Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν. 1264/1982 Κατοχύρωση συνδικαλιστικών ελευθεριών

Άρθρα Νόμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ...

Άρθρο 1 - Αντικείμενο...

Άρθρο 2 - Καταχώρηση συνδικαλιστικώ...

Άρθρο 3 - Βιβλία συνδικαλιστικών οργ...

ΆΡΘΡΟ 4 - Σκοποί συνδικαλιστικών οργ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ...

Άρθρο 5 - Πόροι...

Άρθρο 6 - Είσπραξη εισφορών...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΔΙΟΙΚ...

Άρθρο 7 - Μέλη συνδικαλιστικών οργαν...

Άρθρο 8 - Συνέλευση μελών, Απαρτία, Λ...

Άρθρο 9 - Διοικητικά Συμβούλια Ελεγκ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙ...

Άρθρο 10 - Εκλογές...

Άρθρο 11 - Διεξαγωγή εκλογών...

Άρθρο 12 - Σύστημα εκλογών...

Άρθρο 13 - Ψηφοφορία – Πρακτικό Διαλο...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ Κ...

Άρθρο 14 - Προστασία και διευκολύνσε...

Άρθρο 15 - Επιτροπές προστασίας συνδι...

Άρθρο 16 - Δημοκρατία στους τόπους ερ...

Άρθρο 17 - Συνδικαλιστικές άδειες...

Άρθρο 18 - Ρύθμιση συνδικαλιστικών δι...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΑΠΕΡΓΙΑ...

Άρθρο 19 - Δικαίωμα απεργίας...

Άρθρο 20 - Κήρυξη απεργίας...

Άρθρο 21 - Προσωπικό ασφαλείας...

Άρθρο 22 - Απαγόρευση προσλήψεων απερ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 23 - (Ποινικές διατάξεις)...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 24 - Αποκατάσταση συνδικαλιστώ...

Άρθρο 25 - Εγγραφές μελών – Εκκαθάρισ...

Άρθρο 26 - Άμεση εφαρμογή αναλογικής...

Άρθρο 27 - Διάλυση ΟΔΕΠΕΣ...

Άρθρο 28 - Λοιπές μεταβατικές διατάξε...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 29 - Αποκατάσταση συνδικαλιστώ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 30 - Συνδικαλιστικές ελευθερίε...

Άρθρο 30Α - (Συνδικαλιστικές ελευθερίε...

Άρθρο 30Β - Συνδικαλιστικά δικαιώματα ...

Άρθρο 31 - (Περί κατοχύρωσης των εργασ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 32 - (Καταργούμενες διατάξεις)...

Άρθρο 33 - (Έναρξη ισχύος)...

Άρθρο 16 - Δημοκρατία στους τόπους εργασίας

1. Η εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το Κράτος. Οι
εργαζόμενοι και οι συνδικαλιστικές τους οργανώσεις προστατεύονται
κατά
την άσκηση κάθε συνδικαλιστικού δικαιώματος και στον τόπο εργασίας.
2. Τα σωματεία δικαιούνται να έχουν πίνακες ανακοινώσεων για τους
σκοπούς τους στους τόπους εργασίας και σε χώρους που συμφωνούν ο
κάθε
εργοδότης και η διοίκηση του σωματείου.
3. Οι τακτικές ή έκτακτες συνελεύσεις της πιό αντιπροσωπευτικής
συνδικαλιστικής οργάνωσης συνέρχονται εκτός χρόνου απασχόλησης
όπως
ανάφερεται στην παρ. 1 του άρθρου 6 σε κατάλληλο χώρο του τόπου
εργασίας, εκτός των χώρων παραγωγής, που είναι υποχρεωμένος να
διαθέτει
ο εργοδότης, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα αυτή και εφόσον η
εκμετάλλευση
απασχολεί τουλάχιστο ογδόντα εργαζομένους. Ο εργοδότης που έχει την
παραπάνω υποχρεώση μπορεί εναλλακτικά να παραχωρήσει ή να
μισθώσει
κατάλληλο χώρο σε ακτίνα μέχρι 1.000 μέτρα από τον τόπο εργασίας.
4. Ο εργοδότης ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του έχει την
υποχρέωση να
συναντάται με τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων
μετά από
αίτησή τους τουλάχιστο μιά φορά το μήνα και να μεριμνά για την
επίλυση
των θεμάτων που απασχολούν τους εργαζομένους ή την οργάνωσή τους.
5. Ο εργοδότης του οποίου η εκμετάλλευση απασχολεί περισσότερους
από
εκατό (100) εργαζομένους έχει υποχρέωση να διαθέτει κατάλληλο χώρο
για
γραφείο στον τόπο εργασίας στη συνδικαλιστική οργάνωση της
επιχείρησης
που έχει τα περισσότερα μέλη για την εξυπηρέτηση των συνδικαλιστικών
σκοπών της εφόσον ζητηθεί και σύμφωνα με τις δυνατότητές του.
6. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις κάθε βαθμού έχουν δικαίωμα να
διανέμουν ανακοινώσεις τους μέσα στο χώρο εργασίας εκτός χρόνου
απασχόλησης, όπως αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 6.
7. Εκπρόσωποι του διοικητικού συμβουλίου του σωματείου της
επιχείρησης
και, αν δεν υπάρχει σωματείο, του εργατικού κέντρου της περιοχής,
δικαιούνται να παρευρίσκονται κατά την επιθεώρηση που ενεργούν τα
αρμόδια όργανα του Υπουργείου Εργασίας και να υποβάλλουν τις
παρατηρήσεις τους.
8. Ο αρμόδιος επιθεωρητής εργασίας αποφαίνεται, αν προκύψει διαφωνία
στις περιπτ. 2,3,5 και 7 του άρθρου αυτού, με αιτιολογημένη απόφασή
του
μέσα σε δέκα (10) μέρες από την προσφυγή σ' αυτόν του εργοδότη ή της
συνδικαλιστικής οργάνωσης. Εάν ο εργοδότης δεν συμμορφώνεται με
την
απόφαση του επιθεωρητή, αυτός του επιβάλλει για κάθε παράβαση των
διατάξεων του άρθρου αυτού και για κάθε άρνηση συμμόρφωσης του
εργοδότη
πρόστιμο από δρχ. 5.000 μέχρις 100.000 υπέρ της Εργατικής Εστίας που
εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.
9. Ο εργοδότης έχει δικαίωμα ν' ασκήσει ανακοπή στο Ειρηνοδικείο του
τόπου της εργασίας κατά της απόφασης επιβολής προστίμου από τον
επιθεωρητή εργασίας. Το Ειρηνοδικείο δικάζει με τη διαδικασία των
άρθρ.
663 και επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.