Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν. 1264/1982 Κατοχύρωση συνδικαλιστικών ελευθεριών

Άρθρα Νόμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ...

Άρθρο 1 - Αντικείμενο...

Άρθρο 2 - Καταχώρηση συνδικαλιστικώ...

Άρθρο 3 - Βιβλία συνδικαλιστικών οργ...

ΆΡΘΡΟ 4 - Σκοποί συνδικαλιστικών οργ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ...

Άρθρο 5 - Πόροι...

Άρθρο 6 - Είσπραξη εισφορών...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΔΙΟΙΚ...

Άρθρο 7 - Μέλη συνδικαλιστικών οργαν...

Άρθρο 8 - Συνέλευση μελών, Απαρτία, Λ...

Άρθρο 9 - Διοικητικά Συμβούλια Ελεγκ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙ...

Άρθρο 10 - Εκλογές...

Άρθρο 11 - Διεξαγωγή εκλογών...

Άρθρο 12 - Σύστημα εκλογών...

Άρθρο 13 - Ψηφοφορία – Πρακτικό Διαλο...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ Κ...

Άρθρο 14 - Προστασία και διευκολύνσε...

Άρθρο 15 - Επιτροπές προστασίας συνδι...

Άρθρο 16 - Δημοκρατία στους τόπους ερ...

Άρθρο 17 - Συνδικαλιστικές άδειες...

Άρθρο 18 - Ρύθμιση συνδικαλιστικών δι...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΑΠΕΡΓΙΑ...

Άρθρο 19 - Δικαίωμα απεργίας...

Άρθρο 20 - Κήρυξη απεργίας...

Άρθρο 21 - Προσωπικό ασφαλείας...

Άρθρο 22 - Απαγόρευση προσλήψεων απερ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 23 - (Ποινικές διατάξεις)...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 24 - Αποκατάσταση συνδικαλιστώ...

Άρθρο 25 - Εγγραφές μελών – Εκκαθάρισ...

Άρθρο 26 - Άμεση εφαρμογή αναλογικής...

Άρθρο 27 - Διάλυση ΟΔΕΠΕΣ...

Άρθρο 28 - Λοιπές μεταβατικές διατάξε...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 29 - Αποκατάσταση συνδικαλιστώ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 30 - Συνδικαλιστικές ελευθερίε...

Άρθρο 30Α - (Συνδικαλιστικές ελευθερίε...

Άρθρο 30Β - Συνδικαλιστικά δικαιώματα ...

Άρθρο 31 - (Περί κατοχύρωσης των εργασ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 32 - (Καταργούμενες διατάξεις)...

Άρθρο 33 - (Έναρξη ισχύος)...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Άρθρο 1 - Αντικείμενο

