Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν. 1264/1982 Κατοχύρωση συνδικαλιστικών ελευθεριών

Άρθρα Νόμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ...

Άρθρο 1 - Αντικείμενο...

Άρθρο 2 - Καταχώρηση συνδικαλιστικώ...

Άρθρο 3 - Βιβλία συνδικαλιστικών οργ...

ΆΡΘΡΟ 4 - Σκοποί συνδικαλιστικών οργ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ...

Άρθρο 5 - Πόροι...

Άρθρο 6 - Είσπραξη εισφορών...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΔΙΟΙΚ...

Άρθρο 7 - Μέλη συνδικαλιστικών οργαν...

Άρθρο 8 - Συνέλευση μελών, Απαρτία, Λ...

Άρθρο 9 - Διοικητικά Συμβούλια Ελεγκ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙ...

Άρθρο 10 - Εκλογές...

Άρθρο 11 - Διεξαγωγή εκλογών...

Άρθρο 12 - Σύστημα εκλογών...

Άρθρο 13 - Ψηφοφορία – Πρακτικό Διαλο...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ Κ...

Άρθρο 14 - Προστασία και διευκολύνσε...

Άρθρο 15 - Επιτροπές προστασίας συνδι...

Άρθρο 16 - Δημοκρατία στους τόπους ερ...

Άρθρο 17 - Συνδικαλιστικές άδειες...

Άρθρο 18 - Ρύθμιση συνδικαλιστικών δι...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΑΠΕΡΓΙΑ...

Άρθρο 19 - Δικαίωμα απεργίας...

Άρθρο 20 - Κήρυξη απεργίας...

Άρθρο 21 - Προσωπικό ασφαλείας...

Άρθρο 22 - Απαγόρευση προσλήψεων απερ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 23 - (Ποινικές διατάξεις)...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 24 - Αποκατάσταση συνδικαλιστώ...

Άρθρο 25 - Εγγραφές μελών – Εκκαθάρισ...

Άρθρο 26 - Άμεση εφαρμογή αναλογικής...

Άρθρο 27 - Διάλυση ΟΔΕΠΕΣ...

Άρθρο 28 - Λοιπές μεταβατικές διατάξε...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 29 - Αποκατάσταση συνδικαλιστώ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 30 - Συνδικαλιστικές ελευθερίε...

Άρθρο 30Α - (Συνδικαλιστικές ελευθερίε...

Άρθρο 30Β - Συνδικαλιστικά δικαιώματα ...

Άρθρο 31 - (Περί κατοχύρωσης των εργασ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 32 - (Καταργούμενες διατάξεις)...

Άρθρο 33 - (Έναρξη ισχύος)...

