Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν. 1264/1982 Κατοχύρωση συνδικαλιστικών ελευθεριών

Άρθρα Νόμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ...

Άρθρο 1 - Αντικείμενο...

Άρθρο 2 - Καταχώρηση συνδικαλιστικώ...

Άρθρο 3 - Βιβλία συνδικαλιστικών οργ...

ΆΡΘΡΟ 4 - Σκοποί συνδικαλιστικών οργ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ...

Άρθρο 5 - Πόροι...

Άρθρο 6 - Είσπραξη εισφορών...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΔΙΟΙΚ...

Άρθρο 7 - Μέλη συνδικαλιστικών οργαν...

Άρθρο 8 - Συνέλευση μελών, Απαρτία, Λ...

Άρθρο 9 - Διοικητικά Συμβούλια Ελεγκ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙ...

Άρθρο 10 - Εκλογές...

Άρθρο 11 - Διεξαγωγή εκλογών...

Άρθρο 12 - Σύστημα εκλογών...

Άρθρο 13 - Ψηφοφορία – Πρακτικό Διαλο...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ Κ...

Άρθρο 14 - Προστασία και διευκολύνσε...

Άρθρο 15 - Επιτροπές προστασίας συνδι...

Άρθρο 16 - Δημοκρατία στους τόπους ερ...

Άρθρο 17 - Συνδικαλιστικές άδειες...

Άρθρο 18 - Ρύθμιση συνδικαλιστικών δι...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΑΠΕΡΓΙΑ...

Άρθρο 19 - Δικαίωμα απεργίας...

Άρθρο 20 - Κήρυξη απεργίας...

Άρθρο 21 - Προσωπικό ασφαλείας...

Άρθρο 22 - Απαγόρευση προσλήψεων απερ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 23 - (Ποινικές διατάξεις)...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 24 - Αποκατάσταση συνδικαλιστώ...

Άρθρο 25 - Εγγραφές μελών – Εκκαθάρισ...

Άρθρο 26 - Άμεση εφαρμογή αναλογικής...

Άρθρο 27 - Διάλυση ΟΔΕΠΕΣ...

Άρθρο 28 - Λοιπές μεταβατικές διατάξε...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 29 - Αποκατάσταση συνδικαλιστώ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 30 - Συνδικαλιστικές ελευθερίε...

Άρθρο 30Α - (Συνδικαλιστικές ελευθερίε...

Άρθρο 30Β - Συνδικαλιστικά δικαιώματα ...

Άρθρο 31 - (Περί κατοχύρωσης των εργασ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 32 - (Καταργούμενες διατάξεις)...

Άρθρο 33 - (Έναρξη ισχύος)...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Άρθρο 10 - Εκλογές

