Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν. 1264/1982 Κατοχύρωση συνδικαλιστικών ελευθεριών

Άρθρα Νόμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ...

Άρθρο 1 - Αντικείμενο...

Άρθρο 2 - Καταχώρηση συνδικαλιστικώ...

Άρθρο 3 - Βιβλία συνδικαλιστικών οργ...

ΆΡΘΡΟ 4 - Σκοποί συνδικαλιστικών οργ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ...

Άρθρο 5 - Πόροι...

Άρθρο 6 - Είσπραξη εισφορών...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΔΙΟΙΚ...

Άρθρο 7 - Μέλη συνδικαλιστικών οργαν...

Άρθρο 8 - Συνέλευση μελών, Απαρτία, Λ...

Άρθρο 9 - Διοικητικά Συμβούλια Ελεγκ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙ...

Άρθρο 10 - Εκλογές...

Άρθρο 11 - Διεξαγωγή εκλογών...

Άρθρο 12 - Σύστημα εκλογών...

Άρθρο 13 - Ψηφοφορία – Πρακτικό Διαλο...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ Κ...

Άρθρο 14 - Προστασία και διευκολύνσε...

Άρθρο 15 - Επιτροπές προστασίας συνδι...

Άρθρο 16 - Δημοκρατία στους τόπους ερ...

Άρθρο 17 - Συνδικαλιστικές άδειες...

Άρθρο 18 - Ρύθμιση συνδικαλιστικών δι...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΑΠΕΡΓΙΑ...

Άρθρο 19 - Δικαίωμα απεργίας...

Άρθρο 20 - Κήρυξη απεργίας...

Άρθρο 21 - Προσωπικό ασφαλείας...

Άρθρο 22 - Απαγόρευση προσλήψεων απερ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 23 - (Ποινικές διατάξεις)...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 24 - Αποκατάσταση συνδικαλιστώ...

Άρθρο 25 - Εγγραφές μελών – Εκκαθάρισ...

Άρθρο 26 - Άμεση εφαρμογή αναλογικής...

Άρθρο 27 - Διάλυση ΟΔΕΠΕΣ...

Άρθρο 28 - Λοιπές μεταβατικές διατάξε...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 29 - Αποκατάσταση συνδικαλιστώ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 30 - Συνδικαλιστικές ελευθερίε...

Άρθρο 30Α - (Συνδικαλιστικές ελευθερίε...

Άρθρο 30Β - Συνδικαλιστικά δικαιώματα ...

Άρθρο 31 - (Περί κατοχύρωσης των εργασ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 32 - (Καταργούμενες διατάξεις)...

Άρθρο 33 - (Έναρξη ισχύος)...

