Δικαστικές Αποφάσεις

Λέξεις κλειδιά
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ|Λατινικά
Αναζήτησε επιλέγοντας ένα από τα γράμματα του ευρετηρίου.
Με κλικ στη λέξη κλειδί, συγγραφέα, συλλογική σύμβαση κλπ, εμφανίζονται τα σχετικά αρχεία.

Νόμοι
N. 1568/1985 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων
Ν. 3730/2008 Απαγόρευση καπνίσματος
Π.Δ. 16/1996 Υγιεινή και ασφαλεια Οδ. 89/654/ΕΟΚ
Β.Δ. της 25.8.1920 Υγιεινή και ασφαλεία εργατών
Π.Δ. 105/1995 Σήμανση ασφαλείας και υγείας
Π.Δ. 1073/1981 Εργασίες σε εργοτάξια οικοδομών
Π.Δ. 213/1986 Ειδικότητα Ιατρικής της Εργασίας
Π.Δ. 94/1987 Έκθεση σε μεταλλικό μόλυβδο
Π.Δ. 294/1988 Τεχνικός ασφαλείας - Ιατρός εργασίας
ΑΥΠρΚυβΕσΟικΕργ 88555/3293/1988 Υγιεινή Δημόσιο
ΕΓΣΣΕ/1991
Π.Δ. 157/1992 Υγιεινή - Ασφάλεια στο Δημόσιο
Ν. 1767/1988 Συμβούλια εργαζομένων
Π.Δ.17/1996 Ασφάλεια-Οδηγίες 89/391/EOK,91/383/EOK
Π.Δ. 159/1999 Τροποποίηση π.δ. 17/96, π.δ. 70α/88
Π.Δ. 95/1999 Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης
Π.Δ. 338/2001 Υγεία-ασφάλεια χημικοί παράγοντες
Π.Δ. 212/2006 Προστασία από την έκθεση σε αμίαντο
Ν. 2224/1994-Ρύθμιση θεμάτων εργασίας
Ν.3850/2010-Κώδικας Υγιεινής και Ασφάλειας
Π.Δ. 4.10.1934 Λειτουργία υπόγειων εργοστασίων
Π.Δ.422/1979 Σηματοδότηση ασφάλειας χώροι εργασίας
Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά
Αποτελέσματα :

Τα σχόλια έχουν κλείσει.