Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν. 1264/1982 Κατοχύρωση συνδικαλιστικών ελευθεριών

Άρθρα Νόμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ...

Άρθρο 1 - Αντικείμενο...

Άρθρο 2 - Καταχώρηση συνδικαλιστικώ...

Άρθρο 3 - Βιβλία συνδικαλιστικών οργ...

ΆΡΘΡΟ 4 - Σκοποί συνδικαλιστικών οργ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ...

Άρθρο 5 - Πόροι...

Άρθρο 6 - Είσπραξη εισφορών...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΔΙΟΙΚ...

Άρθρο 7 - Μέλη συνδικαλιστικών οργαν...

Άρθρο 8 - Συνέλευση μελών, Απαρτία, Λ...

Άρθρο 9 - Διοικητικά Συμβούλια Ελεγκ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙ...

Άρθρο 10 - Εκλογές...

Άρθρο 11 - Διεξαγωγή εκλογών...

Άρθρο 12 - Σύστημα εκλογών...

Άρθρο 13 - Ψηφοφορία – Πρακτικό Διαλο...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ Κ...

Άρθρο 14 - Προστασία και διευκολύνσε...

Άρθρο 15 - Επιτροπές προστασίας συνδι...

Άρθρο 16 - Δημοκρατία στους τόπους ερ...

Άρθρο 17 - Συνδικαλιστικές άδειες...

Άρθρο 18 - Ρύθμιση συνδικαλιστικών δι...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΑΠΕΡΓΙΑ...

Άρθρο 19 - Δικαίωμα απεργίας...

Άρθρο 20 - Κήρυξη απεργίας...

Άρθρο 21 - Προσωπικό ασφαλείας...

Άρθρο 22 - Απαγόρευση προσλήψεων απερ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 23 - (Ποινικές διατάξεις)...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 24 - Αποκατάσταση συνδικαλιστώ...

Άρθρο 25 - Εγγραφές μελών – Εκκαθάρισ...

Άρθρο 26 - Άμεση εφαρμογή αναλογικής...

Άρθρο 27 - Διάλυση ΟΔΕΠΕΣ...

Άρθρο 28 - Λοιπές μεταβατικές διατάξε...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 29 - Αποκατάσταση συνδικαλιστώ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 30 - Συνδικαλιστικές ελευθερίε...

Άρθρο 30Α - (Συνδικαλιστικές ελευθερίε...

Άρθρο 30Β - Συνδικαλιστικά δικαιώματα ...

Άρθρο 31 - (Περί κατοχύρωσης των εργασ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 32 - (Καταργούμενες διατάξεις)...

Άρθρο 33 - (Έναρξη ισχύος)...

