Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν. 1264/1982 Κατοχύρωση συνδικαλιστικών ελευθεριών

Άρθρα Νόμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ...

Άρθρο 1 - Αντικείμενο...

Άρθρο 2 - Καταχώρηση συνδικαλιστικώ...

Άρθρο 3 - Βιβλία συνδικαλιστικών οργ...

ΆΡΘΡΟ 4 - Σκοποί συνδικαλιστικών οργ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ...

Άρθρο 5 - Πόροι...

Άρθρο 6 - Είσπραξη εισφορών...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΔΙΟΙΚ...

Άρθρο 7 - Μέλη συνδικαλιστικών οργαν...

Άρθρο 8 - Συνέλευση μελών, Απαρτία, Λ...

Άρθρο 9 - Διοικητικά Συμβούλια Ελεγκ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙ...

Άρθρο 10 - Εκλογές...

Άρθρο 11 - Διεξαγωγή εκλογών...

Άρθρο 12 - Σύστημα εκλογών...

Άρθρο 13 - Ψηφοφορία – Πρακτικό Διαλο...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ Κ...

Άρθρο 14 - Προστασία και διευκολύνσε...

Άρθρο 15 - Επιτροπές προστασίας συνδι...

Άρθρο 16 - Δημοκρατία στους τόπους ερ...

Άρθρο 17 - Συνδικαλιστικές άδειες...

Άρθρο 18 - Ρύθμιση συνδικαλιστικών δι...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΑΠΕΡΓΙΑ...

Άρθρο 19 - Δικαίωμα απεργίας...

Άρθρο 20 - Κήρυξη απεργίας...

Άρθρο 21 - Προσωπικό ασφαλείας...

Άρθρο 22 - Απαγόρευση προσλήψεων απερ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 23 - (Ποινικές διατάξεις)...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 24 - Αποκατάσταση συνδικαλιστώ...

Άρθρο 25 - Εγγραφές μελών – Εκκαθάρισ...

Άρθρο 26 - Άμεση εφαρμογή αναλογικής...

Άρθρο 27 - Διάλυση ΟΔΕΠΕΣ...

Άρθρο 28 - Λοιπές μεταβατικές διατάξε...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 29 - Αποκατάσταση συνδικαλιστώ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 30 - Συνδικαλιστικές ελευθερίε...

Άρθρο 30Α - (Συνδικαλιστικές ελευθερίε...

Άρθρο 30Β - Συνδικαλιστικά δικαιώματα ...

Άρθρο 31 - (Περί κατοχύρωσης των εργασ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 32 - (Καταργούμενες διατάξεις)...

Άρθρο 33 - (Έναρξη ισχύος)...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Άρθρο 14 - Προστασία και διευκολύνσεις της συνδικαλιστικής δράσης