Άρθρο 21 - Προσωπικό ασφαλείας

(όπως διαμορφώθηκε στο άρθρο 2 του Ν.2224/1994)
1. Κατά τη διάρκεια της απεργίας η συνδικαλιστική οργάνωση, η οποία
την κηρύσσει, έχει υποχρέωση να διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό για
την ασφάλεια των εγκαταστάσεων της επιχείρησης και την πρόληψη
καταστροφών και ατυχημάτων.
2. Στις υπηρεσίες, οργανισμούς και επιχειρήσεις που αναφέρονται στο
άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 1264/1982, όπως συμπληρώθηκε με τις
παραγράφους
1 και 2 του άρθρου 3 και του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 1915/1990 των
οποίων η λειτουργία έχει ζωτική σημασία για την εξυπηρέτηση βασικών
αναγκών του κοινωνικού συνόλου, πέραν του προσωπικού ασφαλείας της
προηγούμενης παραγράφου διατίθεται και προσωπικό για την
αντιμετώπιση
στοιχειωδών αναγκών του κοινωνικού συνόλου κατά τη διάρκεια της
απεργίας.
3. Το διατιθέμενο προσωπικό των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού
παρέχει τις υπηρεσίες του κάτω από τις οδηγίες του εργοδότη, προς
εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους διατίθεται.
4. Το προσωπικό των παραγράφων 1 και 2 αυτού του άρθρου
καθορίζεται με
ειδική συμφωνία μεταξύ της αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής
οργάνωσης
στην επιχείρηση και της διοίκησης της επιχείρησης. Η πλέον
αντιπροσωπευτική είναι η συνδικαλιστική οργάνωση, η οποία έχει ως
μέλη
τους εργαζόμενους, που προέρχονται από όλους τους κλάδους της
επιχείρησης.
Αν στην επιχείρηση υπάρχουν περισσότερες συνδικαλιστικές
οργανώσεις,
αντιπροσωπευτικότερη είναι εκείνη που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο
αριθμό
μελών, που ψήφισαν κατά τις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη
διοίκησης, ανεξάρτητα από τις ειδικότητες των εργαζομένων που είναι
μέλη της.
Οι λοιπές συνδικαλιστικές οργανώσεις δικαιούνται να παρέμβουν στις
διαπραγματεύσεις και τις λοιπές διαδικασίες.
5. Για τις επιχειρήσεις δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας πέραν του
προσωπικού της παρ. 2 με την ίδια συμφωνία είναι δυνατόν να
καθορίζονται οι συγκεκριμένες ανάγκες του κοινωνικού συνόλου, τις
οποίες πρέπει να καλύπτει η επιχείρηση σε περίπτωση απεργίας και οι
συνέπειες για την παραβίαση της συμφωνίας. Κριτήρια για τα θέματα
αυτά
αποτελούν το είδος και η κοινωνική κρισιμότητα των υπηρεσιών και
αγαθών, που παρέχει η επιχείρηση και η ανάγκη διασφάλισης της
άσκησης
του δικαιώματος της απεργίας.
6. Η συμφωνία καταρτίζεται με απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ των
μερών. Εως την 5η Νοεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους ένα από τα
ενδιαφερόμενα μέρη καλεί το άλλο σε διαπραγμάτευση με εξώδικη
κλήση,
στην οποία περιέχεται υποχρεωτικά η πρόταση για καθορισμό του
προσωπικού των παραγράφων 1 και 2 αυτού του άρθρου. Η κλήση
επιδίδεται
με δικαστικό επιμελητή και κατά τον ίδιο τρόπο κοινοποιείται στο
Υπουργείο Εργασίας.
7. Η συμφωνία καταρτίζεται το αργότερο έως τις 25 Νοεμβρίου κάθε
ημερολογιακού έτους και κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία του
Υπουργείου Εργασίας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή
της. Η συμφωνία αυτή ισχύει ολόκληρο το ημερολογιακό έτος που
ακολουθεί.
8. Εάν δεν τηρηθεί η διαδικασία της παρ. 5 αυτού του άρθρου ή αν η
συμφωνία δεν καταρτισθεί έως την 25η Νοεμβρίου ή δεν κατατεθεί στο
Υπουργείο Εργασίας μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην παρ. 5 του
άρθρου αυτού τα μέρη υποχρεούνται να προσφύγουν στη διαδικασία της
μεσολάβησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 1876/1990
(ΦΕΚ 27 Α').
Η μεσολάβηση πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες
από
την ανάληψη των καθηκόντων του μεσολαβητή.
Εάν η μεσολάβηση δεν καταλήξει σε συμφωνία κάθε ενδιαφερόμενη
πλευρά
έχει δικαίωμα να παραπέμψει το θέμα στην επιτροπή του άρθρου 15 του
ν.
1264/1982, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 25 του ν. 1545/1985.
9. Ολα τα ζητήματα των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 αυτού του άρθρου
μπορούν να ρυθμίζονται και με συλλογικές συμβάσεις εργασίας για όλες
τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το δημόσιο ή μη χαρακτήρα τους και
την
υπαγωγή τους ή μη στην κοινή ωφέλεια.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.