Άρθρο 7 - Μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων

1. Κάθε εργαζόμενος, που έχει συμπληρώσει ένα δίμηνο μέσα στον
τελευταίο χρόνο στην επιχείρηση ή εκμετάλλευση ή τον κλάδο
απασχόλησής
του, έχει δικαίωμα να γίνει μέλος μιάς οργάνωσης της επιχείρησης ή
εκμετάλλευσης και μιάς του επαγγελματικού κλάδου απασχόλησής του,
εφόσον έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις των καταστατικών τους.
Ανήλικοι και αλλοδαποί, εργαζόμενοι νόμιμα μπορούν να είναι μέλη
συνδικαλιστικών οργανώσεων.
Αν δεν ορίζει διαφορετικά το καταστατικό, διαγράφεται το μέλος της
συνδικαλιστικής οργάνωσης: 1) πού, χωρίς να συντρέχει ανώτερη βία,
δεν
πήρε μέρος στις δύο τελευταίες εκλογές για τη διοίκηση, 2) πού πριν έξι
(6) μήνες έχει πάψει με τη θέλησή του να απασχολείται στην επιχείρηση
ή
στον επαγγελματικό κλάδο απασχόλησής του, εκτός εάν τούτο οφείλεται
στην εκλογή του στο Κοινοβούλιο ή την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
2. Κάθε σωματείο έχει το δικαίωμα να γίνει μέλος της αντίστοιχης
Ομοσπονδίας και του αντίστοιχου Εργατικού Κέντρου. Κάθε τοπικό
παράρτημα σωματείου ευρύτερης περιφέρειας ή πανελλαδικής έκτασης
μπορεί
να γίνει μέλος του αντίστοιχου Εργατικού Κέντρου, ύστερα από
απόφαση
της διοίκησης του σωματείου.
Κάθε σωματείο ευρύτερης περιφέρειας ή πανελλαδικής έκτασης που
ανήκει
στο Εργατικό Κέντρο της περιφέρειας στην οποία βρίσκεται η έδρα του
εκπροσωπείται στη συνέλευση του Εργατικού Κέντρου για το σύνολο
των
μελών του, αφού αφαιρεθούν μέλη τοπικών παραρτημάτων, που τυχόν
υπάρχουν και έχουν εγγραφεί σε άλλα Εργατικά Κέντρα.
3. Κάθε Ομοσπονδία και κάθε Εργατικό Κέντρο έχει το δικαίωμα να
γίνει
μέλος μιας Συνομοσπονδίας.
4. Διάταξη καταστατικού συνδικαλιστικής οργάνωσης που απαγορεύει τη
συμμετοχή μελών της σε άλλη οργάνωση είναι ισχυρή.
5. Εργαζόμενος ή πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια συνδικαλιστική
οργάνωση
εγγράφεται στην αντίστοιχη οργάνωση μετά από αίτηση που υποβάλλει
στο
αρμόδιο ν' αποφασίσει όργανο. Το όργανο τούτο αποφασίζει στην πρώτη
μετά την υποβολή της αίτησης συνεδρίασή του.
6. Εάν το αρμόδιο να αποφασίσει την εγγραφή όργανο της
συνδικαλιστικής
οργάνωσης απορρίψει την αίτηση ή μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή
της
για πρωτοβάθμια οργάνωση και Εργατικό Κέντρο και δε δύο μήνες για
Ομοσπονδία και τριτοβάθμια οργάνωση δεν έχει γνωστοποιηθεί απόφαση
του
οργάνου για αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης στον αιτούντα, αυτός έχει
δικαίωμα να προσφύγει στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο και να ζητήσει την
εγγραφή, κατά τη διαδικασία των άρθρ. 663 και επ. του ΚΠολΔ.
Ο εργαζόμενος ή η Οργάνωση, από την κοινοποίηση της απόφασης του
Ειρηνοδικείου που διατάζει την εγγραφή, γίνεται χωρίς άλλη διατύπωση
μέλος της αντίστοιχης οργάνωσης. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει ως
ασφαλιστικό μέτρο την προσωρινή εγγραφή του αιτούντα, ύστερα από
αίτησή του.
7. Ύστερα από αίτηση μελών της συνδικαλιστικής οργάνωσης ή
υπερκειμένης
της και εφόσον το αρμόδιο για την εγγραφή νέων μελών όργανο εντελώς
αδικαιολόγητα και κατά παράβαση των αρχών της καλής πίστης αρνείται
την
εγγραφή νέων μελών, το Ειρηνοδικείο με τη διαδικασία των άρθρ. 663
και
επ. του ΚΠολΔ κηρύσσει έκπτωτη τη διοίκηση της οργάνωσης. Στην
περίπτωση αυτή το αρμόδιο δικαστήριο διορίζει κατά το άρθρ. 69 του
ΑΚ
προσωρινή διοίκηση στην οποία αναθέτει το έργο της εγγραφής νέων
μελών
και της διενέργειας εκλογών για ανάδειξη νέας διοίκησης της οργάνωσης
μέσα σε δύο μήνες από το διορισμό της για τις πρωτοβάθμιες και
τέσσερις
μήνες για τις λοιπές οργανώσεις.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.