Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν. 1264/1982 Κατοχύρωση συνδικαλιστικών ελευθεριών

Άρθρα Νόμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ...

Άρθρο 1 - Αντικείμενο...

Άρθρο 2 - Καταχώρηση συνδικαλιστικώ...

Άρθρο 3 - Βιβλία συνδικαλιστικών οργ...

ΆΡΘΡΟ 4 - Σκοποί συνδικαλιστικών οργ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ...

Άρθρο 5 - Πόροι...

Άρθρο 6 - Είσπραξη εισφορών...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΔΙΟΙΚ...

Άρθρο 7 - Μέλη συνδικαλιστικών οργαν...

Άρθρο 8 - Συνέλευση μελών, Απαρτία, Λ...

Άρθρο 9 - Διοικητικά Συμβούλια Ελεγκ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙ...

Άρθρο 10 - Εκλογές...

Άρθρο 11 - Διεξαγωγή εκλογών...

Άρθρο 12 - Σύστημα εκλογών...

Άρθρο 13 - Ψηφοφορία – Πρακτικό Διαλο...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ Κ...

Άρθρο 14 - Προστασία και διευκολύνσε...

Άρθρο 15 - Επιτροπές προστασίας συνδι...

Άρθρο 16 - Δημοκρατία στους τόπους ερ...

Άρθρο 17 - Συνδικαλιστικές άδειες...

Άρθρο 18 - Ρύθμιση συνδικαλιστικών δι...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΑΠΕΡΓΙΑ...

Άρθρο 19 - Δικαίωμα απεργίας...

Άρθρο 20 - Κήρυξη απεργίας...

Άρθρο 21 - Προσωπικό ασφαλείας...

Άρθρο 22 - Απαγόρευση προσλήψεων απερ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 23 - (Ποινικές διατάξεις)...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 24 - Αποκατάσταση συνδικαλιστώ...

Άρθρο 25 - Εγγραφές μελών – Εκκαθάρισ...

Άρθρο 26 - Άμεση εφαρμογή αναλογικής...

Άρθρο 27 - Διάλυση ΟΔΕΠΕΣ...

Άρθρο 28 - Λοιπές μεταβατικές διατάξε...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 29 - Αποκατάσταση συνδικαλιστώ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 30 - Συνδικαλιστικές ελευθερίε...

Άρθρο 30Α - (Συνδικαλιστικές ελευθερίε...

Άρθρο 30Β - Συνδικαλιστικά δικαιώματα ...

Άρθρο 31 - (Περί κατοχύρωσης των εργασ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 32 - (Καταργούμενες διατάξεις)...

Άρθρο 33 - (Έναρξη ισχύος)...

