Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν. 1264/1982 Κατοχύρωση συνδικαλιστικών ελευθεριών

Άρθρα Νόμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ...

Άρθρο 1 - Αντικείμενο...

Άρθρο 2 - Καταχώρηση συνδικαλιστικώ...

Άρθρο 3 - Βιβλία συνδικαλιστικών οργ...

ΆΡΘΡΟ 4 - Σκοποί συνδικαλιστικών οργ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ...

Άρθρο 5 - Πόροι...

Άρθρο 6 - Είσπραξη εισφορών...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΔΙΟΙΚ...

Άρθρο 7 - Μέλη συνδικαλιστικών οργαν...

Άρθρο 8 - Συνέλευση μελών, Απαρτία, Λ...

Άρθρο 9 - Διοικητικά Συμβούλια Ελεγκ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙ...

Άρθρο 10 - Εκλογές...

Άρθρο 11 - Διεξαγωγή εκλογών...

Άρθρο 12 - Σύστημα εκλογών...

Άρθρο 13 - Ψηφοφορία – Πρακτικό Διαλο...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ Κ...

Άρθρο 14 - Προστασία και διευκολύνσε...

Άρθρο 15 - Επιτροπές προστασίας συνδι...

Άρθρο 16 - Δημοκρατία στους τόπους ερ...

Άρθρο 17 - Συνδικαλιστικές άδειες...

Άρθρο 18 - Ρύθμιση συνδικαλιστικών δι...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΑΠΕΡΓΙΑ...

Άρθρο 19 - Δικαίωμα απεργίας...

Άρθρο 20 - Κήρυξη απεργίας...

Άρθρο 21 - Προσωπικό ασφαλείας...

Άρθρο 22 - Απαγόρευση προσλήψεων απερ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 23 - (Ποινικές διατάξεις)...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 24 - Αποκατάσταση συνδικαλιστώ...

Άρθρο 25 - Εγγραφές μελών – Εκκαθάρισ...

Άρθρο 26 - Άμεση εφαρμογή αναλογικής...

Άρθρο 27 - Διάλυση ΟΔΕΠΕΣ...

Άρθρο 28 - Λοιπές μεταβατικές διατάξε...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 29 - Αποκατάσταση συνδικαλιστώ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 30 - Συνδικαλιστικές ελευθερίε...

Άρθρο 30Α - (Συνδικαλιστικές ελευθερίε...

Άρθρο 30Β - Συνδικαλιστικά δικαιώματα ...

Άρθρο 31 - (Περί κατοχύρωσης των εργασ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 32 - (Καταργούμενες διατάξεις)...

Άρθρο 33 - (Έναρξη ισχύος)...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Άρθρο 7 - Μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων

