Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν. 1264/1982 Κατοχύρωση συνδικαλιστικών ελευθεριών

Άρθρα Νόμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ...

Άρθρο 1 - Αντικείμενο...

Άρθρο 2 - Καταχώρηση συνδικαλιστικώ...

Άρθρο 3 - Βιβλία συνδικαλιστικών οργ...

ΆΡΘΡΟ 4 - Σκοποί συνδικαλιστικών οργ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ...

Άρθρο 5 - Πόροι...

Άρθρο 6 - Είσπραξη εισφορών...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΔΙΟΙΚ...

Άρθρο 7 - Μέλη συνδικαλιστικών οργαν...

Άρθρο 8 - Συνέλευση μελών, Απαρτία, Λ...

Άρθρο 9 - Διοικητικά Συμβούλια Ελεγκ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙ...

Άρθρο 10 - Εκλογές...

Άρθρο 11 - Διεξαγωγή εκλογών...

Άρθρο 12 - Σύστημα εκλογών...

Άρθρο 13 - Ψηφοφορία – Πρακτικό Διαλο...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ Κ...

Άρθρο 14 - Προστασία και διευκολύνσε...

Άρθρο 15 - Επιτροπές προστασίας συνδι...

Άρθρο 16 - Δημοκρατία στους τόπους ερ...

Άρθρο 17 - Συνδικαλιστικές άδειες...

Άρθρο 18 - Ρύθμιση συνδικαλιστικών δι...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΑΠΕΡΓΙΑ...

Άρθρο 19 - Δικαίωμα απεργίας...

Άρθρο 20 - Κήρυξη απεργίας...

Άρθρο 21 - Προσωπικό ασφαλείας...

Άρθρο 22 - Απαγόρευση προσλήψεων απερ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 23 - (Ποινικές διατάξεις)...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 24 - Αποκατάσταση συνδικαλιστώ...

Άρθρο 25 - Εγγραφές μελών – Εκκαθάρισ...

Άρθρο 26 - Άμεση εφαρμογή αναλογικής...

Άρθρο 27 - Διάλυση ΟΔΕΠΕΣ...

Άρθρο 28 - Λοιπές μεταβατικές διατάξε...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 29 - Αποκατάσταση συνδικαλιστώ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 30 - Συνδικαλιστικές ελευθερίε...

Άρθρο 30Α - (Συνδικαλιστικές ελευθερίε...

Άρθρο 30Β - Συνδικαλιστικά δικαιώματα ...

Άρθρο 31 - (Περί κατοχύρωσης των εργασ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 32 - (Καταργούμενες διατάξεις)...

Άρθρο 33 - (Έναρξη ισχύος)...

Άρθρο 12 - Σύστημα εκλογών

1. Η εκλογή των οργάνων της συνδικαλιστικής οργάνωσης γίνεται με το
σύστημα της απλής αναλογικής.
[Για την εκλογή του Προέδρου, των Α και
Β Αντιπροέδρων, του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία, στη
συνδικαλιστική
οργάνωση των συντακτών ημερησίων εφημερίδων Αθηνών, ισχύει το
εκλογικό σύστημα που ορίζει το καταστατικό τους.
Για την εκλογή των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ισχύει
το
σύστημα της απλής αναλογικής, που ορίζει το παρόν άρθρο].
(Στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου προστέθηκαν εδάφια β' και γ', με το
άρθρο 30 του ν. 2081/1992 και ισχύουν από 10.09.1992. Τα εδαφ. β και γ
στη παρ. 1 καταργήθηκαν μετά τη κατάργηση του άρθρου 30 Ν.
2081/1992, με τη παρ. 3 άρθρου 34 Ν. 2956/2001).
2. Οι έδρες του διοικητικού συμβουλίου, της ελεγκτικής επιτροπής και ο
αριθμός των αντιπροσώπων κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και
των
χωριστών υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο
των
έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του
διοικητικού
συμβουλίου ή της ελεγκτικής επιτροπής, ή με τον αριθμό των
αντιπροσώπων
που εκλέγονται.
Το πηλίκον αυτής, της διαίρεσης, παραλειπομένου του κλάσματος,
αποτελεί
το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο
διοικητικό συμβούλιο ή την ελεγκτική επιτροπή και εκλέγει τόσους
αντιπροσώπους όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των
έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε.
3. Χωριστός υποψήφιος που έλαβε το ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων
από
το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο για το οποίο είχε
θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται αντιπρόσωπος εφόσον ήταν υποψήφιος
για
τη θέση αυτή.
4. Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες
που
του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες μόνο έδρες ή εκλέγει τόσους μόνο
αντιπροσώπους, όσοι είναι και οι υποψήφιοί του.
5. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και ο αριθμός των αντιπροσώπων που
δεν
καλύπτεται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων
κατανέμονται από μία στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει
τουλάχιστο μία έδρα ή έχουν εκλέξει ένα αντιπρόσωπο και οι οποίοι
συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του
εκλογικού
μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο.
6. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες ή ο αριθμός των αντιπροσώπων που
δεν
καλύπτεται και μετά την εφαρμογή των διατάξεων της προηγουμένης
παραγράφου κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν το
μεγαλύτερο
υπόλοιπο ψηφοδελτίων απο μία έδρα ή από έναν αντιπρόσωπο. Σε
περίπτωση
ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.