Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν. 1264/1982 Κατοχύρωση συνδικαλιστικών ελευθεριών

Άρθρα Νόμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ...

Άρθρο 1 - Αντικείμενο...

Άρθρο 2 - Καταχώρηση συνδικαλιστικώ...

Άρθρο 3 - Βιβλία συνδικαλιστικών οργ...

ΆΡΘΡΟ 4 - Σκοποί συνδικαλιστικών οργ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ...

Άρθρο 5 - Πόροι...

Άρθρο 6 - Είσπραξη εισφορών...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΔΙΟΙΚ...

Άρθρο 7 - Μέλη συνδικαλιστικών οργαν...

Άρθρο 8 - Συνέλευση μελών, Απαρτία, Λ...

Άρθρο 9 - Διοικητικά Συμβούλια Ελεγκ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙ...

Άρθρο 10 - Εκλογές...

Άρθρο 11 - Διεξαγωγή εκλογών...

Άρθρο 12 - Σύστημα εκλογών...

Άρθρο 13 - Ψηφοφορία – Πρακτικό Διαλο...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ Κ...

Άρθρο 14 - Προστασία και διευκολύνσε...

Άρθρο 15 - Επιτροπές προστασίας συνδι...

Άρθρο 16 - Δημοκρατία στους τόπους ερ...

Άρθρο 17 - Συνδικαλιστικές άδειες...

Άρθρο 18 - Ρύθμιση συνδικαλιστικών δι...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΑΠΕΡΓΙΑ...

Άρθρο 19 - Δικαίωμα απεργίας...

Άρθρο 20 - Κήρυξη απεργίας...

Άρθρο 21 - Προσωπικό ασφαλείας...

Άρθρο 22 - Απαγόρευση προσλήψεων απερ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 23 - (Ποινικές διατάξεις)...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 24 - Αποκατάσταση συνδικαλιστώ...

Άρθρο 25 - Εγγραφές μελών – Εκκαθάρισ...

Άρθρο 26 - Άμεση εφαρμογή αναλογικής...

Άρθρο 27 - Διάλυση ΟΔΕΠΕΣ...

Άρθρο 28 - Λοιπές μεταβατικές διατάξε...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 29 - Αποκατάσταση συνδικαλιστώ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 30 - Συνδικαλιστικές ελευθερίε...

Άρθρο 30Α - (Συνδικαλιστικές ελευθερίε...

Άρθρο 30Β - Συνδικαλιστικά δικαιώματα ...

Άρθρο 31 - (Περί κατοχύρωσης των εργασ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 32 - (Καταργούμενες διατάξεις)...

Άρθρο 33 - (Έναρξη ισχύος)...

Άρθρο 8 - Συνέλευση μελών, Απαρτία, Λήψη - Προσβολή αποφάσεων

1. Η Συνέλευση των μελών της συνδικαλιστικής οργάνωση συγκαλείται
κατά
τους όρους των άρθρ. 95 και 96 του Α.Κ. και απφασίζει για όλα τα
θέματα
που αφορούν την οργάνωση εκτός άν κατά το καταστατικό υπάγονται
στην
αρμοδιότητα άλλου οργάνου της.
2. Με την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 Α.Κ. όπως και κάθε άλλης
διάταξης με την οποία προβλέπεται ειδική απαρτία και εφόσον το
καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, για να γίνει συζήτηση, και για να
ληφθεί απόφαση, κατά τις Συνελεύσεις, απαιτείται η παρουσία
τουλάχιστο
του ενός τρίτου (1/3) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν
υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη συζήτηση συγκαλείται νέα συνέλευση
μέσα
σε δύο (2) μέχρι δεκαπέντε (15) μέρες κατά την οποία απαιτείται η
παρουσία τουλάχιστον του ενός τετάρτου (1/4) των οικονομικά
τακτοποιημένων μελών. Εαν δεν υπάρξει απαρτία κατά τη δεύτερη
συνέλευση,
συγκαλείται μέσα σε δύο (2) μέχρι δεκαπέντε (15) μέρες τρίτη κατά την
οποία είναι αρκετή η παρουσία του ενός πέμπτου (1/5) των οικονομικά
τακτοποιημένων μελών.
Απαγορεύεται η συμμετοχή στις Συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες με
οποιουδήποτε είδους εξουσιοδότηση.
3. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει πάντοτε με ψηφοφορία, ποτέ όμως
διά
βοής.
Είναι μυστική κάθε ψηφοφορία που αναφέρεται σε εκλογές διοικητικού
συμβουλίου, ελεγκτικής και εφορευτικής επιτροπής και αντιπροσώπων
σε
δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια οργάνωση, επιλογή δευτεροβάθμιας
οργάνωσης
για αντιπροσώπευση στην τριτοβάθμια, θέματα εμπιστοσύνης προς τη
διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά ζητήματα και κήρυξη
απεργίας.
Οι αποφάσεις της Συνέλευσης, άν δεν ορίζεται διαφορετικά στο
καταστατικό, λαμβάνονται με σχετική πλειοωηφία των παρόντων.
Σε κάθε περίπτωση μυστικής ψηφοφορίας, άν για την απαρτία της
Συνέλευσης είναι αρκετή η παρουσία ως και του ενός τετάρτου (1/4) των
μελών, είναι δε παρόντα τόσα μέλη όσα να καλύπτουν τον ελάχιστο
αυτόν
αριθμό, απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.
Απόφαση Συνέλευσης μπορεί να ακυρωθεί αν στη Συνέλευση
παραβρέθηκαν
πρόσωπα που δεν ήταν μέλη της συνδικαλιστικής οργάνωσης και η
παρουσία
τους μπορούσε να επηρεάσει το αποτέλεσμα.
Σε περίπτωση που με απόφαση της διοίκησης συνδικαλιστικής
οργάνωσης ή
μετά από αίτηση του 1/10 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της
συγκληθεί Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει την ενοποίησή της με
άλλη
ομοιοεπαγγελματική οργάνωση, ισχύουν χωρίς την επιφύλαξη των άρθρ.
99
και 100 Α.Κ. όσα καθορίζονται παραπάνω στις παρ. 2 και 3 του άρθρου
αυτού. Η Συνέλευση αυτή αποφασίζει και για την εκχώρηση των
περιουσιακών στοιχείων στην ενιαία οργάνωση που θα προκύψει από την
ενοποίηση.
4. Αίτηση για την αναγνώριση ακυρότητας απόφασης Συνέλευσης
υποβάλλεται
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της
Συνέλευσης στο Ειρηνοδικείο της περιφέρειας που εδρεύει η
συνδικαλιστική
οργάνωση.
(Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν.2145/1993, η αρμοδιότητα για την
αναγνώριση της ακυρότητας της απόφασης ΓΣ ανήκει πλέον στο
Μονομελές Πρωτοδικείο)
Η σχετική αίτηση πρέπει να υποβάλλεται για τις πρωτοβάθμιες
συνδικαλιστικές οργανώσεις από το 1/50 τουλάχιστον των οικονομικά
τακτοποιημένων μελών και για τις λοιπές, αποκλειστικά από
οποιαδήποτε
συνδικαλιστική οργάνωση που μετέχει, οικονομικά τακτοποιημένη, κατά
τη
συζήτηση της αίτησης.
Η απόφαση του Ειρηνοδικείου είναι δυνατό να εκκληθεί στο Μονομελές
Πρωτοδικείο μέσα σε δέκα μέρες από την επίδοσή της.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.