Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν. 1264/1982 Κατοχύρωση συνδικαλιστικών ελευθεριών

Άρθρα Νόμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ...

Άρθρο 1 - Αντικείμενο...

Άρθρο 2 - Καταχώρηση συνδικαλιστικώ...

Άρθρο 3 - Βιβλία συνδικαλιστικών οργ...

ΆΡΘΡΟ 4 - Σκοποί συνδικαλιστικών οργ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ...

Άρθρο 5 - Πόροι...

Άρθρο 6 - Είσπραξη εισφορών...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΔΙΟΙΚ...

Άρθρο 7 - Μέλη συνδικαλιστικών οργαν...

Άρθρο 8 - Συνέλευση μελών, Απαρτία, Λ...

Άρθρο 9 - Διοικητικά Συμβούλια Ελεγκ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙ...

Άρθρο 10 - Εκλογές...

Άρθρο 11 - Διεξαγωγή εκλογών...

Άρθρο 12 - Σύστημα εκλογών...

Άρθρο 13 - Ψηφοφορία – Πρακτικό Διαλο...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ Κ...

Άρθρο 14 - Προστασία και διευκολύνσε...

Άρθρο 15 - Επιτροπές προστασίας συνδι...

Άρθρο 16 - Δημοκρατία στους τόπους ερ...

Άρθρο 17 - Συνδικαλιστικές άδειες...

Άρθρο 18 - Ρύθμιση συνδικαλιστικών δι...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΑΠΕΡΓΙΑ...

Άρθρο 19 - Δικαίωμα απεργίας...

Άρθρο 20 - Κήρυξη απεργίας...

Άρθρο 21 - Προσωπικό ασφαλείας...

Άρθρο 22 - Απαγόρευση προσλήψεων απερ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 23 - (Ποινικές διατάξεις)...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 24 - Αποκατάσταση συνδικαλιστώ...

Άρθρο 25 - Εγγραφές μελών – Εκκαθάρισ...

Άρθρο 26 - Άμεση εφαρμογή αναλογικής...

Άρθρο 27 - Διάλυση ΟΔΕΠΕΣ...

Άρθρο 28 - Λοιπές μεταβατικές διατάξε...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 29 - Αποκατάσταση συνδικαλιστώ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 30 - Συνδικαλιστικές ελευθερίε...

Άρθρο 30Α - (Συνδικαλιστικές ελευθερίε...

Άρθρο 30Β - Συνδικαλιστικά δικαιώματα ...

Άρθρο 31 - (Περί κατοχύρωσης των εργασ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 32 - (Καταργούμενες διατάξεις)...

Άρθρο 33 - (Έναρξη ισχύος)...

