Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν. 1264/1982 Κατοχύρωση συνδικαλιστικών ελευθεριών

Άρθρα Νόμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ...

Άρθρο 1 - Αντικείμενο...

Άρθρο 2 - Καταχώρηση συνδικαλιστικώ...

Άρθρο 3 - Βιβλία συνδικαλιστικών οργ...

ΆΡΘΡΟ 4 - Σκοποί συνδικαλιστικών οργ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ...

Άρθρο 5 - Πόροι...

Άρθρο 6 - Είσπραξη εισφορών...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΔΙΟΙΚ...

Άρθρο 7 - Μέλη συνδικαλιστικών οργαν...

Άρθρο 8 - Συνέλευση μελών, Απαρτία, Λ...

Άρθρο 9 - Διοικητικά Συμβούλια Ελεγκ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙ...

Άρθρο 10 - Εκλογές...

Άρθρο 11 - Διεξαγωγή εκλογών...

Άρθρο 12 - Σύστημα εκλογών...

Άρθρο 13 - Ψηφοφορία – Πρακτικό Διαλο...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ Κ...

Άρθρο 14 - Προστασία και διευκολύνσε...

Άρθρο 15 - Επιτροπές προστασίας συνδι...

Άρθρο 16 - Δημοκρατία στους τόπους ερ...

Άρθρο 17 - Συνδικαλιστικές άδειες...

Άρθρο 18 - Ρύθμιση συνδικαλιστικών δι...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΑΠΕΡΓΙΑ...

Άρθρο 19 - Δικαίωμα απεργίας...

Άρθρο 20 - Κήρυξη απεργίας...

Άρθρο 21 - Προσωπικό ασφαλείας...

Άρθρο 22 - Απαγόρευση προσλήψεων απερ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 23 - (Ποινικές διατάξεις)...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 24 - Αποκατάσταση συνδικαλιστώ...

Άρθρο 25 - Εγγραφές μελών – Εκκαθάρισ...

Άρθρο 26 - Άμεση εφαρμογή αναλογικής...

Άρθρο 27 - Διάλυση ΟΔΕΠΕΣ...

Άρθρο 28 - Λοιπές μεταβατικές διατάξε...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 29 - Αποκατάσταση συνδικαλιστώ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 30 - Συνδικαλιστικές ελευθερίε...

Άρθρο 30Α - (Συνδικαλιστικές ελευθερίε...

Άρθρο 30Β - Συνδικαλιστικά δικαιώματα ...

Άρθρο 31 - (Περί κατοχύρωσης των εργασ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 32 - (Καταργούμενες διατάξεις)...

Άρθρο 33 - (Έναρξη ισχύος)...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΑΠΕΡΓΙΑ

