Δικαστικές Αποφάσεις

Λέξεις κλειδιά
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ|Λατινικά
Αναζήτησε επιλέγοντας ένα από τα γράμματα του ευρετηρίου.
Με κλικ στη λέξη κλειδί, συγγραφέα, συλλογική σύμβαση κλπ, εμφανίζονται τα σχετικά αρχεία.

Νόμοι
Ν. 3198/1955 Περι καταγγελίας σύμβασης εργασίας
Ν.2112/1920 Καταγγελία συμβάσεων εργασίας
Ν.2556/1997-Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής
Ν. 435/1976-Τροποποίηση-Συμπλήρωση διατάξεων
Α.Ν. 173/1967-Περί ελέγχου ομαδικών απολύσεων κλπ
Ν.1387/1983-Έλεγχος Ομαδικών απολύσεων
Ν.Δ. 618/1970-Ανώτατο όριο αποζημίωσης Δημοσίου
Α.Ν. 1846/1951-Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Ν. 3842/2010 Καταγγελία σύμβασης και τροποποίηση
Ν. 3863/2010-Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα
Ν. 3863/2010-Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα
Β.Δ. της 16/18 Ιουλίου 1920
Αποτελέσματα :

Τα σχόλια έχουν κλείσει.