Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Οδηγία 2006/54/ΕΚ Αρχή της ίσης μεταχείρισης

Άρθρα Νόμου

ΤΙΤΛΟΣ I - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 1 - Σκοπός...

Άρθρο 2 - Ορισμοί...

Άρθρο 3 - Θετική δράση...

TITΛΟΣ II - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Ισότητα της αμοιβής...

Άρθρο 4 - Απαγόρευση διακρίσεων...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Ίση μεταχείριση στα επαγγε...

Άρθρο 5 - Απαγόρευση διακρίσεων...

Άρθρο 6 - Προσωπικό πεδίο εφαρμογ...

Άρθρο 7 - Καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογ...

Άρθρο 8 - Εξαιρέσεις από το καθ’ ύ...

Άρθρο 9 - Παραδείγματα διακρίσεων...

Άρθρο 10 - Εφαρμογή ως προς τους αυ...

Άρθρο 11 - Δυνατότητα αναβολής ως π...

Άρθρο 12 - Αναδρομική ισχύς...

Άρθρο 13 - Μεταβλητή ηλικία συνταξ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Ίση μεταχείριση σε σχέση με...

Άρθρο 14 - Απαγόρευση διακρίσεων...

Άρθρο 15 - Επιστροφή ύστερα από άδε...

Άρθρο 16 - Άδεια πατρότητας και υιο...

TITΛΟΣ III - ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Ένδικα βοηθήματα και επιβο...

ΤΜΗΜΑ 1 - Ένδικα βοηθήματα...

Άρθρο 17 - Προάσπιση των δικαιωμ...

Άρθρο 18 - Αποζημίωση ή αντιστάθ...

ΤΜΗΜΑ 2 - Βάρος αποδείξεως...

Άρθρο 19 - Βάρος αποδείξεως...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Προώθηση της ίσης μεταχείρ...

Άρθρο 20 - Φορείς αρμόδιοι για την ...

Άρθρο 21 - Κοινωνικός διάλογος...

Άρθρο 22 - Διάλογος με μη κυβερνητι...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Γενικές οριζόντιες διατάξε...

Άρθρο 23 - Συμμόρφωση...

Άρθρο 24 - Προστασία έναντι αντιπο...

Άρθρο 25 - Κυρώσεις...

Άρθρο 26 - Πρόληψη διακρίσεων...

Άρθρο 27 - Ελάχιστες προϋποθέσεις...

Άρθρο 28 - Σχέση με κοινοτικές και ...

Άρθρο 29 - Συνεκτίμηση της ισότητα...

Άρθρο 30 - Διαβίβαση πληροφοριών...

TITΛΟΣ IV - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 31 - Εκθέσεις...

Άρθρο 32 - Επανεξέταση...

Άρθρο 33 - Εφαρμογή...

Άρθρο 34 - Κατάργηση...

Άρθρο 35 - Έναρξη ισχύος...

Άρθρο 36 - Αποδέκτες...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - ...

ΜΕΡΟΣ A - Καταργηθείσες οδηγίες με τ...

ΜΕΡΟΣ B - Κατάλογος των προθεσμιών γ...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Πίνακας αντιστοιχίας...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Γενικές οριζόντιες διατάξεις

Άρθρο 23 - Συμμόρφωση

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να
διασφαλίσουν ότι:
α) τυχόν νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις,
αντίθετες προς την αρχή της ίσης μεταχείρισης, καταργούνται·
β) διατάξεις ατομικών ή συλλογικών συμβάσεων ή συμφωνιών,
εσωτερικών κανονισμών επιχειρήσεων ή κανόνων διεπόντων τα
ανεξάρτητα επαγγέλματα και εργασίες και τις οργανώσεις
εργαζομένων και εργοδοτών, ή τυχόν άλλων ρυθμίσεων, που
αντιβαίνουν προς την αρχή της ίσης μεταχείρισης, είναι άκυρες,
ακυρώσιμες ή τροποποιούνται·
γ) τα επαγγελματικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης που
περιέχουν διατάξεις του είδους αυτού δύνανται να μην
τυγχάνουν εγκρίσεως ή να μην παρατείνονται με διοικητικά
μέτρα.