Άρθρο 14 - Προστασία και διευκολύνσεις της συνδικαλιστικής δράσης

1. Τα όργανα του Κράτους έχουν την υποχρέωση να εφαρμόζουν τα
απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της ανεμπόδιστης άσκησης του
δικαιώματος για την ίδρυση και αυτόνομη λειτουργία των
συνδικαλιστικών
οργανώσεων.
2. Απαγορεύεται στους εργοδότες, σε πρόσωπα που ενεργούν για
λογαριασμό τους και σε οποιοδήποτε τρίτο, να προβαίνουν σε
οποιαδήποτε
πράξη ή παράλειψη που κατατείνει στην παρακώλυση της άσκησης των
συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων και ιδιαίτερα:
α) ν' ασκούν επιρροή στους εργαζομένους, για την ίδρυση ή μη ίδρυση
συνδικαλιστικής οργάνωσης.
β) να επιβάλλουν ή να παρεμποδίζουν με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο την
προσχώρηση εργαζομένων σε ορισμένη συνδικαλιστική οργάνωση.
γ) ν' απαιτούν από τους εργαζομένους δήλωση συμμετοχής, μη
συμμετοχής
ή αποχώρησης από συνδικαλιστική οργάνωση,
δ) να υποστηρίζουν ορισμένη συνδικαλιστική οργάνωση ή με οικονομικά
ή
με άλλα μέσα,
ε) να επεμβαίνουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση, στη λειτουργία
και στη δράση των συνδικαλιστικών οργανώσεων.
στ) να μεταχειρίζονται με ευμένεια ή δυσμένεια τους εργαζομένους,
ανάλογα με τη συμμετοχή τους σε ορισμένη συνδικαλιστική οργάνωση.
3. Δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε συνδικαλιστική οργάνωση
εργαζομένων εργοδότες.
4. Είναι άκυρη η καταγγελία της σχέσης εργασίας για νόμιμη
συνδικαλιστική δράση.
5. Είναι άκυρη η καταγγελία της σχέσης εργασίας:
α) των μελών της διοίκησης, σύμφωνα με το άρθρ. 92 Α.Κ., της
συνδικαλιστικής οργάνωσης.
β) των μελών της προσωρινής, σύμφωνα με το άρθρ. 79 Α.Κ., διοίκησης
συνδικαλιστικής οργάνωσης που διορίζει το δικαστήριο σύμφωνα με το
άρθρ. 69 του Αστικού Κώδικα και
γ) των μελών της διοίκησης που εκλέγονται προσωρινά κατά την ίδρυση
συνδικαλιστικής οργάνωσης.
Η απαγόρευση ισχύει κατά τη διάρκεια της θητείας και ένα χρόνο μετά
τη
λήξη της, εκτός αν συντρέχει ένας από τους λόγους της παρ. 10 και
διαπιστωθεί κατά την διαδικασία του άρθρου 15.
6. Η παραπάνω προστασία παρέχεται στην ακόλουθη έκταση:
α) Εαν η οργάνωση έχει ως 200 μέλη προστατεύονται επτά μέλη της
διοίκησης.
β) εάν η οργάνωση έχει ως 1000 μέλη προστατεύονται εννέα μέλη και
γ) εάν η οργάνωση έχει περισσότερα από 1000 μέλη προστατεύονται
ένδεκα.
7. Τη σειρά των μελών που προστατεύονται ορίζει το καταστατικό. Εάν
το
καταστατικό δεν προβλέπει, προστατεύονται κατά σειρά ο Πρόεδρος,
Αναπλ.
Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Αναπλ. Γενικός
Γραμματέας,
Ταμίας και οι λοιποί κατά την τάξη της εκλογής.
8. Προστατεύονται επίσης:
Τα πρώτα 21 ιδρυτικά μέλη της πρώτης υπό σύσταση συνδικαλιστικής
οργάνωσης της επιχείρησης ή εκμετάλευσης ή του επαγγελματικού
κλάδου
απασχόλησης εφόσον η επιχείρηση στην οποία εργάζονται απασχολεί
από 80
μέχρι 150 εργαζόμενους, 25 μέλη αν απασχολεί πάνω από 150, 30 μέλη
αν
απασχολεί πάνω από 300 και 40 μέλη εάν απασχολεί πάνω από 500.
Εφόσον
οι εργαζόμενοι είναι πάνω από 40 και μέχρι 80, προστατεύονται μέχρι 7
ιδρυτικά μέλη κατά την τάξη υπογραφής της ιδρυτικής πράξης.
Η προστασία αυτή ισχύει για ένα χρόνο από την ημέρα της υπογραφής
της
ιδρυτικής πράξης. Εάν η υπό σύσταση οργάνωση δεν συσταθεί
πραγματικά
μέσα σε 6 μήνες από την υπογραφή της ιδρυτικής πράξης, η προστασία
των
ιδρυτικών μελών παύει και ισχύει για τα μέλη της επόμενης υπό σύσταση
οργάνωσης.
9. Με την επιφύλαξη του άρθρ. 11 παρ. 3 του Ν. 1256/1982 "για την
πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου
απολαβών
στο δημόσιο τομέα καθώς και για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό
Συμβούλιο του Κράτους και άλλες διατάξεις" δεν επιτρέπεται μετάθεση
των
εργαζομένων που αναφέρονται στις παρ. 5, 6, 7 και 8 χωρίς τη
συγκατάθεση της αντίστοιχης συνδικαλιστικής οργάνωσης. Ο εργοδότης
έχει
δικαίωμα να προσφύγει στην επιτροπή του άρθρου 15 που αποφασίζει
για
την αναγκαιότητα της μετάθεσης.
10. Η καταγγελία της σχέσης εργασίας των προσώπων, που
προστατεύονται
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο αυτό, επιτρέπεται μόνον:
α) Οταν κατά τη σύναψη της σύμβασης εργασίας με τον εργοδότη ο
εργαζόμενος τον εξαπάτησε παρουσιάζοντας ψεύτικα πιστοποιητικά ή
βιβλιάρια για να προσληφθεί ή να λάβει μεγαλύτερη αμοιβή.
β) Οταν ο εργαζόμενος απεκάλυψε βιομηχανικά ή εμπορικά μυστικά ή
ζήτησε ή δέχτηκε αθέμιτα πλεονεκτήματα, κυρίως προμήθειες από
τρίτους.
γ) Οταν ο εργαζόμενος προκάλεσε σωματικές βλάβες ή εξύβρισε σοβαρά
ή
απείλησε τον εργοδότη ή τον εκπρόσωπό του.
δ) Οταν ο εργαζόμενος επίμονα και αδικαιολόγητα αρνήθηκε να
εκτελέσει
την εργασία για την οποία έχει προσληφθεί.
ε. Οταν ο εργαζόμενος δεν προσέρχεται αδικαιολόγητα στην εργασία του
για περισσότερο από 7 ημέρες διάστημα.
(Το εδάφιο ε της παρ. 10 προστέθηκε με το άρθρο 1 του ν. 1915/1990).
Η συνδρομή κάποιου από τους παραπάνω σπουδαίους λόγους δεν
απαλλάσσει
τον εργοδότη από τις υποχρεώσεις που έχει σύμφωνα με τις διατάξεις του
Αστικού Κώδικα και της εργατικής νομοθεσίας σχετικά με την
καταγγελία
της σχέσης εργασίας.
11. Για την προστασία των συνδικαλιστικών στελεχών που συμμετέχουν
στην Εκτελεστική Επιτροπή και στη Γραμματεία της Συνομοσπονδίας
Ευρωπαϊκών Συνδικάτων έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των
προηγούμενων παραγράφων.
(Η παρ. 11 προστέθηκε με τη παρ. 1 άρθρου 34 Ν. 2956/2001).
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.