Άρθρο 19 - Δικαίωμα απεργίας

1. Η απεργία αποτελεί δικαίωμα των εργαζομένων που ασκείται από τις
συνδικαλιστικές οργανώσεις α) ως μέσο για τη διαφύλαξη και προαγωγή
των
οικονομικών, εργασιακών, συνδικαλιστικών και ασφαλιστικών
συμφερόντων
των εργαζομένων και ως εκδήλωση αλληλεγγύης για τους αυτούς
σκοπούς και
β) ως εκδήλωση αλληλεγγύης εργαζόμενων επιχειρήσεων ή
εκμεταλλεύσεων
που εξαρτώνται από πολυεθνικές εταιρείες προς εργαζομένους σε
επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις ή στην έδρα της ίδιας πολυεθνικής
εταιρείας και εφόσον η έκβαση της απεργίας των τελευταίων θα έχει
άμεσες
επιπτώσεις στα οικονομικά ή εργασιακά συμφέροντα των πρώτων.
Η απεργία στην περίπτ. β' κηρύσσεται μόνο από την πιό
αντιπροσωπευτική
τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση.
Για την άσκηση του δικαιώματος της απεργίας απαιτείται προειδοποίηση
του εργοδότη ή της συνδικαλιστικής του οργάνωσης 24 τουλάχιστον
ώρες
πριν από την πραγματοποίησή της.
2. Η απεργία των εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο
δημόσιο, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, στα νομικά
πρόσωπα
δημοσίου δικαίου, στις επιχειρήσεις δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής
ωφέλειας, η λειτουργία των οποίων έχει ζωτική σημασία για την
εξυπηρέτηση, βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου, επιτρέπεται
μετά
από την τήρηση της διαδικασίας των άρθρων 20 παρ. 2 και 21 του
παρόντος.
Επιχειρήσεις δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας, η λειτουργία των
οποίων έχει ζωτική σημασία για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του
κοινωνικού συνόλου, χαρακτηρίζονται οι επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις:
α) Παροχής υγειονομικών υπηρεσιών από νοσηλευτικά εν γένει
ιδρύματα.
β) Διύλισης και διανομής ύδατος
γ) Παραγωγής και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος ή καυσίμου αερίου.
δ) Παραγωγής ή διύλισης ακάθαρτου πετρελαίου.
ε) Μεταφοράς προσώπων και αγαθών από την ξηρά, τη θάλασσα και τον
αέρα.
στ) Τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων, Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης.
ζ) Αποχέτευσης και απαγωγής ακαθάρτων υδάτων και λυμάτων και
αποκομιδής και εναπόθεσης απορριμάτων.
η) Φορτεκφόρτωσης και αποθήκευσης εμπορευμάτων στα λιμάνια.
θ) Τραπέζης της Ελλάδος, Πολιτικής Αεροπορίας και κάθε είδους
υπηρεσίες ή τμήματα υπηρεσιών που απασχολούνται με την εκκαθάριση
και
πληρωμή των μισθών του προσωπικού του κατά το άρθρο 51 του Ν.
1892/1990
δημοσίου τομέα.
(Η περίπτωση ζ' του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 τίθεται όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1 Ν. 1915/1990. - Η περίπτωση θ'
του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 προστέθηκε με το άρθρο 3 Ν.
1915/1990).

Άρθρο 20 - Κήρυξη απεργίας

1. Η απεργία στις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις κηρύσσεται
με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Για ολιγόωρες στάσεις εφόσον δεν
πραγματοποιούνται την ίδια μέρα ή μέσα στην ίδια εβδομάδα αρκεί
απόφαση
του διοικητικού συμβουλίου εκτός αν το καταστατικό ορίζει
διαφορετικά.
Η απεργία στις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις ευρύτερης
περιφέρειας ή πανελλαδικής έκτασης κηρύσσεται με απόφαση του
διοικητικού συμβουλίου, εκτός αν το καταστατικό ορίζει διαφορετικά.
Η απεργία στις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές
οργανώσεις κηρύσσεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου εκτός
εάν
το καταστατικό τους ορίζει διαφορετικά.
Ενώσεις προσώπων, κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 3
περίπτωση
α' υποπερίπτωση γγ, μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα απεργίας ύστερα
από
απόφαση, με μυστική ψηφοφορία, της πλειοψηφίας των εργαζομένων σε
εκμετάλλευση, επιχείρηση, δημόσια υπηρεσία, ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ. Για τους
εργαζομένους σε εκμετάλλευση, επιχείρηση, δημόσια υπηρεσία, ΝΠΔΔ ή
ΟΤΑ,
εάν δεν υπάρχει ένωση προσώπων ή επιχειρησιακό σωματείο ή κλαδικό
σωματείο με μέλη τους περισσότερους από αυτούς, την απόφαση για
απεργία
μπορεί να πάρει το πιό αντιπροσωπευτικό Εργατικό Κέντρο της περιοχής
που εργάζονται.
Εργαζόμενοι του κλάδου ή της επιχείρησης που δεν είναι μέλη της
συνδικαλιστικής οργάνωσης που κήρυξε απεργία μπορούν να λάβουν
μέρος
σ' αυτή.
2. Προκειμένου για εργαζόμενους του άρθρου 19 παρ. 2 κήρυξη απεργίας
δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν περάσουν τέσσερις (4) πλήρεις
ημέρες
απ' τη γνωστοποίηση των αιτημάτων και των λόγων που τα θεμελιώνουν
με
έγγραφο που κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή στον εργοδότη ή
στους
εργοδότες, στο Υπουργείο το οποίο ασκεί τη σχετική εποπτεία και στο
Υπουργείο Εργασίας.
Η απεργία δεν μπορεί ν' αφορά αιτήματα διάφορα από εκείνα που
γνωστοποιήθηκαν.
3. (Παραλείπεται ως μη ισχύουσα).
4. (Παραλείπεται ως μη ισχύουσα).
(Οι παράγραφοι 3 και 4 του παρόντος άρθρου είχαν προστεθεί με το
άρθρο 2παρ. 1 του Ν. 1915/1990. Το άρθρο 2 του νόμου αυτού
καταργήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 2224/1994).