1. Τα όργανα του Κράτους έχουν την υποχρέωση να εφαρμόζουν τα
απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της ανεμπόδιστης άσκησης του
δικαιώματος για την ίδρυση και αυτόνομη λειτουργία των
συνδικαλιστικών
οργανώσεων.
2. Απαγορεύεται στους εργοδότες, σε πρόσωπα που ενεργούν για
λογαριασμό τους και σε οποιοδήποτε τρίτο, να προβαίνουν σε
οποιαδήποτε
πράξη ή παράλειψη που κατατείνει στην παρακώλυση της άσκησης των
συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων και ιδιαίτερα:
α) ν' ασκούν επιρροή στους εργαζομένους, για την ίδρυση ή μη ίδρυση
συνδικαλιστικής οργάνωσης.
β) να επιβάλλουν ή να παρεμποδίζουν με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο την
προσχώρηση εργαζομένων σε ορισμένη συνδικαλιστική οργάνωση.
γ) ν' απαιτούν από τους εργαζομένους δήλωση συμμετοχής, μη
συμμετοχής
ή αποχώρησης από συνδικαλιστική οργάνωση,
δ) να υποστηρίζουν ορισμένη συνδικαλιστική οργάνωση ή με οικονομικά
ή
με άλλα μέσα,
ε) να επεμβαίνουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση, στη λειτουργία
και στη δράση των συνδικαλιστικών οργανώσεων.
στ) να μεταχειρίζονται με ευμένεια ή δυσμένεια τους εργαζομένους,
ανάλογα με τη συμμετοχή τους σε ορισμένη συνδικαλιστική οργάνωση.
3. Δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε συνδικαλιστική οργάνωση
εργαζομένων εργοδότες.
4. Είναι άκυρη η καταγγελία της σχέσης εργασίας για νόμιμη
συνδικαλιστική δράση.
5. Είναι άκυρη η καταγγελία της σχέσης εργασίας:
α) των μελών της διοίκησης, σύμφωνα με το άρθρ. 92 Α.Κ., της
συνδικαλιστικής οργάνωσης.
β) των μελών της προσωρινής, σύμφωνα με το άρθρ. 79 Α.Κ., διοίκησης
συνδικαλιστικής οργάνωσης που διορίζει το δικαστήριο σύμφωνα με το
άρθρ. 69 του Αστικού Κώδικα και
γ) των μελών της διοίκησης που εκλέγονται προσωρινά κατά την ίδρυση
συνδικαλιστικής οργάνωσης.
Η απαγόρευση ισχύει κατά τη διάρκεια της θητείας και ένα χρόνο μετά
τη
λήξη της, εκτός αν συντρέχει ένας από τους λόγους της παρ. 10 και
διαπιστωθεί κατά την διαδικασία του άρθρου 15.
6. Η παραπάνω προστασία παρέχεται στην ακόλουθη έκταση:
α) Εαν η οργάνωση έχει ως 200 μέλη προστατεύονται επτά μέλη της
διοίκησης.
β) εάν η οργάνωση έχει ως 1000 μέλη προστατεύονται εννέα μέλη και
γ) εάν η οργάνωση έχει περισσότερα από 1000 μέλη προστατεύονται
ένδεκα.
7. Τη σειρά των μελών που προστατεύονται ορίζει το καταστατικό. Εάν
το
καταστατικό δεν προβλέπει, προστατεύονται κατά σειρά ο Πρόεδρος,
Αναπλ.
Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Αναπλ. Γενικός
Γραμματέας,
Ταμίας και οι λοιποί κατά την τάξη της εκλογής.
8. Προστατεύονται επίσης:
Τα πρώτα 21 ιδρυτικά μέλη της πρώτης υπό σύσταση συνδικαλιστικής