1. α) Οι εργαζόμενοι, μέλη των πρωτοβαθμίων συνδικαλιστικών
οργανώσεων,
εκλέγουν τα διοικητικά συμβούλια και τις ελεγκτικές επιτροπές και
αντιπροσώπους στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις και εκλέγονται επίσης
εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις, που
προβλέπονται
από τα καταστατικά τους.
β) Τα μέλη των πρωτοβαθμίων συνδικαλιστικών οργανώσεων
δικαιούνται να
ψηφίσουν αντιπροσώπους, μόνο για μι Ομοσπονδία και ένα Εργατικό
Κέντρο. Αν ανήκουν σε δύο οργανώσεις επιλέγουν τη μια απ' αυτές, για
ν'
ασκήσουν το δικαίωμά τους αυτό, με δήλωσή τους προς τον πρόεδρο της
εφορευτικής επιτροπής των εκλογών. Η δήλωση αυτή δεσμεύει τον
εργαζόμενο για όλο το χρόνο της θητείας των αντιπροσώπων που ψήφισε
και
της θητείας των οργάνων που ψήφισαν οι αντιπρόσωποι της οργάνωσης
του.
2. α) Κάθε πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση συμμετέχει με τους
αντιπροσώπους της στην εκλογή των οργάνων της διοίκησης της
Ομοσπονδίας
και του Εργατικού Κέντρου, που ανήκει, και εφόσον έχει εκπληρώσει τις
οικονομικές υποχρεώσεις, που προβλέπονται απο τα καταστατικά τους
β) Οι πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις αντιπροσωπεύονται
στην
τριτοβάθμια διαμέσου μιας μόνο δευτεροβάθμιας οργάνωσης.
Η Γενική Συνέλευση των μελών κάθε πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής
οργάνωσης αποφασίζει αν η αντιπροσώπευσή της στην τριτοβάθμια θα
γίνει
δια μέσου του Εργατικού Κέντρου ή διαμέσου της Ομοσπονδίας, που
τυχόν
ανήκει.
Για την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αρκεί η σχετική πλειοψηφία
των
παρόντων μελών και η σχετική μυστική ψηφοφορία γίνεται στην ίδια
συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και αμέσως μετά τη εκλογή της
εφορευτικής επιτροπής, για την εκλογή αντιπροσώπων.
Την απόφαση αυτή και πίνακα των αντιπροσώπων ανακοινώνει με
έγγραφό
του ο Πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής και στις δύο δευτεροβάθμιες
οργανώσεις, που τυχόν μετέχει η οργάνωση, καθώς επίσης στην
αντίστοιχη
τριτοβάθμια. Ταυτόχρονα στις ίδιες υπερκείμενες οργανώσεις αποστέλλει
ο
δικαστικός αντιπρόσωπος αντίγραφο του μητρώου, που αναφέρεται στην
παρ. 2 του άρθρ. 6 του Ν.Δ. 4361/1964, με τα πρόσθετα στοιχεία που
αναφέρονται στο άρθρ. 3 παρ. 1 έδαφ. α' του παρόντος νόμου.
Η παραπάνω δέσμευση της συνδικαλιστικής οργάνωσης ισχύει για όλο το
χρόνο της θητείας των αντιπροσώπων που ψήφισαν οι αντιπρόσωποι της
στη
δευτεροβάθμια οργάνωση που επέλεξε.
3. Κάθε δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση εκλέγει
αντιπροσώπους
μόνο για μία τριτοβάθμια.
4. Οι αντιπρόσωποι στις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες οργανώσεις
έχουν δικαίωμα να εκλέγονται σε όλα τα όργανα διοίκησης, όπως επίσης
και στα όργανα που υποκαθιστούν τις συνελεύσεις των οργανώσεων
αυτών.

Άρθρο 11 - Διεξαγωγή εκλογών

1. Οι εκλογές για τα όργανα των συνδικαλιστικών οργανώσεων
διεξάγονται
από εφορευτική επιτροπή, που ο αριθμός των μελών της και η διαδικασία
εκλογής τους ορίζεται από το καταστατικό και προεδρεύεται από τον
δικαστικό αντιπρόσωπο. Σε όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής των εκλογών
μέχρι και την ανακήρυξη των επιτυχόντων μπορεί να παραβρίσκεται ανά
ένας αντιπρόσωπος κάθε συνδυασμού.
2. Οι διατάξεις των παρ. 2 - 5 του άρθρ. 6 του Ν.Δ. 4361/1964
εφαρμόζονται και για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις του νόμου αυτού.
3. Δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται Πρωτοδίκης ή Ειρηνοδίκης εφόσον
πρόκειται για δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές
οργανώσεις.
Ο δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται, με αίτηση της οργάνωσης, από τον
Πρόεδρο του Πρωτοδικείου της έδρας της από πίνακα όλων των
Πρωτοδικών ή
Ειρηνοδικών με αλφαβητική σειρά. Υπέρβαση της σειράς επιτρέπεται
μόνο
για λόγους ανώτερης βίας, που βεβαιώνονται από τον Πρόεδρο
Πρωτοδικών
στην έγγραφη εντολή του στον επόμενο στη σειρά Πρωτοδίκη ή
Ειρηνοδίκη
και για όσο χρόνο διαρκεί η ανώτερη βία.
(Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 2898/2001 οι - κατά την
ίδια παρ.- εκλογές διενεργούνται με την ευθύνη δικαστικού
αντιπροσώπου, που ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσης
παραγράφου).
4. Δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται Πρωτοδίκης ή Ειρηνοδίκης εφόσον
πρόκειται για σωματεία, που έχουν την έδρα τους σε τόπους που εδρεύει
Πρωτοδικείο. Τα εδαφ. β' και γ' της παρ. 3 εφαρμόζονται ανάλογα.
5. Δικαστικός αντιπρόσωπος στα άλλα σωματεία είναι ο Ειρηνοδίκης της
περιφέρειας όπου βρίσκεται η έδρα του σωματείου, στον οποίο
κατατίθεται
και η σχετική αίτηση.
6. Δεν απαιτείται η παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου σε εκλογές
σωματείων που έχουν την έδρα τους εκτός της έδρας του Ειρηνοδικείου
και
ο αριθμός των μελών τους δεν υπερβαίνει τους (50) πενήντα.