1. Κάθε εργαζόμενος, που έχει συμπληρώσει ένα δίμηνο μέσα στον
τελευταίο χρόνο στην επιχείρηση ή εκμετάλλευση ή τον κλάδο
απασχόλησής
του, έχει δικαίωμα να γίνει μέλος μιάς οργάνωσης της επιχείρησης ή
εκμετάλλευσης και μιάς του επαγγελματικού κλάδου απασχόλησής του,
εφόσον έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις των καταστατικών τους.
Ανήλικοι και αλλοδαποί, εργαζόμενοι νόμιμα μπορούν να είναι μέλη
συνδικαλιστικών οργανώσεων.
Αν δεν ορίζει διαφορετικά το καταστατικό, διαγράφεται το μέλος της
συνδικαλιστικής οργάνωσης: 1) πού, χωρίς να συντρέχει ανώτερη βία,
δεν
πήρε μέρος στις δύο τελευταίες εκλογές για τη διοίκηση, 2) πού πριν έξι
(6) μήνες έχει πάψει με τη θέλησή του να απασχολείται στην επιχείρηση
ή
στον επαγγελματικό κλάδο απασχόλησής του, εκτός εάν τούτο οφείλεται
στην εκλογή του στο Κοινοβούλιο ή την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
2. Κάθε σωματείο έχει το δικαίωμα να γίνει μέλος της αντίστοιχης
Ομοσπονδίας και του αντίστοιχου Εργατικού Κέντρου. Κάθε τοπικό
παράρτημα σωματείου ευρύτερης περιφέρειας ή πανελλαδικής έκτασης
μπορεί
να γίνει μέλος του αντίστοιχου Εργατικού Κέντρου, ύστερα από
απόφαση
της διοίκησης του σωματείου.
Κάθε σωματείο ευρύτερης περιφέρειας ή πανελλαδικής έκτασης που
ανήκει
στο Εργατικό Κέντρο της περιφέρειας στην οποία βρίσκεται η έδρα του
εκπροσωπείται στη συνέλευση του Εργατικού Κέντρου για το σύνολο
των
μελών του, αφού αφαιρεθούν μέλη τοπικών παραρτημάτων, που τυχόν
υπάρχουν και έχουν εγγραφεί σε άλλα Εργατικά Κέντρα.
3. Κάθε Ομοσπονδία και κάθε Εργατικό Κέντρο έχει το δικαίωμα να
γίνει
μέλος μιας Συνομοσπονδίας.
4. Διάταξη καταστατικού συνδικαλιστικής οργάνωσης που απαγορεύει τη
συμμετοχή μελών της σε άλλη οργάνωση είναι ισχυρή.
5. Εργαζόμενος ή πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια συνδικαλιστική
οργάνωση
εγγράφεται στην αντίστοιχη οργάνωση μετά από αίτηση που υποβάλλει
στο
αρμόδιο ν' αποφασίσει όργανο. Το όργανο τούτο αποφασίζει στην πρώτη
μετά την υποβολή της αίτησης συνεδρίασή του.
6. Εάν το αρμόδιο να αποφασίσει την εγγραφή όργανο της
συνδικαλιστικής
οργάνωσης απορρίψει την αίτηση ή μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή
της
για πρωτοβάθμια οργάνωση και Εργατικό Κέντρο και δε δύο μήνες για
Ομοσπονδία και τριτοβάθμια οργάνωση δεν έχει γνωστοποιηθεί απόφαση
του
οργάνου για αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης στον αιτούντα, αυτός έχει
δικαίωμα να προσφύγει στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο και να ζητήσει την
εγγραφή, κατά τη διαδικασία των άρθρ. 663 και επ. του ΚΠολΔ.
Ο εργαζόμενος ή η Οργάνωση, από την κοινοποίηση της απόφασης του
Ειρηνοδικείου που διατάζει την εγγραφή, γίνεται χωρίς άλλη διατύπωση
μέλος της αντίστοιχης οργάνωσης. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει ως
ασφαλιστικό μέτρο την προσωρινή εγγραφή του αιτούντα, ύστερα από
αίτησή του.
7. Ύστερα από αίτηση μελών της συνδικαλιστικής οργάνωσης ή
υπερκειμένης
της και εφόσον το αρμόδιο για την εγγραφή νέων μελών όργανο εντελώς
αδικαιολόγητα και κατά παράβαση των αρχών της καλής πίστης αρνείται
την
εγγραφή νέων μελών, το Ειρηνοδικείο με τη διαδικασία των άρθρ. 663
και
επ. του ΚΠολΔ κηρύσσει έκπτωτη τη διοίκηση της οργάνωσης. Στην
περίπτωση αυτή το αρμόδιο δικαστήριο διορίζει κατά το άρθρ. 69 του
ΑΚ
προσωρινή διοίκηση στην οποία αναθέτει το έργο της εγγραφής νέων
μελών
και της διενέργειας εκλογών για ανάδειξη νέας διοίκησης της οργάνωσης
μέσα σε δύο μήνες από το διορισμό της για τις πρωτοβάθμιες και
τέσσερις
μήνες για τις λοιπές οργανώσεις.

