Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Οδηγία 2006/54/ΕΚ Αρχή της ίσης μεταχείρισης

Άρθρα Νόμου

ΤΙΤΛΟΣ I - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 1 - Σκοπός...

Άρθρο 2 - Ορισμοί...

Άρθρο 3 - Θετική δράση...

TITΛΟΣ II - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Ισότητα της αμοιβής...

Άρθρο 4 - Απαγόρευση διακρίσεων...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Ίση μεταχείριση στα επαγγε...

Άρθρο 5 - Απαγόρευση διακρίσεων...

Άρθρο 6 - Προσωπικό πεδίο εφαρμογ...

Άρθρο 7 - Καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογ...

Άρθρο 8 - Εξαιρέσεις από το καθ’ ύ...

Άρθρο 9 - Παραδείγματα διακρίσεων...

Άρθρο 10 - Εφαρμογή ως προς τους αυ...

Άρθρο 11 - Δυνατότητα αναβολής ως π...

Άρθρο 12 - Αναδρομική ισχύς...

Άρθρο 13 - Μεταβλητή ηλικία συνταξ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Ίση μεταχείριση σε σχέση με...

Άρθρο 14 - Απαγόρευση διακρίσεων...

Άρθρο 15 - Επιστροφή ύστερα από άδε...

Άρθρο 16 - Άδεια πατρότητας και υιο...

TITΛΟΣ III - ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Ένδικα βοηθήματα και επιβο...

ΤΜΗΜΑ 1 - Ένδικα βοηθήματα...

Άρθρο 17 - Προάσπιση των δικαιωμ...

Άρθρο 18 - Αποζημίωση ή αντιστάθ...

ΤΜΗΜΑ 2 - Βάρος αποδείξεως...

Άρθρο 19 - Βάρος αποδείξεως...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Προώθηση της ίσης μεταχείρ...

Άρθρο 20 - Φορείς αρμόδιοι για την ...

Άρθρο 21 - Κοινωνικός διάλογος...

Άρθρο 22 - Διάλογος με μη κυβερνητι...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Γενικές οριζόντιες διατάξε...

Άρθρο 23 - Συμμόρφωση...

Άρθρο 24 - Προστασία έναντι αντιπο...

Άρθρο 25 - Κυρώσεις...

Άρθρο 26 - Πρόληψη διακρίσεων...

Άρθρο 27 - Ελάχιστες προϋποθέσεις...

Άρθρο 28 - Σχέση με κοινοτικές και ...

Άρθρο 29 - Συνεκτίμηση της ισότητα...

Άρθρο 30 - Διαβίβαση πληροφοριών...

TITΛΟΣ IV - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 31 - Εκθέσεις...

Άρθρο 32 - Επανεξέταση...

Άρθρο 33 - Εφαρμογή...

Άρθρο 34 - Κατάργηση...

Άρθρο 35 - Έναρξη ισχύος...

Άρθρο 36 - Αποδέκτες...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - ...

ΜΕΡΟΣ A - Καταργηθείσες οδηγίες με τ...

ΜΕΡΟΣ B - Κατάλογος των προθεσμιών γ...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Πίνακας αντιστοιχίας...

TITΛΟΣ IV - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 31 - Εκθέσεις

1. Έως τις 15 Φεβρουαρίου 2011, τα κράτη μέλη ανακοινώνουν
στην Επιτροπή όλες τις αναγκαίες πληροφορίες προκειμένου η
Επιτροπή να συντάξει έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη
ανακοινώνουν στην Επιτροπή, ανά τετραετία, τα κείμενα των μέτρων
που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 141 παράγραφος 4 της
συνθήκης, καθώς και εκθέσεις για τα μέτρα αυτά και την εφαρμογή
τους. Βάσει των πληροφοριών αυτών, η Επιτροπή εγκρίνει και
δημοσιεύει ανά τετραετία έκθεση στην οποία γίνεται συγκριτική
αξιολόγηση τέτοιων μέτρων υπό το πρίσμα της δήλωσης 28 που
προσαρτάται στην τελική πράξη της συνθήκης του Άμστερνταμ.
3. Τα κράτη μέλη αξιολογούν τις επαγγελματικές δραστηριότητες
του άρθρου 14 παράγραφος 2, προκειμένου να κρίνουν,
λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές εξελίξεις, αν δικαιολογείται η
διατήρηση των εν λόγω εξαιρέσεων. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην
Επιτροπή τα αποτελέσματα της αξιολόγησης περιοδικά, αλλά
τουλάχιστον ανά 8 έτη.

Άρθρο 32 - Επανεξέταση

Έως τις 15 Φεβρουαρίου 2013, η Επιτροπή επανεξετάζει τη
λειτουργία της παρούσας οδηγίας και, εάν το κρίνει σκόπιμο,
προτείνει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις θεωρεί αναγκαίες.

Άρθρο 33 - Εφαρμογή

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με
την παρούσα οδηγία το αργότερο έως τις 15 Αυγούστου 2008 ή
εξασφαλίζουν ότι, πριν από την ημερομηνία αυτή, οι κοινωνικοί
εταίροι θεσπίζουν τις απαιτούμενες διατάξεις με συμφωνία. Τα κράτη
μέλη μπορούν, αν είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη ιδιαίτερες
δυσχέρειες, να διαθέτουν πρόσθετη προθεσμία το πολύ ενός έτους,
προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Τα κράτη
μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να είναι σε θέση να
εγγυηθούν τα αποτελέσματα που επιβάλλει η παρούσα οδηγία. Στη
συνέχεια, ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω
διατάξεων.
Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές
περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την
αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Περιέχουν επίσης
δήλωση σύμφωνα με την οποία οι αναφορές σε ισχύοντες νόμους,
κανονισμούς και διοικητικές διατάξεις, που περιλαμβάνονται στις
οδηγίες που καταργούνται από την παρούσα οδηγία, νοούνται ως
αναφορές στην παρούσα οδηγία. Ο τρόπος της αναφοράς και η
διατύπωση της δήλωσης αποφασίζονται από τα κράτη μέλη.
Η υποχρέωση ενσωμάτωσης της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο
περιορίζεται στις διατάξεις που αντιπροσωπεύουν ουσιώδη αλλαγή
σε σύγκριση με τις παλαιότερες οδηγίες. Η υποχρέωση ενσωμάτωσης
των διατάξεων που δεν υφίστανται ουσιαστικές αλλαγές προβλέπεται
από τις παλαιότερες οδηγίες.
Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των
κυριότερων διατάξεων εσωτερικού δικαίου, τις οποίες θεσπίζουν
στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 34 - Κατάργηση

1. Με ισχύ από τις 15 Αυγούστου 2009, οι οδηγίες 75/117/ΕΟΚ,
76/207/ΕΟΚ, 86/378/ΕΟΚ και 97/80/ΕΚ καταργούνται, με την
επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών σχετικά με τις
προθεσμίες ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής των
οδηγιών που παρατίθενται στο παράρτημα Ι μέρος B.
2. Οι αναφορές στις καταργηθείσες οδηγίες νοούνται ως αναφορές
στην παρούσα οδηγία σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του
παραρτήματος ΙΙ.

Άρθρο 35 - Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη
δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 36 - Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.