Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 11 - (Μεταβατικές ρυθμίσεις για τους καταγγέλλοντες εργοδότες)

1. Προειδοποιήσεις προς τους μισθωτούς γενόμεναι μέχρι της ισχύος του παρόντος εφ' όσον
μέχρι της ημέρας ταύτης είχεν επέλθει λύσις της συμβάσεως εργασίας δεν υπάγονται εις τας
διατάξεις του νόμου τούτου. Εάν όμως διαρκή η προειδοποίησις, ο εργοδότης δικαιούται
όπως εντός μηνός από της δημοσιεύσεως του παρόντος προβή εις έγγραφον ανάκλησιν της
προειδοποιήσεως.
2. Εάν ο εργοδότης δεν επιθυμή να προβή εις τοιαύτην ανάκλησιν και εφ' όσον εν τω μεταξύ
δεν έχει λυθή η σύμβασις εργασίας υποχρεούται όπως εντός της αυτής προθεσμίας
επαναλάβη την καταγγελίαν συμφώνως προς τα άρθρ. 1 και 2 του παρόντος οπότε εκ της
προειδοποιήσεως ή της καταβληθησομένης εις τον μισθωτόν αποζημιώσεως αφαιρείται ο
μέχρι της ισχύος του παρόντος διανυθείς χρόνος προμηνύσεως.
3. Εάν η σύμβασις εργασίας ελύθη κατά το μετά την 9ην Φεβρουαρίου και μέχρι της
δημοσιεύσεως του παρόντος χρονικόν διάστημα, ο εργοδότης υποχρεούται, όπως εντός
μηνός από της δημοσιεύσεως τούτου επί τη αιτήσει του μισθωτού καταβάλη την αποζημίωσιν
αυτού ή συμπληρώση ταύτην κατά τας διατάξεις του παρόντος, εν περιπτώσει δε μη
συμμορφώσεώς του εντός της ως άνω τασσομένης προθεσμίας, η γενομένη καταγγελία
θεωρείται άκυρος.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.