27/1975 Εγκατάσταση αλλοδαπών ναυτιλιακών
Α.Ν. 448/1968 Απασχόληηση αλλοδαπών
Α.Ν. 89/1967 Εγκατάσταση αλλοδαπών εταιρειών
Ν.3386/2005-Υπήκοοι τρίτων χωρών
Ν. 2190/2001
ΥΑ 4803/13/17-δ/1992- Άδεια εργασίας αλλοδαπών
Αποτελέσματα :

Τα σχόλια έχουν κλείσει.