Άρθρο 8 - Συνέλευση μελών, Απαρτία, Λήψη - Προσβολή αποφάσεων

1. Η Συνέλευση των μελών της συνδικαλιστικής οργάνωση συγκαλείται
κατά
τους όρους των άρθρ. 95 και 96 του Α.Κ. και απφασίζει για όλα τα
θέματα
που αφορούν την οργάνωση εκτός άν κατά το καταστατικό υπάγονται
στην
αρμοδιότητα άλλου οργάνου της.
2. Με την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 Α.Κ. όπως και κάθε άλλης
διάταξης με την οποία προβλέπεται ειδική απαρτία και εφόσον το
καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, για να γίνει συζήτηση, και για να
ληφθεί απόφαση, κατά τις Συνελεύσεις, απαιτείται η παρουσία
τουλάχιστο
του ενός τρίτου (1/3) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν
υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη συζήτηση συγκαλείται νέα συνέλευση
μέσα
σε δύο (2) μέχρι δεκαπέντε (15) μέρες κατά την οποία απαιτείται η
παρουσία τουλάχιστον του ενός τετάρτου (1/4) των οικονομικά
τακτοποιημένων μελών. Εαν δεν υπάρξει απαρτία κατά τη δεύτερη
συνέλευση,
συγκαλείται μέσα σε δύο (2) μέχρι δεκαπέντε (15) μέρες τρίτη κατά την
οποία είναι αρκετή η παρουσία του ενός πέμπτου (1/5) των οικονομικά
τακτοποιημένων μελών.
Απαγορεύεται η συμμετοχή στις Συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες με
οποιουδήποτε είδους εξουσιοδότηση.
3. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει πάντοτε με ψηφοφορία, ποτέ όμως
διά
βοής.
Είναι μυστική κάθε ψηφοφορία που αναφέρεται σε εκλογές διοικητικού
συμβουλίου, ελεγκτικής και εφορευτικής επιτροπής και αντιπροσώπων
σε
δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια οργάνωση, επιλογή δευτεροβάθμιας
οργάνωσης
για αντιπροσώπευση στην τριτοβάθμια, θέματα εμπιστοσύνης προς τη
διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά ζητήματα και κήρυξη
απεργίας.
Οι αποφάσεις της Συνέλευσης, άν δεν ορίζεται διαφορετικά στο
καταστατικό, λαμβάνονται με σχετική πλειοωηφία των παρόντων.
Σε κάθε περίπτωση μυστικής ψηφοφορίας, άν για την απαρτία της
Συνέλευσης είναι αρκετή η παρουσία ως και του ενός τετάρτου (1/4) των
μελών, είναι δε παρόντα τόσα μέλη όσα να καλύπτουν τον ελάχιστο
αυτόν
αριθμό, απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.
Απόφαση Συνέλευσης μπορεί να ακυρωθεί αν στη Συνέλευση
παραβρέθηκαν
πρόσωπα που δεν ήταν μέλη της συνδικαλιστικής οργάνωσης και η
παρουσία
τους μπορούσε να επηρεάσει το αποτέλεσμα.
Σε περίπτωση που με απόφαση της διοίκησης συνδικαλιστικής
οργάνωσης ή
μετά από αίτηση του 1/10 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της
συγκληθεί Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει την ενοποίησή της με
άλλη
ομοιοεπαγγελματική οργάνωση, ισχύουν χωρίς την επιφύλαξη των άρθρ.
99
και 100 Α.Κ. όσα καθορίζονται παραπάνω στις παρ. 2 και 3 του άρθρου
αυτού. Η Συνέλευση αυτή αποφασίζει και για την εκχώρηση των
περιουσιακών στοιχείων στην ενιαία οργάνωση που θα προκύψει από την
ενοποίηση.
4. Αίτηση για την αναγνώριση ακυρότητας απόφασης Συνέλευσης
υποβάλλεται
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της
Συνέλευσης στο Ειρηνοδικείο της περιφέρειας που εδρεύει η
συνδικαλιστική
οργάνωση.
(Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν.2145/1993, η αρμοδιότητα για την
αναγνώριση της ακυρότητας της απόφασης ΓΣ ανήκει πλέον στο
Μονομελές Πρωτοδικείο)
Η σχετική αίτηση πρέπει να υποβάλλεται για τις πρωτοβάθμιες
συνδικαλιστικές οργανώσεις από το 1/50 τουλάχιστον των οικονομικά
τακτοποιημένων μελών και για τις λοιπές, αποκλειστικά από
οποιαδήποτε
συνδικαλιστική οργάνωση που μετέχει, οικονομικά τακτοποιημένη, κατά
τη
συζήτηση της αίτησης.
Η απόφαση του Ειρηνοδικείου είναι δυνατό να εκκληθεί στο Μονομελές
Πρωτοδικείο μέσα σε δέκα μέρες από την επίδοσή της.

