Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν. 1264/1982 Κατοχύρωση συνδικαλιστικών ελευθεριών

Άρθρα Νόμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ...

Άρθρο 1 - Αντικείμενο...

Άρθρο 2 - Καταχώρηση συνδικαλιστικώ...

Άρθρο 3 - Βιβλία συνδικαλιστικών οργ...

ΆΡΘΡΟ 4 - Σκοποί συνδικαλιστικών οργ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ...

Άρθρο 5 - Πόροι...

Άρθρο 6 - Είσπραξη εισφορών...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΔΙΟΙΚ...

Άρθρο 7 - Μέλη συνδικαλιστικών οργαν...

Άρθρο 8 - Συνέλευση μελών, Απαρτία, Λ...

Άρθρο 9 - Διοικητικά Συμβούλια Ελεγκ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙ...

Άρθρο 10 - Εκλογές...

Άρθρο 11 - Διεξαγωγή εκλογών...

Άρθρο 12 - Σύστημα εκλογών...

Άρθρο 13 - Ψηφοφορία – Πρακτικό Διαλο...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ Κ...

Άρθρο 14 - Προστασία και διευκολύνσε...

Άρθρο 15 - Επιτροπές προστασίας συνδι...

Άρθρο 16 - Δημοκρατία στους τόπους ερ...

Άρθρο 17 - Συνδικαλιστικές άδειες...

Άρθρο 18 - Ρύθμιση συνδικαλιστικών δι...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΑΠΕΡΓΙΑ...

Άρθρο 19 - Δικαίωμα απεργίας...

Άρθρο 20 - Κήρυξη απεργίας...

Άρθρο 21 - Προσωπικό ασφαλείας...

Άρθρο 22 - Απαγόρευση προσλήψεων απερ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 23 - (Ποινικές διατάξεις)...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 24 - Αποκατάσταση συνδικαλιστώ...

Άρθρο 25 - Εγγραφές μελών – Εκκαθάρισ...

Άρθρο 26 - Άμεση εφαρμογή αναλογικής...

Άρθρο 27 - Διάλυση ΟΔΕΠΕΣ...

Άρθρο 28 - Λοιπές μεταβατικές διατάξε...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 29 - Αποκατάσταση συνδικαλιστώ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 30 - Συνδικαλιστικές ελευθερίε...

Άρθρο 30Α - (Συνδικαλιστικές ελευθερίε...

Άρθρο 30Β - Συνδικαλιστικά δικαιώματα ...

Άρθρο 31 - (Περί κατοχύρωσης των εργασ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 32 - (Καταργούμενες διατάξεις)...

Άρθρο 33 - (Έναρξη ισχύος)...

Άρθρο 10 - Εκλογές

1. α) Οι εργαζόμενοι, μέλη των πρωτοβαθμίων συνδικαλιστικών
οργανώσεων,
εκλέγουν τα διοικητικά συμβούλια και τις ελεγκτικές επιτροπές και
αντιπροσώπους στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις και εκλέγονται επίσης
εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις, που
προβλέπονται
από τα καταστατικά τους.
β) Τα μέλη των πρωτοβαθμίων συνδικαλιστικών οργανώσεων
δικαιούνται να
ψηφίσουν αντιπροσώπους, μόνο για μι Ομοσπονδία και ένα Εργατικό
Κέντρο. Αν ανήκουν σε δύο οργανώσεις επιλέγουν τη μια απ' αυτές, για
ν'
ασκήσουν το δικαίωμά τους αυτό, με δήλωσή τους προς τον πρόεδρο της
εφορευτικής επιτροπής των εκλογών. Η δήλωση αυτή δεσμεύει τον
εργαζόμενο για όλο το χρόνο της θητείας των αντιπροσώπων που ψήφισε
και
της θητείας των οργάνων που ψήφισαν οι αντιπρόσωποι της οργάνωσης
του.
2. α) Κάθε πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση συμμετέχει με τους
αντιπροσώπους της στην εκλογή των οργάνων της διοίκησης της
Ομοσπονδίας
και του Εργατικού Κέντρου, που ανήκει, και εφόσον έχει εκπληρώσει τις
οικονομικές υποχρεώσεις, που προβλέπονται απο τα καταστατικά τους
β) Οι πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις αντιπροσωπεύονται
στην
τριτοβάθμια διαμέσου μιας μόνο δευτεροβάθμιας οργάνωσης.
Η Γενική Συνέλευση των μελών κάθε πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής
οργάνωσης αποφασίζει αν η αντιπροσώπευσή της στην τριτοβάθμια θα
γίνει
δια μέσου του Εργατικού Κέντρου ή διαμέσου της Ομοσπονδίας, που
τυχόν
ανήκει.
Για την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αρκεί η σχετική πλειοψηφία
των
παρόντων μελών και η σχετική μυστική ψηφοφορία γίνεται στην ίδια
συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και αμέσως μετά τη εκλογή της
εφορευτικής επιτροπής, για την εκλογή αντιπροσώπων.
Την απόφαση αυτή και πίνακα των αντιπροσώπων ανακοινώνει με
έγγραφό
του ο Πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής και στις δύο δευτεροβάθμιες
οργανώσεις, που τυχόν μετέχει η οργάνωση, καθώς επίσης στην
αντίστοιχη
τριτοβάθμια. Ταυτόχρονα στις ίδιες υπερκείμενες οργανώσεις αποστέλλει
ο
δικαστικός αντιπρόσωπος αντίγραφο του μητρώου, που αναφέρεται στην
παρ. 2 του άρθρ. 6 του Ν.Δ. 4361/1964, με τα πρόσθετα στοιχεία που
αναφέρονται στο άρθρ. 3 παρ. 1 έδαφ. α' του παρόντος νόμου.
Η παραπάνω δέσμευση της συνδικαλιστικής οργάνωσης ισχύει για όλο το
χρόνο της θητείας των αντιπροσώπων που ψήφισαν οι αντιπρόσωποι της
στη
δευτεροβάθμια οργάνωση που επέλεξε.
3. Κάθε δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση εκλέγει
αντιπροσώπους
μόνο για μία τριτοβάθμια.
4. Οι αντιπρόσωποι στις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες οργανώσεις
έχουν δικαίωμα να εκλέγονται σε όλα τα όργανα διοίκησης, όπως επίσης
και στα όργανα που υποκαθιστούν τις συνελεύσεις των οργανώσεων
αυτών.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.