Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 7 - (Καταγγελία συνεπεία μηνύσεως του μισθωτού)

Αι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται επί μισθωτών απολυομένων συνεπεία υποβολής
κατ' αυτών μηνύσεως συμφώνως προς τα υπό της παραγράφου 1 του άρθρ. 5 του Ν. 2112 ή
της παραγράφου 1 του αρθρ. 6 του Β.Δ. της 16/18 Ιουλίου 1920 οριζόμενα. Εάν όμως
επακολουθήση απαλλαγή του μισθωτού δια βουλεύματος ή δικαστικής αποφάσεως, αι
διατάξεις του παρόντος έχουσιν εφαρμογήν και επ' αυτού από της εις τον εργοδότην
κοινοποιήσεως υπό του ενδιαφερομένου του απαλλακτικού βουλεύματος ή της αποφάσεως.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.