Άρθρο 21 - Προσωπικό ασφαλείας

(όπως διαμορφώθηκε στο άρθρο 2 του Ν.2224/1994)
1. Κατά τη διάρκεια της απεργίας η συνδικαλιστική οργάνωση, η οποία
την κηρύσσει, έχει υποχρέωση να διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό για
την ασφάλεια των εγκαταστάσεων της επιχείρησης και την πρόληψη
καταστροφών και ατυχημάτων.
2. Στις υπηρεσίες, οργανισμούς και επιχειρήσεις που αναφέρονται στο
άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 1264/1982, όπως συμπληρώθηκε με τις
παραγράφους
1 και 2 του άρθρου 3 και του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 1915/1990 των
οποίων η λειτουργία έχει ζωτική σημασία για την εξυπηρέτηση βασικών
αναγκών του κοινωνικού συνόλου, πέραν του προσωπικού ασφαλείας της
προηγούμενης παραγράφου διατίθεται και προσωπικό για την
αντιμετώπιση
στοιχειωδών αναγκών του κοινωνικού συνόλου κατά τη διάρκεια της
απεργίας.
3. Το διατιθέμενο προσωπικό των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού
παρέχει τις υπηρεσίες του κάτω από τις οδηγίες του εργοδότη, προς
εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους διατίθεται.
4. Το προσωπικό των παραγράφων 1 και 2 αυτού του άρθρου
καθορίζεται με
ειδική συμφωνία μεταξύ της αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής
οργάνωσης
στην επιχείρηση και της διοίκησης της επιχείρησης. Η πλέον
αντιπροσωπευτική είναι η συνδικαλιστική οργάνωση, η οποία έχει ως
μέλη
τους εργαζόμενους, που προέρχονται από όλους τους κλάδους της
επιχείρησης.
Αν στην επιχείρηση υπάρχουν περισσότερες συνδικαλιστικές
οργανώσεις,
αντιπροσωπευτικότερη είναι εκείνη που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο
αριθμό
μελών, που ψήφισαν κατά τις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη
διοίκησης, ανεξάρτητα από τις ειδικότητες των εργαζομένων που είναι
μέλη της.
Οι λοιπές συνδικαλιστικές οργανώσεις δικαιούνται να παρέμβουν στις
διαπραγματεύσεις και τις λοιπές διαδικασίες.
5. Για τις επιχειρήσεις δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας πέραν του
προσωπικού της παρ. 2 με την ίδια συμφωνία είναι δυνατόν να
καθορίζονται οι συγκεκριμένες ανάγκες του κοινωνικού συνόλου, τις
οποίες πρέπει να καλύπτει η επιχείρηση σε περίπτωση απεργίας και οι
συνέπειες για την παραβίαση της συμφωνίας. Κριτήρια για τα θέματα
αυτά
αποτελούν το είδος και η κοινωνική κρισιμότητα των υπηρεσιών και
αγαθών, που παρέχει η επιχείρηση και η ανάγκη διασφάλισης της
άσκησης
του δικαιώματος της απεργίας.
6. Η συμφωνία καταρτίζεται με απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ των
μερών. Εως την 5η Νοεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους ένα από τα
ενδιαφερόμενα μέρη καλεί το άλλο σε διαπραγμάτευση με εξώδικη
κλήση,
στην οποία περιέχεται υποχρεωτικά η πρόταση για καθορισμό του
προσωπικού των παραγράφων 1 και 2 αυτού του άρθρου. Η κλήση
επιδίδεται
με δικαστικό επιμελητή και κατά τον ίδιο τρόπο κοινοποιείται στο
Υπουργείο Εργασίας.
7. Η συμφωνία καταρτίζεται το αργότερο έως τις 25 Νοεμβρίου κάθε
ημερολογιακού έτους και κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία του
Υπουργείου Εργασίας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή
της. Η συμφωνία αυτή ισχύει ολόκληρο το ημερολογιακό έτος που
ακολουθεί.
8. Εάν δεν τηρηθεί η διαδικασία της παρ. 5 αυτού του άρθρου ή αν η
συμφωνία δεν καταρτισθεί έως την 25η Νοεμβρίου ή δεν κατατεθεί στο
Υπουργείο Εργασίας μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην παρ. 5 του
άρθρου αυτού τα μέρη υποχρεούνται να προσφύγουν στη διαδικασία της
μεσολάβησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 1876/1990
(ΦΕΚ 27 Α').
Η μεσολάβηση πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες
από
την ανάληψη των καθηκόντων του μεσολαβητή.
Εάν η μεσολάβηση δεν καταλήξει σε συμφωνία κάθε ενδιαφερόμενη
πλευρά
έχει δικαίωμα να παραπέμψει το θέμα στην επιτροπή του άρθρου 15 του
ν.
1264/1982, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 25 του ν. 1545/1985.
9. Ολα τα ζητήματα των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 αυτού του άρθρου
μπορούν να ρυθμίζονται και με συλλογικές συμβάσεις εργασίας για όλες
τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το δημόσιο ή μη χαρακτήρα τους και
την
υπαγωγή τους ή μη στην κοινή ωφέλεια.