οργάνωσης της επιχείρησης ή εκμετάλευσης ή του επαγγελματικού
κλάδου
απασχόλησης εφόσον η επιχείρηση στην οποία εργάζονται απασχολεί
από 80
μέχρι 150 εργαζόμενους, 25 μέλη αν απασχολεί πάνω από 150, 30 μέλη
αν
απασχολεί πάνω από 300 και 40 μέλη εάν απασχολεί πάνω από 500.
Εφόσον
οι εργαζόμενοι είναι πάνω από 40 και μέχρι 80, προστατεύονται μέχρι 7
ιδρυτικά μέλη κατά την τάξη υπογραφής της ιδρυτικής πράξης.
Η προστασία αυτή ισχύει για ένα χρόνο από την ημέρα της υπογραφής
της
ιδρυτικής πράξης. Εάν η υπό σύσταση οργάνωση δεν συσταθεί
πραγματικά
μέσα σε 6 μήνες από την υπογραφή της ιδρυτικής πράξης, η προστασία
των
ιδρυτικών μελών παύει και ισχύει για τα μέλη της επόμενης υπό σύσταση
οργάνωσης.
9. Με την επιφύλαξη του άρθρ. 11 παρ. 3 του Ν. 1256/1982 "για την
πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου
απολαβών
στο δημόσιο τομέα καθώς και για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό
Συμβούλιο του Κράτους και άλλες διατάξεις" δεν επιτρέπεται μετάθεση
των
εργαζομένων που αναφέρονται στις παρ. 5, 6, 7 και 8 χωρίς τη
συγκατάθεση της αντίστοιχης συνδικαλιστικής οργάνωσης. Ο εργοδότης
έχει
δικαίωμα να προσφύγει στην επιτροπή του άρθρου 15 που αποφασίζει
για
την αναγκαιότητα της μετάθεσης.
10. Η καταγγελία της σχέσης εργασίας των προσώπων, που
προστατεύονται
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο αυτό, επιτρέπεται μόνον:
α) Οταν κατά τη σύναψη της σύμβασης εργασίας με τον εργοδότη ο
εργαζόμενος τον εξαπάτησε παρουσιάζοντας ψεύτικα πιστοποιητικά ή
βιβλιάρια για να προσληφθεί ή να λάβει μεγαλύτερη αμοιβή.
β) Οταν ο εργαζόμενος απεκάλυψε βιομηχανικά ή εμπορικά μυστικά ή
ζήτησε ή δέχτηκε αθέμιτα πλεονεκτήματα, κυρίως προμήθειες από
τρίτους.
γ) Οταν ο εργαζόμενος προκάλεσε σωματικές βλάβες ή εξύβρισε σοβαρά
ή
απείλησε τον εργοδότη ή τον εκπρόσωπό του.
δ) Οταν ο εργαζόμενος επίμονα και αδικαιολόγητα αρνήθηκε να
εκτελέσει
την εργασία για την οποία έχει προσληφθεί.
ε. Οταν ο εργαζόμενος δεν προσέρχεται αδικαιολόγητα στην εργασία του
για περισσότερο από 7 ημέρες διάστημα.
(Το εδάφιο ε της παρ. 10 προστέθηκε με το άρθρο 1 του ν. 1915/1990).
Η συνδρομή κάποιου από τους παραπάνω σπουδαίους λόγους δεν
απαλλάσσει
τον εργοδότη από τις υποχρεώσεις που έχει σύμφωνα με τις διατάξεις του
Αστικού Κώδικα και της εργατικής νομοθεσίας σχετικά με την
καταγγελία
της σχέσης εργασίας.
11. Για την προστασία των συνδικαλιστικών στελεχών που συμμετέχουν
στην Εκτελεστική Επιτροπή και στη Γραμματεία της Συνομοσπονδίας
Ευρωπαϊκών Συνδικάτων έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των
προηγούμενων παραγράφων.
(Η παρ. 11 προστέθηκε με τη παρ. 1 άρθρου 34 Ν. 2956/2001).