Άρθρο 15 - Επιτροπές προστασίας συνδικαλιστικών στελεχών

(Το άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 Ν. 1545/1985).
1. Για την ύπαρξη ενός από τους λόγους του άρθρ. 14 παρ. 10 πριν από
την καταγγελία της σχέσης εργασίας αποφασίζει, κατά πλειοψηφία,
επιτροπή, της οποίας η απόφαση υπόκειται σε έφεση και η οποία
αποτελείται:
α) Από τον πρόεδρο πρωτοδικών της περιφέρειας που παρέχει την
εργασία
του ο εργαζόμενος, εφόσον στο Πρωτοδίκειο υπηρετούν δυο τουλάχιστον
πρόεδροι, ή άλλως από πρωτοδίκη που ορίζεται από τον πρόεδρο με τη
σειρά του άρθρ. 11 παρ. 3 εδάφ. β' του νόμου αυτού και για ένα χρόνο.
β) Από τον αντιπρόσωπο του εμποροβιομηχανικού επιμελητηρίου της
περιφέρειας και αν δεν λειτουργεί επιμελητήριο του εμπορικού
συλλόγου.
Οταν εκδικάζεται υπόθεση που αφορά μισθωτό βιομηχανίας, ο
σύνδεσμος
βιομηχάνων, όπου υπάρχει, υποδείχνει εναν εκπρόσωπό του που
συμμετέχει
στην Επιτροπή αντί του εκπροσώπου του επιμελητηρίου.
γ) Από έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων που υποδείχνει η πιο
αντιπροσωπευτική τριτοβάθμια οργάνωση.
2. Η έφεση απευθύνεται σε δευτεροβάθμια επιτροπή που είναι και αυτή
τριμελής και αποτελείται:
α) Από τον αρχαιότερο πρόεδρο πρωτοδικών, αναπληρούμενο από άλλον
Πρόεδρο, σε περίπτωση απουσίας, ελλείψεως ή κωλύματός του και μόνο
σε
περίπτωση που δεν υπηρετεί άλλος Πρόεδρος προεδρεύει ο αρχαιότερος
πρωτοδίκης, που δεν συμμετέσχε στην πρωτοβάθμια επιτροπή, όταν αυτή
έλαβε την προσβαλλόμενη απόφαση.
β) Από έναν αντιπρόσωπο του εμποροβιομηχανικού επιμελητηρίου με τις
πιο
πάνω διακρίσεις, υποδεικνυόμενο όπως και στην παρ. Ι εδάφ. β' του
άρθρου αυτού.
γ) Από έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων, υποδεικνυόμενο όπως και
στην
παρ. Ι εδάφ. γ' του άρθρου αυτού.
3. Τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη της πρωτοβάθμιας επιτροπής δεν
μπορούν, για τον ίδιο χρόνο, να ορίζονται ή να συμμετέχουν στη
δευτεροβάθμια επιτροπή. Κατά τα λοιπά και για τις δύο επιτροπές
εφαρμόζεται το άρθρο 11 παρ. 3 εδάφ. β' του νόμου αυτού, και στην
πρώτη
εφαρμογή της διάταξης αυτής, η θητεία και των δευτεροβαθμίων
επιτροπών
λήγει ταυτόχρονα με τις πρωτοβάθμιες. Η απαρτία και στις δύο επιτροπές
σχηματίζεται από τον Πρόεδρό της και ένα τουλάχιστο μέλος της
επιτροπής.
4. Η δευτεροβάθμια επιτροπή επιλαμβάνεται ύστερα από έφεση διαδίκου,
που ασκείται μέσα σε πέντε εργάσιμες μέρες από την κοινοποίηση σ'
αυτόν
της πρωτοβάθμιας απόφασης.
5. Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου, κάθε χρόνο, ο πρόεδρος
κάθε
πρωτοδικείου που θ' αναλάβει τη δευτεροβάθμια επιτροπή καλεί τις
παραπάνω οργανώσεις να υποδείξουν μέσα στον Ιανουάριο έναν τακτικό
και
έναν αναπληρωματικό εκπρόσωπο για το ερχόμενο ημερολογιακό έτος
και
για κάθε μια επιτροπή.
Εαν οι παραπάνω οργανώσεις δεν υποδείξουν εκπροσώπους, ο πρόεδρος
ορίζει μέσα στο πρώτο 10ήμερο του Φεβρουαρίου έναν εργοδότη και
έναν
αναπληρωματικό του και με απόφασή του συγκροτεί και τις δύο
Επιτροπές
Προστασίας Συνδικαλιστικών Στελεχών της περιφερείας του. Ένας από
τους
υπαλλήλους της δικαστικής γραμματείας ορίζεται γραμματέας για κάθε
επιτροπή.
Η κάθε επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρό της, ύστερα από αίτηση
του
εργοδότη ή έφεση του ενδιαφερόμενου που κατατίθεται στη γραμματεία
της, μέσα σε τρεις (3) μέρες από την υποβολή της αίτησης ή της
έφεσης
και συζητεί την υπόθεση, εφαρμόζοντας ανάλογα τις διατάξεις των άρθρ.
739 έως 759 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
Οι επιτροπές έχουν υποχρέωση να εκδώσουν την απόφασή τους μέσα σε
δέκα (10) μέρες από τη μέρα της συζήτησης της υπόθεσης.
(Η προθεσμία του τρίτου εδαφίου της παραγρ. 5 συντμήθηκε από οκτώ
σε τρεις ημέρες με το άρθρο 1 παρ. 2 Ν. 1915/1990. Το τελευταίο εδάφιο
της παρ. 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 Ν.
1915/1990. Με το άρθρο 1 Ν. 2224/1994 επαναφέρονται σε ισχύ τα
εδάφια τρίτο και τέταρτο της παράγράφου 5 του παρόντος άρθρου).
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.