Άρθρο 22 - Απαγόρευση προσλήψεων απεργοσπαστών - Απαγόρευση ανταπεργίας Νομιμότητα απεργίας

(όπως διαμορφώθηκε στα άρθρα 5 και 10 του Ν.2224/1994)
Σχόλια: To άρθρο 4 του ν. 1915/1990 που καθορίζει αρμοδιότητα
του Προέδρου Πρωτοδικών αντί του Μονομελούς Πρωτοδικείου
καταργήθηκε από το άρθρο 10 παρ. 1 του ν. 2224/1994 και από αυτό η
αρμοδιότητα του Προέδρου Πρωτοδικών δεν ισχύει. Το τρίτο εδάφιο της
παρ. 4 του παρόντος άρθρου είχε προστεθεί με το άρθρο 5 του ν.
1915/1990. Το άρθρο 5 του νόμου αυτού καταργήθηκε με την παρ. 1 του
άρθρου 10 του Ν. 2224/1994, και γι' αυτό το λόγο καταργείται από
06.07.1994 και το ανωτέρω τρίτο εδάφιο της παρ. 4.
1. Απαγορεύεται κατά τη διάρκεια νόμιμης απεργίας η πρόσληψη
απεργοσπαστών.
2. Απαγορεύεται η ανταπεργία (λόκ-άουτ).
3. Δεν επιτρέπεται η δικαστική απαγόρευση απεργίας με ασφαλιστικά
μέτρα.
4. Για διαφορές που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων των
άρθρ. 19-22 αποφασίζει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της
συνδικαλιστικής οργάνωσης που έχει κηρύξει την απεργία, κατά τη
διαδικασία των άρθρων 663 έως 676 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
Σε επείγουσες περιπτώσεις οι πρόεδροι των αρμοδίων πρωτοβαθμίων και
δευτεροβαθμίων δικαστηρίων προσδιορίζουν σύντομη δικάσιμη και
συντέμνουν τις προθεσμίες επίδοσης των δικογράφων, ώστε η συζήτηση
να
πραγματοποιηθεί μέσα σε πέντε ημέρες από την κατάθεσή τους,
ανεξάρτητα από τον αριθμό των υποθέσεων που εκκρεμούν.
Η προθεσμία της έφεσης είναι τρείς (3) ημέρες.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.