Δικαστικές Αποφάσεις

Λέξεις κλειδιά
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ|Λατινικά
Αναζήτησε επιλέγοντας ένα από τα γράμματα του ευρετηρίου.
Με κλικ στη λέξη κλειδί, συγγραφέα, συλλογική σύμβαση κλπ, εμφανίζονται τα σχετικά αρχεία.

Νόμοι
Ν. 3144/2003 Απασχόληση και Κοινωνική Προστασία
Ν. 2639/1998 Σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
Ν. 2403/1996-Κύρωση της 154 ΔΣΕ
Α.Ν. 435/1968-Καθορισμός αποδοχών
Ν.Δ.1119/1972-Ρύθμιση όρων αμοιβής και εργασίας
Ν.2738/1999-Συλλ.διαπραγματεύσεις στη Δημ.Διοίκηση
Π.Δ. 91/2006-Εργαζόμενοι στην Ευρωπαϊκή Εταιρία
Π.Δ.240/2006-Ενημέρωση και διαβούλευση εργαζομένων
Ν.Δ. 4205/1961-Περί κυρώσεως της υπ΄ αριθ. 98 ΔΣΕ
Ν.2874/2000-Προώθηση της απασχόλησης
Π.Δ. 198/1990 - Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ.
Π.Δ. 147/1990-Αριθμός Μεσολαβητών - Διαιτητών
ΑΥΕ 94227/1991-Κανονισμός Λειτουργίας Ο.ΜΕ.Δ.
ΑΥΕ 12636/2001-Κατάσταση Μεσολαβητών Διαιτητών
Ν.2336/1995-Eποπτευόμενοι οργανισμoί Υπ. Εργασίας
Ν. 3871/2010-Διαιτητικές αποφάσεις-όρια αυξήσεων
Ν. 3863/2010-Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα
Ν.3899/2010-Πρόγραμμα στήριξης ελλην. οικονομίας
Ν. 1876/1990-Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις
Π.Δ. 40/1997-Ενημέρωση και διαβούλευση εργαζομένων
Ν. 1365/1983 Κοινωνικοποιήση επιχειρήσεων δημοσίου
Ν. 4024/2011-Συντάξεις Δημοσίου,ενιαίο μισθολόγιο
Αποτελέσματα :

Τα σχόλια έχουν κλείσει.