Άρθρο 12 - Σύστημα εκλογών

1. Η εκλογή των οργάνων της συνδικαλιστικής οργάνωσης γίνεται με το
σύστημα της απλής αναλογικής.
[Για την εκλογή του Προέδρου, των Α και
Β Αντιπροέδρων, του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία, στη
συνδικαλιστική
οργάνωση των συντακτών ημερησίων εφημερίδων Αθηνών, ισχύει το
εκλογικό σύστημα που ορίζει το καταστατικό τους.
Για την εκλογή των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ισχύει
το
σύστημα της απλής αναλογικής, που ορίζει το παρόν άρθρο].
(Στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου προστέθηκαν εδάφια β' και γ', με το
άρθρο 30 του ν. 2081/1992 και ισχύουν από 10.09.1992. Τα εδαφ. β και γ
στη παρ. 1 καταργήθηκαν μετά τη κατάργηση του άρθρου 30 Ν.
2081/1992, με τη παρ. 3 άρθρου 34 Ν. 2956/2001).
2. Οι έδρες του διοικητικού συμβουλίου, της ελεγκτικής επιτροπής και ο
αριθμός των αντιπροσώπων κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και
των
χωριστών υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο
των
έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του
διοικητικού
συμβουλίου ή της ελεγκτικής επιτροπής, ή με τον αριθμό των
αντιπροσώπων
που εκλέγονται.
Το πηλίκον αυτής, της διαίρεσης, παραλειπομένου του κλάσματος,
αποτελεί
το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο
διοικητικό συμβούλιο ή την ελεγκτική επιτροπή και εκλέγει τόσους
αντιπροσώπους όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των
έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε.
3. Χωριστός υποψήφιος που έλαβε το ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων
από
το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο για το οποίο είχε
θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται αντιπρόσωπος εφόσον ήταν υποψήφιος
για
τη θέση αυτή.
4. Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες
που
του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες μόνο έδρες ή εκλέγει τόσους μόνο
αντιπροσώπους, όσοι είναι και οι υποψήφιοί του.
5. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και ο αριθμός των αντιπροσώπων που
δεν
καλύπτεται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων
κατανέμονται από μία στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει
τουλάχιστο μία έδρα ή έχουν εκλέξει ένα αντιπρόσωπο και οι οποίοι
συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του
εκλογικού
μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο.
6. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες ή ο αριθμός των αντιπροσώπων που
δεν
καλύπτεται και μετά την εφαρμογή των διατάξεων της προηγουμένης
παραγράφου κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν το
μεγαλύτερο
υπόλοιπο ψηφοδελτίων απο μία έδρα ή από έναν αντιπρόσωπο. Σε
περίπτωση
ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση.

Άρθρο 13 - Ψηφοφορία – Πρακτικό Διαλογής

1. Η ψηφοφορία γίνεται πάντοτε με την επίδειξη της αστυνομικής
ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου και του εκλογικού
συνδικαλιστικού
βιβλιαρίου. Στο βιβλιάριο σημειώνεται από το δικαστικό αντιπρόσωπο η
χρονολογία άσκησης του εκλογικού δικαιώματος του μέλους, η διάρκεια
της
θητείας των αντιπροσώπων που ψήφισε, καθώς και η διάρκεια της
θητείας
των οργάνων που θα ψηφίσουν οι αντιπρόσωποί του. Το γνήσιο των
εγγραφών
αυτών βεβαιώνει ο δικαστικός αντιπρόσωπος με την υπογραφή του και
τη
σφραγίδα της οργάνωσης.
2. Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρ. 11 τα πρακτικά διαλογής των
ψηφοδελτίων και ανακηρύξεως των επιτυχόντων, καθώς και το
πρωτόκολλο
της ψηφοφορίας ως και αποσπάσματα πρακτικών για την κατά το άρθρ.
10
παρ. 2β απόφαση της Γενικής Συνέλευσης παραδίνονται την επόμενη
μέρα
μετά το τέλος της εκλογής από το δικαστικό αντιπρόσωπο στο
γραμματέα του
αρμόδιου Πρωτοδικείου και φυλάσσονται στο φάκελλο της οικείας
συνδικαλιστικής οργάνωσης.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.