Άρθρο 15 - Επιτροπές προστασίας συνδικαλιστικών στελεχών

(Το άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 Ν. 1545/1985).
1. Για την ύπαρξη ενός από τους λόγους του άρθρ. 14 παρ. 10 πριν από
την καταγγελία της σχέσης εργασίας αποφασίζει, κατά πλειοψηφία,
επιτροπή, της οποίας η απόφαση υπόκειται σε έφεση και η οποία
αποτελείται:
α) Από τον πρόεδρο πρωτοδικών της περιφέρειας που παρέχει την
εργασία
του ο εργαζόμενος, εφόσον στο Πρωτοδίκειο υπηρετούν δυο τουλάχιστον
πρόεδροι, ή άλλως από πρωτοδίκη που ορίζεται από τον πρόεδρο με τη
σειρά του άρθρ. 11 παρ. 3 εδάφ. β' του νόμου αυτού και για ένα χρόνο.
β) Από τον αντιπρόσωπο του εμποροβιομηχανικού επιμελητηρίου της
περιφέρειας και αν δεν λειτουργεί επιμελητήριο του εμπορικού
συλλόγου.
Οταν εκδικάζεται υπόθεση που αφορά μισθωτό βιομηχανίας, ο
σύνδεσμος
βιομηχάνων, όπου υπάρχει, υποδείχνει εναν εκπρόσωπό του που
συμμετέχει
στην Επιτροπή αντί του εκπροσώπου του επιμελητηρίου.
γ) Από έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων που υποδείχνει η πιο
αντιπροσωπευτική τριτοβάθμια οργάνωση.
2. Η έφεση απευθύνεται σε δευτεροβάθμια επιτροπή που είναι και αυτή
τριμελής και αποτελείται:
α) Από τον αρχαιότερο πρόεδρο πρωτοδικών, αναπληρούμενο από άλλον
Πρόεδρο, σε περίπτωση απουσίας, ελλείψεως ή κωλύματός του και μόνο
σε
περίπτωση που δεν υπηρετεί άλλος Πρόεδρος προεδρεύει ο αρχαιότερος
πρωτοδίκης, που δεν συμμετέσχε στην πρωτοβάθμια επιτροπή, όταν αυτή
έλαβε την προσβαλλόμενη απόφαση.
β) Από έναν αντιπρόσωπο του εμποροβιομηχανικού επιμελητηρίου με τις
πιο
πάνω διακρίσεις, υποδεικνυόμενο όπως και στην παρ. Ι εδάφ. β' του
άρθρου αυτού.
γ) Από έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων, υποδεικνυόμενο όπως και
στην
παρ. Ι εδάφ. γ' του άρθρου αυτού.
3. Τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη της πρωτοβάθμιας επιτροπής δεν
μπορούν, για τον ίδιο χρόνο, να ορίζονται ή να συμμετέχουν στη
δευτεροβάθμια επιτροπή. Κατά τα λοιπά και για τις δύο επιτροπές
εφαρμόζεται το άρθρο 11 παρ. 3 εδάφ. β' του νόμου αυτού, και στην
πρώτη
εφαρμογή της διάταξης αυτής, η θητεία και των δευτεροβαθμίων
επιτροπών
λήγει ταυτόχρονα με τις πρωτοβάθμιες. Η απαρτία και στις δύο επιτροπές
σχηματίζεται από τον Πρόεδρό της και ένα τουλάχιστο μέλος της
επιτροπής.
4. Η δευτεροβάθμια επιτροπή επιλαμβάνεται ύστερα από έφεση διαδίκου,
που ασκείται μέσα σε πέντε εργάσιμες μέρες από την κοινοποίηση σ'
αυτόν
της πρωτοβάθμιας απόφασης.
5. Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου, κάθε χρόνο, ο πρόεδρος
κάθε
πρωτοδικείου που θ' αναλάβει τη δευτεροβάθμια επιτροπή καλεί τις
παραπάνω οργανώσεις να υποδείξουν μέσα στον Ιανουάριο έναν τακτικό
και
έναν αναπληρωματικό εκπρόσωπο για το ερχόμενο ημερολογιακό έτος
και
για κάθε μια επιτροπή.
Εαν οι παραπάνω οργανώσεις δεν υποδείξουν εκπροσώπους, ο πρόεδρος
ορίζει μέσα στο πρώτο 10ήμερο του Φεβρουαρίου έναν εργοδότη και
έναν
αναπληρωματικό του και με απόφασή του συγκροτεί και τις δύο
Επιτροπές
Προστασίας Συνδικαλιστικών Στελεχών της περιφερείας του. Ένας από
τους
υπαλλήλους της δικαστικής γραμματείας ορίζεται γραμματέας για κάθε
επιτροπή.
Η κάθε επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρό της, ύστερα από αίτηση
του
εργοδότη ή έφεση του ενδιαφερόμενου που κατατίθεται στη γραμματεία
της, μέσα σε τρεις (3) μέρες από την υποβολή της αίτησης ή της
έφεσης
και συζητεί την υπόθεση, εφαρμόζοντας ανάλογα τις διατάξεις των άρθρ.
739 έως 759 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
Οι επιτροπές έχουν υποχρέωση να εκδώσουν την απόφασή τους μέσα σε
δέκα (10) μέρες από τη μέρα της συζήτησης της υπόθεσης.
(Η προθεσμία του τρίτου εδαφίου της παραγρ. 5 συντμήθηκε από οκτώ
σε τρεις ημέρες με το άρθρο 1 παρ. 2 Ν. 1915/1990. Το τελευταίο εδάφιο
της παρ. 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 Ν.
1915/1990. Με το άρθρο 1 Ν. 2224/1994 επαναφέρονται σε ισχύ τα
εδάφια τρίτο και τέταρτο της παράγράφου 5 του παρόντος άρθρου).