1. Με την επιφύλαξη της ισχύος των Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας που
έχουν κυρωθεί, ο νόμος αυτός κατοχυρώνει τα συνδικαλιστικά
δικαιώματα των εργαζομένων και ρυθμίζει την ίδρυση, οργάνωση,
λειτουργία και δράση των συνδικαλιστικών οργανώσεών τους. Για την
εφαρμογή αυτού του νόμου εργαζόμένοι είναι όσοι απασχολούνται με
σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου (μισθωτοί), στους
οποίους περιλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι στο δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή
ΟΤΑ.
Ειδικά για τις οργανώσεις του νόμου αυτού οι διατάξεις του Α.Κ. και του
Εισ.Ν.Α.Κ. ισχύουν όπως τροποποιούνται ή συμπληρώνονται με αυτόν.
2. Δεν εφαρμόζεται ο νόμος αυτός:
α) Για τις δημοσιογραφικές οργανώσεις, εκτός από τις διατάξεις των
άρθρ. 12, 14, 15, 19, 20 με εξαίρεση το εδαφ. γ' της παρ. 1, 21, 22, 23 και
26.
β) Για τις ναυτεργατικές οργανώσεις. Γι' αυτές μέχρις ότου ψηφιστεί και
δημοσιευθεί ειδικός νόμος, θα εξακολουθήσει να εφαρμόζεται το ισχύον
σήμερα νομικό καθεστώς (βλ. εξαίρεση στο άρθρο 12, όπως
συμπληρώθηκε με το άρθρο 56 του Ν. 2224/1994).
Δεν υπάγονται στις διατάξεις του νόμου αυτού επαγγελματικές
οργανώσεις που συνιστώνται με νόμο ως νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου.
3. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις διακρίνονται σε πρωτοβάθμιες,
δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες.
α)Πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι:
αα)τα σωματεία,
ββ) τα τοπικά παραρτήματα συνδικαλιστικών οργανώσεων ευρύτερης
περιφέρειας ή πανελλαδικής έκτασης, που προβλέπονται από τα
καταστατικά τους και μόνο για το δικαίωμα να γίνουν μέλη του
αντίστοιχου εργατικού κέντρου.
γγ) Οι ενώσεις προσώπων, μία για κάθε εκμετάλλευση, επιχείρηση,
δημόσια υπηρεσία, ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ, που συνιστούν δέκα (10) τουλάχιστον
εργαζόμενοι με ιδρυτική πράξη την οποία καταθέτουν στο γραμματέα
του αρμόδιου Ειρηνοδικείου και κοινοποιούν στον εργοδότη, εφόσον ο
συνολικός αριθμός των εργαζομένων δεν υπερβαίνει τους σαράντα (40)
και δεν υπάρχει σωματείο με τους μισούς τουλάχιστον ως μέλη του. Εάν,
μετά την τυχόν σύσταση της ένωσης προσώπων, πάψει να συντρέχει μία
από τις πιο πάνω προϋποθέσεις, η ένωση προσώπων διαλύεται, χωρίς
άλλη διατύπωση. Η ιδρυτική πράξη της ένωσης προσώπων πρέπει να
αναφέρει απαραίτητα το σκοπό της, δύο εκπροσώπους της και τη
διάρκειά της που δεν υπερβαίνει το εξάμηνο. Για τις ενώσεις προσώπων
εκτός από το άρθρο 20 παρ. 1 εδαφ. γ' εφαρμόζονται ανάλογα και οι
διατάξεις για τα σωματεία των άρθρων 3 παρ.1α, 7 παρ. 1, 5, 6, 7 και 8
του νόμου αυτού. Για την εκλογή των εκπροσώπων της ένωσης
προσώπων επιμελείται τριμελής εφορευτική επιτροπή.
β)Δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι οι Ομοσπονδίες και
τα Εργατικά Κέντρα. Οι Ομοσπονδίες είναι ενώσεις δύο (2) τουλάχιστον
σωματείων του ίδιου ή συναφών κλάδων οικονομικής δραστηριότητας ή
του ίδιου ή συναφών επαγγελμάτων. Τα Εργατικά Κέντρα είναι ενώσεις
δύο (2) τουλάχιστον σωματείων και τοπικών παραρτημάτων που έχουν
την έδρα τους μέσα στην περιφέρεια του αντίστοιχου Εργατικού Κέντρου
ανεξάρτητα από τον τόπο απασχόλησης των μελών τους.
γ)Τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις (συνομοσπονδίες) είναι
ενώσεις Ομοσπονδιών και Εργατικών Κέντρων.

Άρθρο 2 - Καταχώρηση συνδικαλιστικών οργανώσεων

1. Σε κάθε Πρωτοδικείο τηρείται ειδικό βιβλίο συνδικαλιστικών
οργανώσεων στο οποίο καταχωρίζονται στα στοιχεία του άρθρ. 81 Α.Κ.,
ο αριθμός της δικαστικής απόφασης που εγκρίνει ή τροποποιεί το
καταστατικό της οργάνωσης και σημειώνεται η ενδεχόμενη διάλυσή της.
Μετά την εγγραφή στο παραπάνω βιβλίο επέρχονται τα αποτελέσματα
του άρθρ. 83 Α.Κ. (Κτήση νομικής προσωπικότητας).
2. Σε κάθε Πρωτοδικείο τηρείται φάκελλος που περιέχει το καταστατικό
κάθε συνδικαλιστικής οργάνωσης και τις τροποποιήσεις του καθώς και
τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρ. 13 παρ.2 του νόμου αυτού.
3. Αντίγραφα των παραπάνω εγγράφων και βεβαιώσεις για στοιχεία που
αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού χορηγούνται από τον
Γραμματέα του Πρωτοδικείου σε όποιον έχει έννομο συμφέρον.