Άρθρο 9 - Διοικητικά Συμβούλια Ελεγκτικές Επιτροπές – Αντιπρόσωποι

1. Η διοίκηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης συγκροτείται όπως ορίζει
το
καταστατικό. Οι ιδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γεν.
Γραμματέα ή
Ταμία δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.
Η θητεία των διοικητικών οργάνων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από
3
χρόνια.
2. Σε κάθε συνδικαλιστική οργάνωση εκλέγεται απ' τη Γενική Συνέλευση
των μελών της ελεγκτική επιτροπή, κατά το καταστατικό της.
Ο αριθμός των μελών της και ο τρόπος λειτουργίας της ορίζονται απ' το
καταστατικό της οργάνωσης. Η διάρκεια της θητείας των ελεγκτικών
επιτροπών ακολουθεί πάντοτε τη θητεία του διοικητικού συμβουλίου. Οι
εκλογές για διοικητικό συμβούλιο και ελεγκτική επιτροπή γίνονται
ταυτόχρονα.
Αρμοδιότητα της ελεγκτικής επιτροπής είναι η παρακολούθηση και ο
έλεγχος του διοικητικού συμβουλίου ως προς την οικονομική διαχείριση
της οργάνωσης.
3. Η Συνέλευση των μελών κάθε πρωτοβάθμιας οργάνωσης εκλέγει τους
αντιπροσώπους της για την Ομοσπονδία και το Εργατικό Κέντρο στα
οποία
συμμετέχει.
Η Συνέλευση κάθε Ομοσπονδίας και κάθε Εργατικού Κέντρου εκλέγει
τους
αντιπροσώπους της για τη Συνομοσπονδία στην οποία συμμετέχει.
Ο αριθμός των αντιπροσώπων σε κάθε δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια
συνδικαλιστική οργάνωση ορίζεται με το ίδιο μέτρο για όλες τις
οργανώσεις, που συμμετέχουν στην δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια
οργάνωση.
Ο σχετικός υπολογισμός γίνεται με βάση τον αριθμό των μελών που
ψήφισαν
για την ανάδειξη των αντιπροσώπων στην πρωτοβάθμια οργάνωση.
Σε περίπτωση που προκύπτει κλάσμα μεγαλύτερο από το μισό του
αριθμού
που αποτελεί το μέτρο, προστίθεται ένας ακόμη αντιπρόσωπος. Δεν
αντιπροσωπεύεται ή οργάνωση που δεν καλύπτει τουλάχιστο το μισό του
μέτρου.
Σωματεία των οποίων η αριθμητική δύναμη λόγω της ιδιομορφίας τους
καθορίζεται από ειδικό νόμο ή ειδική επιτροπή που είναι ΝΠΔΔ,
μπορούν
να αντιπροσωπεύονται στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις ανεξάρτητα εάν
τα
μέλη τους είναι λιγότερα από το μισό του μέτρου που προβλέπει το
καταστατικό της δευτεροβάθμιας οργάνωσης.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.