Άρθρο 16 - Δημοκρατία στους τόπους εργασίας

1. Η εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το Κράτος. Οι
εργαζόμενοι και οι συνδικαλιστικές τους οργανώσεις προστατεύονται
κατά
την άσκηση κάθε συνδικαλιστικού δικαιώματος και στον τόπο εργασίας.
2. Τα σωματεία δικαιούνται να έχουν πίνακες ανακοινώσεων για τους
σκοπούς τους στους τόπους εργασίας και σε χώρους που συμφωνούν ο
κάθε
εργοδότης και η διοίκηση του σωματείου.
3. Οι τακτικές ή έκτακτες συνελεύσεις της πιό αντιπροσωπευτικής
συνδικαλιστικής οργάνωσης συνέρχονται εκτός χρόνου απασχόλησης
όπως
ανάφερεται στην παρ. 1 του άρθρου 6 σε κατάλληλο χώρο του τόπου
εργασίας, εκτός των χώρων παραγωγής, που είναι υποχρεωμένος να
διαθέτει
ο εργοδότης, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα αυτή και εφόσον η
εκμετάλλευση
απασχολεί τουλάχιστο ογδόντα εργαζομένους. Ο εργοδότης που έχει την
παραπάνω υποχρεώση μπορεί εναλλακτικά να παραχωρήσει ή να
μισθώσει
κατάλληλο χώρο σε ακτίνα μέχρι 1.000 μέτρα από τον τόπο εργασίας.
4. Ο εργοδότης ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του έχει την
υποχρέωση να
συναντάται με τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων
μετά από
αίτησή τους τουλάχιστο μιά φορά το μήνα και να μεριμνά για την
επίλυση
των θεμάτων που απασχολούν τους εργαζομένους ή την οργάνωσή τους.
5. Ο εργοδότης του οποίου η εκμετάλλευση απασχολεί περισσότερους
από
εκατό (100) εργαζομένους έχει υποχρέωση να διαθέτει κατάλληλο χώρο
για
γραφείο στον τόπο εργασίας στη συνδικαλιστική οργάνωση της
επιχείρησης
που έχει τα περισσότερα μέλη για την εξυπηρέτηση των συνδικαλιστικών
σκοπών της εφόσον ζητηθεί και σύμφωνα με τις δυνατότητές του.
6. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις κάθε βαθμού έχουν δικαίωμα να
διανέμουν ανακοινώσεις τους μέσα στο χώρο εργασίας εκτός χρόνου
απασχόλησης, όπως αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 6.
7. Εκπρόσωποι του διοικητικού συμβουλίου του σωματείου της
επιχείρησης
και, αν δεν υπάρχει σωματείο, του εργατικού κέντρου της περιοχής,
δικαιούνται να παρευρίσκονται κατά την επιθεώρηση που ενεργούν τα
αρμόδια όργανα του Υπουργείου Εργασίας και να υποβάλλουν τις
παρατηρήσεις τους.
8. Ο αρμόδιος επιθεωρητής εργασίας αποφαίνεται, αν προκύψει διαφωνία
στις περιπτ. 2,3,5 και 7 του άρθρου αυτού, με αιτιολογημένη απόφασή
του
μέσα σε δέκα (10) μέρες από την προσφυγή σ' αυτόν του εργοδότη ή της
συνδικαλιστικής οργάνωσης. Εάν ο εργοδότης δεν συμμορφώνεται με
την
απόφαση του επιθεωρητή, αυτός του επιβάλλει για κάθε παράβαση των
διατάξεων του άρθρου αυτού και για κάθε άρνηση συμμόρφωσης του
εργοδότη
πρόστιμο από δρχ. 5.000 μέχρις 100.000 υπέρ της Εργατικής Εστίας που
εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.
9. Ο εργοδότης έχει δικαίωμα ν' ασκήσει ανακοπή στο Ειρηνοδικείο του
τόπου της εργασίας κατά της απόφασης επιβολής προστίμου από τον
επιθεωρητή εργασίας. Το Ειρηνοδικείο δικάζει με τη διαδικασία των
άρθρ.
663 και επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Άρθρο 17 - Συνδικαλιστικές άδειες

1. Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τα μέλη των
διοικητικών συμβουλίων, των ελεγκτικών επιτροπών και τους
αντιπροσώπους
των πρωτοβαθμίων στις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις
κατά
την άσκηση των καθηκόντων τους. Την ίδια υποχρέωση έχει για τα
διοικητικά συμβούλια, τις ελεγκτικές επιτροπές και τους αντιπροσώπους
των δευτεροβαθμίων στις τριτοβάθμιες, όπως και για τα διοικητικά
συμβούλια και τις ελεγκτικές επιτροπές των τριτοβαθμίων οργανώσεων.
2. Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να παρέχει:
α) Στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της πιό αντιπροσωπευτικής
τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης άδεια απουσίας όσο χρόνο
διαρκεί
η θητεία τους.
β) Στα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των πιό αντιπροσωπευτικών
δευτεροβαθμίων οργανώσεων άδεια απουσίας έως 9 μέρες το μήνα και
έως 15
για τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γεν. Γραμματέα και Ταμία.
γ) Στους Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα των πρωτοβάθμιων
συνδικαλιστικών οργανώσεων άδεια απουσίας έως 5 μέρες το μήνα άν τα
μέλη τους είναι 500 και πάνω, και ως τρείς μέρες αν είναι λιγότερα.
δ) Στους αντιπροσώπους στις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες
οργανώσεις
άδεια απουσίας για όλη τη διάρκεια συνεδρίων που συμμετέχουν.
3. Οι αναφερόμενες στην παρ. 2 άδειες απουσίας περιορίζονται σε
τριάντα (30) μέρες το χρόνο για τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής,
αλλιώς του Προεδρείου των μη αντιπροσωπευτικών τριτοβάθμιων
οργανώσεων
και στο 1/3 του αναφερόμενου στα εδάφ. β' και γ' χρόνου προκειμένου
για
την αμέσως επόμενη, της πιο αντιπροσωπευτικής, οργάνωση.
4. Ο χρόνος απουσίας των εργαζομένων κατά τις διατάξεις της
προηγουμένης παραγράφου θεωρείται χρόνος πραγματικής εργασίας για
όλα
τα δικαιώματα που απορρέουν από την εργασιακή και ασφαλιστική
σχέση
εκτός από το δικαίωμα λήψεως αποδοχών για τον αντίστοιχο χρόνο.
Οι ασφαλιστικές εισφορές συνδικαλιστικών στελεχών για το χρόνο της
συνδικαλιστικής άδειάς τους καταβάλλονται από την οργάνωσή τους.
5. Για κάθε διαφωνία σχετική με την εφαρμογή των διατάξεων αυτού του
άρθρου αποφασίζει, ύστερα από αίτηση της μιάς ή της άλλης πλευράς, η
Επιτροπή του άρθρου 15 αυτού του νόμου.
(Οι επόμενες διατάξεις προστέθηκαν με τα άρθρα 14,28 του Ν.
2085/1992, 6 του Ν. 2224/1994 και 11 του Ν. 2336/1995).
«Χορηγούνται συνδικαλιστικές άδειες με αποδοχές:
α) στα μέλη της διοίκησης της πλέον αντιπροσωπευτικής τριτοβάθμιας
συνδικαλιστικής οργάνωσης για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους,
β) στον Πρόεδρο των Εργατικών Κέντρων και των Ομοσπονδιών,
εφόσον οι υπαγόμενες σε αυτά πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές
οργανώσεις έχουν μέχρι 1500 ψηφίσαντα μέλη, δεκαπέντε (15) ημέρες το