Άρθρο 3 - Βιβλία συνδικαλιστικών οργανώσεων

1. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις τηρούν τα ακόλουθα βιβλία, που
αριθμούνται και θεωρούνται από το Γραμματέα του Πρωτοδικείου της
έδρας τους πριν αρχίσουν να χρησιμοποιούνται:
α) Μητρώου μελών, όπου αναγράφονται αριθμημένα το ονοματεπώνυμο,
το επάγγελμα, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός του δελτίου ταυτότητας,
ο αριθμός του εκλογικού συνδικαλιστικού βιβλιαρίου και μέχρι την
έκδοσή του ο αριθμός του ασφαλιστικού βιβλιαρίου υγείας, το Ταμείο
ασφάλισης και οι χρονολογίες εγγραφής και διαγραφής κάθε μέλους.
Προκειμένου για νομικά πρόσωπα αναγράφονται η επωνυμία, η έδρα, οι
αριθμοί και οι χρονολογίες των δικαστικών αποφάσεων έγκρισης ή
τροποποίησης των καταστατικών τους, οι χρονολογίες εγγραφής και
διαγραφής τους, ο αριθμός των γραμμένων μελών τους και αυτών που
πήραν μέρος στις τελευταίες εκλογές.
β) Πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων των μελών.
γ) Πρακτικών συνεδριάσεων διοίκησης.
δ) Ταμείου, όπου καταχωρίζονται κατά χρονολογική σειρά όλες οι
εισπράξεις και πληρωμές.
ε) Περιουσίας, όπου καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα
περιουσιακά
στοιχεία της οργάνωσης.
2. Γραμμάτια εισπράξεων αριθμούνται και θεωρούνται από την
Ελεγκτική
Επιτροπή, πριν από τη χρησιμοποίησή τους.
3. Τα μέλη της οργάνωσης και όποιος άλλος έχει έννομο συμφέρον έχουν
το δικαίωμα να πληροφορούνται τα παραπάνω στοιχεία.

ΆΡΘΡΟ 4 - Σκοποί συνδικαλιστικών οργανώσεων

1. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν σκοπό τη διαφύλαξη και
προαγωγή
των έργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και
συνδικαλιστικών συμφερόντων των εργαζομένων.
2. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις απαγορεύεται ν' ασκούν κερδοσκοπική
δραστηριότητα, μπορούν όμως χωρίς επιδίωξη κέρδους να συνιστούν
καταναλωτικούς ή πιστωτικούς συνεταιρισμούς ή να διατηρούν
εντευκτήρια
και βιβλιοθήκες και να παρέχουν μαθήματα επιμόρφωσης των μελών
τους.
Μπορούν επίσης να δημιουργούν ειδικά κεφάλαια για την εξυπηρέτηση
ορισμένων έκτακτων σκοπών αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας των
μελών
τους.
3. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις για την πραγματοποίηση των σκοπών
τους
δικαιούνται μεταξύ άλλων:
α) Ν' αναφέρονται στις διοικητικές και άλλες αρχές για κάθε ζήτημα που
αφορά τους σκοπούς τους, τα μέλη τους, τις εργασιακές και γενικότερα
επαγγελματικές σχέσεις και τα συμφέροντα των μελών τους.
β) Να καταγγέλλουν και να εγκαλούν στις διοικητικές και δικαστικές
αρχές τις παραβιάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και
των
κανονισμών ή οργανισμών που αφορούν τις ίδιες ή τα μέλη τους.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.