Άρθρο 17 - Συνδικαλιστικές άδειες

1. Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τα μέλη των
διοικητικών συμβουλίων, των ελεγκτικών επιτροπών και τους
αντιπροσώπους
των πρωτοβαθμίων στις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις
κατά
την άσκηση των καθηκόντων τους. Την ίδια υποχρέωση έχει για τα
διοικητικά συμβούλια, τις ελεγκτικές επιτροπές και τους αντιπροσώπους
των δευτεροβαθμίων στις τριτοβάθμιες, όπως και για τα διοικητικά
συμβούλια και τις ελεγκτικές επιτροπές των τριτοβαθμίων οργανώσεων.
2. Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να παρέχει:
α) Στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της πιό αντιπροσωπευτικής
τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης άδεια απουσίας όσο χρόνο
διαρκεί
η θητεία τους.
β) Στα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των πιό αντιπροσωπευτικών
δευτεροβαθμίων οργανώσεων άδεια απουσίας έως 9 μέρες το μήνα και
έως 15
για τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γεν. Γραμματέα και Ταμία.
γ) Στους Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα των πρωτοβάθμιων
συνδικαλιστικών οργανώσεων άδεια απουσίας έως 5 μέρες το μήνα άν τα
μέλη τους είναι 500 και πάνω, και ως τρείς μέρες αν είναι λιγότερα.
δ) Στους αντιπροσώπους στις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες
οργανώσεις
άδεια απουσίας για όλη τη διάρκεια συνεδρίων που συμμετέχουν.
3. Οι αναφερόμενες στην παρ. 2 άδειες απουσίας περιορίζονται σε
τριάντα (30) μέρες το χρόνο για τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής,
αλλιώς του Προεδρείου των μη αντιπροσωπευτικών τριτοβάθμιων
οργανώσεων
και στο 1/3 του αναφερόμενου στα εδάφ. β' και γ' χρόνου προκειμένου
για
την αμέσως επόμενη, της πιο αντιπροσωπευτικής, οργάνωση.
4. Ο χρόνος απουσίας των εργαζομένων κατά τις διατάξεις της
προηγουμένης παραγράφου θεωρείται χρόνος πραγματικής εργασίας για
όλα
τα δικαιώματα που απορρέουν από την εργασιακή και ασφαλιστική
σχέση
εκτός από το δικαίωμα λήψεως αποδοχών για τον αντίστοιχο χρόνο.
Οι ασφαλιστικές εισφορές συνδικαλιστικών στελεχών για το χρόνο της
συνδικαλιστικής άδειάς τους καταβάλλονται από την οργάνωσή τους.
5. Για κάθε διαφωνία σχετική με την εφαρμογή των διατάξεων αυτού του
άρθρου αποφασίζει, ύστερα από αίτηση της μιάς ή της άλλης πλευράς, η
Επιτροπή του άρθρου 15 αυτού του νόμου.
(Οι επόμενες διατάξεις προστέθηκαν με τα άρθρα 14,28 του Ν.
2085/1992, 6 του Ν. 2224/1994 και 11 του Ν. 2336/1995).
«Χορηγούνται συνδικαλιστικές άδειες με αποδοχές:
α) στα μέλη της διοίκησης της πλέον αντιπροσωπευτικής τριτοβάθμιας
συνδικαλιστικής οργάνωσης για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους,
β) στον Πρόεδρο των Εργατικών Κέντρων και των Ομοσπονδιών,
εφόσον οι υπαγόμενες σε αυτά πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές
οργανώσεις έχουν μέχρι 1500 ψηφίσαντα μέλη, δεκαπέντε (15) ημέρες το
μήνα,
γ) στον Πρόεδρο των Εργατικών Κέντρων και των Ομοσπονδιών,
εφόσον οι υπαγόμενες σε αυτό οργανώσεις έχουν άνω των 10.000
ψηφισάντων μελών, για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους.
Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και για τις
συνδικαλιστικές οργανώσεις των υπαλλήλων του άρθρου 30 του
παρόντος νόμου. Όπου οι διατάξεις αυτές αναφέρονται σε Εργατικά
Κέντρα καταλαμβάνουν και τα νομαρχιακά τμήματα που υπάγονται στην
ΑΔΕΔΥ.
Επίσης χορηγούνται συνδικαλιστικές άδειες, με αποδοχές, στις
πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις των
υπαλλήλων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 29 και :
α) στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου των δευτεροβάθμιων
συνδικαλιστικών οργανώσεων, πλην του Προέδρου και του Γενικού
Γραμματέα τρεις (3) μέρες κατά μήνα εφόσον οι υπαγόμενες σε αυτές
πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν άνω των 10.000
μελών, στον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα δύο (2) μέρες και στα
λοιπά μέλη του Διοικητικού τους Συμβουλίου μία (1) μέρα κατά μήνα, αν
έχουν άνω των 2.000 μελών, μία (1) μέρα κατά μήνα στον Πρόεδρο,
Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία αν έχουν άνω των 500 μελών
και μία (1) μέρα το δίμηνο αν έχουν μέχρι 500 μέλη.
β) στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραμματέα πρωτοβάθμιων
συνδικαλιστικών οργανώσεων, δύο (2) ημέρες κατά μήνα, εφόσον έχουν
άνω των 1.000 μελών, μία (1) ημέρα κατά μήνα, εφόσον έχουν άνω των
500 μελών και μία (1) ημέρα κατά δίμηνο, αν έχουν μέχρι 500 μέλη.
Στα μέλη των Διοικήσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων των
υπαλλήλων, που αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 30, προκειμένου
να συμμετάσχουν σε συνδικαλιστικά συνέδρια, που οργανώνονται στο
εσωτερικό ή το εξωτερικό, χορηγείται, πέραν των αδειών της
προηγούμενης παραγράφου, άδεια προσωρινής απουσίας με αποδοχές
που δεν μπορεί να υπερβεί κατ’έτος τις πέντε ημέρες.
Στις περιπτώσεις α) και β) επιτρέπεται και η χορήγηση άδειας χωρίς
αποδοχές, μέχρι του τετραπλασίου του κατά περίπτωση ορίου που
αναφέρεται σε αυτές».
(σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.5 του Ν.1400/83, για τους υπαγόμενους
στο άρθρο 30 του Ν.1264/1982 υπαλλήλους, οι προβλεπόμενες στο
άρθρο 17 του ίδιου νόμου συνδικαλιστικές άδειες, είναι με αποδοχές).
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.