Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν. 1264/1982 Κατοχύρωση συνδικαλιστικών ελευθεριών

Άρθρα Νόμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ...

Άρθρο 1 - Αντικείμενο...

Άρθρο 2 - Καταχώρηση συνδικαλιστικώ...

Άρθρο 3 - Βιβλία συνδικαλιστικών οργ...

ΆΡΘΡΟ 4 - Σκοποί συνδικαλιστικών οργ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ...

Άρθρο 5 - Πόροι...

Άρθρο 6 - Είσπραξη εισφορών...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΔΙΟΙΚ...

Άρθρο 7 - Μέλη συνδικαλιστικών οργαν...

Άρθρο 8 - Συνέλευση μελών, Απαρτία, Λ...

Άρθρο 9 - Διοικητικά Συμβούλια Ελεγκ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙ...

Άρθρο 10 - Εκλογές...

Άρθρο 11 - Διεξαγωγή εκλογών...

Άρθρο 12 - Σύστημα εκλογών...

Άρθρο 13 - Ψηφοφορία – Πρακτικό Διαλο...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ Κ...

Άρθρο 14 - Προστασία και διευκολύνσε...

Άρθρο 15 - Επιτροπές προστασίας συνδι...

Άρθρο 16 - Δημοκρατία στους τόπους ερ...

Άρθρο 17 - Συνδικαλιστικές άδειες...

Άρθρο 18 - Ρύθμιση συνδικαλιστικών δι...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΑΠΕΡΓΙΑ...

Άρθρο 19 - Δικαίωμα απεργίας...

Άρθρο 20 - Κήρυξη απεργίας...

Άρθρο 21 - Προσωπικό ασφαλείας...

Άρθρο 22 - Απαγόρευση προσλήψεων απερ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 23 - (Ποινικές διατάξεις)...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 24 - Αποκατάσταση συνδικαλιστώ...

Άρθρο 25 - Εγγραφές μελών – Εκκαθάρισ...

Άρθρο 26 - Άμεση εφαρμογή αναλογικής...

Άρθρο 27 - Διάλυση ΟΔΕΠΕΣ...

Άρθρο 28 - Λοιπές μεταβατικές διατάξε...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 29 - Αποκατάσταση συνδικαλιστώ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 30 - Συνδικαλιστικές ελευθερίε...

Άρθρο 30Α - (Συνδικαλιστικές ελευθερίε...

Άρθρο 30Β - Συνδικαλιστικά δικαιώματα ...

Άρθρο 31 - (Περί κατοχύρωσης των εργασ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 32 - (Καταργούμενες διατάξεις)...

Άρθρο 33 - (Έναρξη ισχύος)...

Άρθρο 1 - Αντικείμενο

1. Με την επιφύλαξη της ισχύος των Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας που
έχουν κυρωθεί, ο νόμος αυτός κατοχυρώνει τα συνδικαλιστικά
δικαιώματα των εργαζομένων και ρυθμίζει την ίδρυση, οργάνωση,
λειτουργία και δράση των συνδικαλιστικών οργανώσεών τους. Για την
εφαρμογή αυτού του νόμου εργαζόμένοι είναι όσοι απασχολούνται με
σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου (μισθωτοί), στους
οποίους περιλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι στο δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή
ΟΤΑ.
Ειδικά για τις οργανώσεις του νόμου αυτού οι διατάξεις του Α.Κ. και του
Εισ.Ν.Α.Κ. ισχύουν όπως τροποποιούνται ή συμπληρώνονται με αυτόν.
2. Δεν εφαρμόζεται ο νόμος αυτός:
α) Για τις δημοσιογραφικές οργανώσεις, εκτός από τις διατάξεις των
άρθρ. 12, 14, 15, 19, 20 με εξαίρεση το εδαφ. γ' της παρ. 1, 21, 22, 23 και
26.
β) Για τις ναυτεργατικές οργανώσεις. Γι' αυτές μέχρις ότου ψηφιστεί και
δημοσιευθεί ειδικός νόμος, θα εξακολουθήσει να εφαρμόζεται το ισχύον
σήμερα νομικό καθεστώς (βλ. εξαίρεση στο άρθρο 12, όπως
συμπληρώθηκε με το άρθρο 56 του Ν. 2224/1994).
Δεν υπάγονται στις διατάξεις του νόμου αυτού επαγγελματικές
οργανώσεις που συνιστώνται με νόμο ως νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου.
3. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις διακρίνονται σε πρωτοβάθμιες,
δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες.
α)Πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι:
αα)τα σωματεία,
ββ) τα τοπικά παραρτήματα συνδικαλιστικών οργανώσεων ευρύτερης
περιφέρειας ή πανελλαδικής έκτασης, που προβλέπονται από τα
καταστατικά τους και μόνο για το δικαίωμα να γίνουν μέλη του
αντίστοιχου εργατικού κέντρου.
γγ) Οι ενώσεις προσώπων, μία για κάθε εκμετάλλευση, επιχείρηση,
δημόσια υπηρεσία, ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ, που συνιστούν δέκα (10) τουλάχιστον
εργαζόμενοι με ιδρυτική πράξη την οποία καταθέτουν στο γραμματέα
του αρμόδιου Ειρηνοδικείου και κοινοποιούν στον εργοδότη, εφόσον ο
συνολικός αριθμός των εργαζομένων δεν υπερβαίνει τους σαράντα (40)
και δεν υπάρχει σωματείο με τους μισούς τουλάχιστον ως μέλη του. Εάν,
μετά την τυχόν σύσταση της ένωσης προσώπων, πάψει να συντρέχει μία
από τις πιο πάνω προϋποθέσεις, η ένωση προσώπων διαλύεται, χωρίς
άλλη διατύπωση. Η ιδρυτική πράξη της ένωσης προσώπων πρέπει να
αναφέρει απαραίτητα το σκοπό της, δύο εκπροσώπους της και τη
διάρκειά της που δεν υπερβαίνει το εξάμηνο. Για τις ενώσεις προσώπων
εκτός από το άρθρο 20 παρ. 1 εδαφ. γ' εφαρμόζονται ανάλογα και οι
διατάξεις για τα σωματεία των άρθρων 3 παρ.1α, 7 παρ. 1, 5, 6, 7 και 8
του νόμου αυτού. Για την εκλογή των εκπροσώπων της ένωσης
προσώπων επιμελείται τριμελής εφορευτική επιτροπή.
β)Δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι οι Ομοσπονδίες και
τα Εργατικά Κέντρα. Οι Ομοσπονδίες είναι ενώσεις δύο (2) τουλάχιστον
σωματείων του ίδιου ή συναφών κλάδων οικονομικής δραστηριότητας ή
του ίδιου ή συναφών επαγγελμάτων. Τα Εργατικά Κέντρα είναι ενώσεις
δύο (2) τουλάχιστον σωματείων και τοπικών παραρτημάτων που έχουν
την έδρα τους μέσα στην περιφέρεια του αντίστοιχου Εργατικού Κέντρου
ανεξάρτητα από τον τόπο απασχόλησης των μελών τους.
γ)Τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις (συνομοσπονδίες) είναι
ενώσεις Ομοσπονδιών και Εργατικών Κέντρων.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.