Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 9 - (Υποχρέωση εργοδότη αναγγελίας της απόλυσης στον ΟΑΕΔ)

1. Ο καταγγέλλων την σχέσιν εργασίας εργοδότης υποχρεούται όπως εντός προθεσμίας 8
ημερών από της παραδόσεως του εγγράφου της καταγγελίας εις τον απολυόμενον, αναγγείλη
την υπ' αυτού ενεργηθείσαν καταγγελίαν εις την αρμοδίαν υπηρεσίαν του Οργανισμού
Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας ως και εις το αρμόδιον Γραφείον Ευρέσεως
Εργασίας, όπερ υποχρεούται να πρωτοκολλήση ταύτην αυθημερόν. Εις ας περιφερείας δεν
υπάρχει Υπηρεσία Οργανισμού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας, ως και το
Γραφείον Ευρέσεως Εργασίας, η αναγγελία γίνεται εις την πλησιεστέραν Αστυνομικήν Αρχήν.
2. Η αναγγελία ενεργείται διά της παραδόσεως αντιγράφου του εγγράφου καταγγελίας εις τας
υπηρεσίας τας αναφερομένας εις την προηγουμένην παράγραφον, αρμοδία δε υπηρεσία του
Οργανισμού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας και Γραφείον Ευρέσεως Εργασίας
ορίζεται το του τόπου απασχολήσεως του μισθωτού.
3. Οι εργοδόται υποχρεούνται εις αναγγελίαν και όταν η σχέσις εργασίας λύεται ουχί συνεπεία
καταγγελίας, αλλ' εξ άλλου λόγου ήτοι δια της παρόδου του συμπεφωνημένου χρόνου εις την
περίπτωσιν της συμβάσεως διαρκείας ωρισμένου χρόνου, ή οσάκις προκύπτει τοιαύτη
διάρκεια εκ του δηλωθέντος σκοπού εργασίας, ή διά της αποπερατώσεως του έργου εις την
περίπτωσιν συμβάσεως ωρισμένου έργου. Η αναγγελία εις τας περιπτώσεις ταύτας ενεργείται
διά παραδόσεως εις την αρμοδίαν υπηρεσίαν του Οργανισμού Απασχολήσεως και
Ασφαλίσεως Ανεργίας, ως και το αρμόδιον Γραφείον Ευρέσεως Εργασίας, ή άλλως εις την
πλησιεστέραν Αστυνομική Αρχήν, εγγράφου περιλαμβάνοντος τα δι' αποφάσεων του
Υπουργού Εργασίας, δημοσιευομένων διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, ορισθησόμενα
στοιχεία.
4. Κατά παντός εργοδότου παραβαίνοντος τας διατάξεις του παρόντος άρθρου, ως και κατά
του αναγράφοντος ψευδή στοιχεία εις την καταγγελίαν της σχέσεως εργασίας, επιβάλλονται
κατ’ έγκλησιν του αρμοδίου Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας ή του Οργανισμού Απασχολήσεως
και Ασφαλίσεως της Ανεργίας αι ποιναί αι οριζόμεναι εις την παράγρ. 4 του άρθρ. 5 του Ν.Δ.
2656/53 « περί οργανώσεως και ελέγχου της αγοράς εργασίας» .
[Η παρ.5 προστέθηκε από την παρ.6 άρθρ.4 Ν. 2335/1995 (ΦΕΚ Α΄ 185)]
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.