Άρθρο 24 - Προστασία έναντι αντιποίνων

Τα κράτη μέλη εισάγουν στην εθνική έννομη τάξη τα μέτρα που
απαιτούνται για την προστασία των εργαζομένων, περιλαμβανομένων
και εκείνων που είναι εκπρόσωποι των εργαζομένων όπως προβλέπει
η εθνική νομοθεσία ή/και πρακτική, κατά της απόλυσης ή άλλης
δυσμενούς μεταχείρισης που θα συνιστούσε αντίδραση του εργοδότη
σε καταγγελία εντός της επιχείρησης ή σε κίνηση δικαστικής
διαδικασίας με στόχο να επιβάλει τη συμμόρφωση προς την αρχή της
ίσης μεταχείρισης.

Άρθρο 25 - Κυρώσεις

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις σε
περίπτωση παραβίασης των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται κατ’
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία
μέτρα επιβολής τους. Οι κυρώσεις οι οποίες μπορεί να
περιλαμβάνουν την καταβολή αποζημίωσης στο θύμα, πρέπει να
είναι αποτελεσματικές, ανάλογες με την παράβαση και αποτρεπτικές.
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή το
αργότερο έως τις 5 Οκτωβρίου 2005 και της κοινοποιούν επίσης
κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή τους αμελλητί.

Άρθρο 26 - Πρόληψη διακρίσεων

Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν, βάσει της νομοθεσίας τους, των
συλλογικών συμβάσεων ή της πρακτικής, τους εργοδότες και τους
αρμοδίους για την πρόσβαση στην επαγγελματική κατάρτιση να
εισάγουν αποτελεσματικά μέτρα για την πρόληψη κάθε μορφής
διάκρισης βάσει φύλου, και ιδίως της παρενόχλησης και της
σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας ή όσον αφορά την
πρόσβαση στην απασχόληση, την επαγγελματική κατάρτιση και
εξέλιξη.

Άρθρο 27 - Ελάχιστες προϋποθέσεις

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν ή να διατηρούν διατάξεις
που είναι ευνοϊκότερες για την προστασία της αρχής της ίσης
μεταχείρισης από τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.
2. Η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας δεν αποτελεί σε καμία
περίπτωση επαρκή λόγο για τη μείωση του επιπέδου προστασίας των
εργαζομένων στους τομείς που καλύπτονται από αυτήν, με την
επιφύλαξη του δικαιώματος των κρατών μελών να θεσπίζουν,
ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης, νομοθετικές, κανονιστικές ή
διοικητικές διατάξεις διαφορετικές από αυτές που υφίστανται κατά
τη στιγμή της κοινοποίησης της παρούσας οδηγίας, εφόσον
πληρούνται οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 28 - Σχέση με κοινοτικές και εθνικές διατάξεις

1. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις διατάξεις περί προστασίας των
γυναικών ιδίως για την εγκυμοσύνη και τη μητρότητα.
2. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις διατάξεις της οδηγίας 96/34/ΕΚ
και της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ.

Άρθρο 29 - Συνεκτίμηση της ισότητας ανδρών και γυναικών

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν ενεργώς υπόψη το στόχο της ισότητας
ανδρών και γυναικών κατά τη σύνταξη και την εφαρμογή
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων, πολιτικών
και δραστηριοτήτων στους τομείς που μνημονεύονται στην παρούσα
οδηγία.

Άρθρο 30 - Διαβίβαση πληροφοριών

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα μέτρα που λαμβάνονται κατ’
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, καθώς και οι διατάξεις που ήδη
ισχύουν, να γνωστοποιούνται σε όλους τους ενδιαφερομένους με
όλα τα κατάλληλα μέσα, και, ενδεχομένως, στον εργασιακό χώρο.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.