Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 10 - (Επιβολή διαθεσιμότητας ως μέτρο εναλλακτικό της απόλυσης)

1. Αι επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις εν περιπτώσει περιορισμού της οικονομικής των
δραστηριότητος δύνανται αντί της καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας να θέτουν εγγράφως
εις διαθεσιμότητα τους μισθωτούς των, μη δυναμένην να υπερβή εν συνόλω τους τρεις μήνας
ετησίως. Εν τη περιπτώσει ταύτη ο μισθωτός λαμβάνει το ήμισυ του μέσου όρου των
τακτικών αποδοχών των δύο τελευταίων μηνών, υπό καθεστώς πλήρους απασχολήσεως.
Προκειμένου περί επιχειρήσεων η εκμεταλλεύσεων κοινής ωφελείας απασχολουσών άνω των
πέντε χιλιάδων μισθωτούς, δια την θέσιν των μισθωτών εις κατάστασιν διαθεσιμότητος
απαιτείται έγκρισις του Υπουργού Απασχολήσεως, χορηγουμένη επί τη αιτήσει του
εργοδότου, μετά γνώμην της Ολομελείας του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας. Εάν εντός
μηνός από της υποβολής εις το Υπουργείον Απασχολήσεως της αιτήσεως δεν αποφανθή ο
Υπουργός Απασχολήσεως, ο εργοδότης δύναται και άνευ της εγκρίσεως τούτου να θέση εις
διαθεσιμότητα τους παρ' αυτώ μισθωτούς, τηρών την διαδικασίαν και τας προϋποθέσεις του
προηγουμένου εδαφίου» .
[Η τελευταία παράγραφος προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 206/1974 (ΦΕΚ
Α΄ 362)]
2. Καταργούνται αι παράγραφοι 1, 2, 4, 5 και 6 του αρθρ. 13 του Ν.Δ. 2961/1954.
«Προκειμένου περί επιχειρήσεων η εκμεταλλεύσεων κοινής ωφελείας απασχολουσών άνω
των πέντε χιλιάδων μισθωτούς, δια την θέσιν των μισθωτών εις κατάστασιν διαθεσιμότητος
απαιτείται έγκρισις του Υπουργού Απασχολήσεως, χορηγουμένη επί τη αιτήσει του
εργοδότου, μετά γνώμην της Ολομελείας του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας. Εάν εντός
μηνός από της υποβολής εις το Υπουργείον Απασχολήσεως της αιτήσεως δεν αποφανθή ο
Υπουργός Απασχολήσεως, ο εργοδότης δύναται και άνευ της εγκρίσεως τούτου να θέση εις
διαθεσιμότητα τους παρ’ αυτώ μισθωτούς, τηρών την διαδικασίαν και τας προϋποθέσεις του
προηγουμένου εδαφίου» .
[Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 10 προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 1 του ΝΔ
206/1974 (ΦΕΚ Α΄ 362)]
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.