μήνα,
γ) στον Πρόεδρο των Εργατικών Κέντρων και των Ομοσπονδιών,
εφόσον οι υπαγόμενες σε αυτό οργανώσεις έχουν άνω των 10.000
ψηφισάντων μελών, για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους.
Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και για τις
συνδικαλιστικές οργανώσεις των υπαλλήλων του άρθρου 30 του
παρόντος νόμου. Όπου οι διατάξεις αυτές αναφέρονται σε Εργατικά
Κέντρα καταλαμβάνουν και τα νομαρχιακά τμήματα που υπάγονται στην
ΑΔΕΔΥ.
Επίσης χορηγούνται συνδικαλιστικές άδειες, με αποδοχές, στις
πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις των
υπαλλήλων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 29 και :
α) στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου των δευτεροβάθμιων
συνδικαλιστικών οργανώσεων, πλην του Προέδρου και του Γενικού
Γραμματέα τρεις (3) μέρες κατά μήνα εφόσον οι υπαγόμενες σε αυτές
πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν άνω των 10.000
μελών, στον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα δύο (2) μέρες και στα
λοιπά μέλη του Διοικητικού τους Συμβουλίου μία (1) μέρα κατά μήνα, αν
έχουν άνω των 2.000 μελών, μία (1) μέρα κατά μήνα στον Πρόεδρο,
Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία αν έχουν άνω των 500 μελών
και μία (1) μέρα το δίμηνο αν έχουν μέχρι 500 μέλη.
β) στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραμματέα πρωτοβάθμιων
συνδικαλιστικών οργανώσεων, δύο (2) ημέρες κατά μήνα, εφόσον έχουν
άνω των 1.000 μελών, μία (1) ημέρα κατά μήνα, εφόσον έχουν άνω των
500 μελών και μία (1) ημέρα κατά δίμηνο, αν έχουν μέχρι 500 μέλη.
Στα μέλη των Διοικήσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων των
υπαλλήλων, που αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 30, προκειμένου
να συμμετάσχουν σε συνδικαλιστικά συνέδρια, που οργανώνονται στο
εσωτερικό ή το εξωτερικό, χορηγείται, πέραν των αδειών της
προηγούμενης παραγράφου, άδεια προσωρινής απουσίας με αποδοχές
που δεν μπορεί να υπερβεί κατ’έτος τις πέντε ημέρες.
Στις περιπτώσεις α) και β) επιτρέπεται και η χορήγηση άδειας χωρίς
αποδοχές, μέχρι του τετραπλασίου του κατά περίπτωση ορίου που
αναφέρεται σε αυτές».
(σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.5 του Ν.1400/83, για τους υπαγόμενους
στο άρθρο 30 του Ν.1264/1982 υπαλλήλους, οι προβλεπόμενες στο
άρθρο 17 του ίδιου νόμου συνδικαλιστικές άδειες, είναι με αποδοχές).

Άρθρο 18 - Ρύθμιση συνδικαλιστικών δικαιωμάτων

1. Οι διατάξεις των άρθρ. 14, 15, 16, 17 αποτελούν ελάχιστα
συνδικαλιστικά δικαιώματα.
2. Ρυθμίσεις ευνοϊκότερες για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών που
έχουν ήδη αποκτηθεί ή θα αποκτηθούν με συμφωνία μισθωτών και
εργοδοτών
ή με Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ή Διαιτητικές Αποφάσεις
υπερισχύουν.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.