Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν. 1264/1982 Κατοχύρωση συνδικαλιστικών ελευθεριών

Άρθρα Νόμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ...

Άρθρο 1 - Αντικείμενο...

Άρθρο 2 - Καταχώρηση συνδικαλιστικώ...

Άρθρο 3 - Βιβλία συνδικαλιστικών οργ...

ΆΡΘΡΟ 4 - Σκοποί συνδικαλιστικών οργ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ...

Άρθρο 5 - Πόροι...

Άρθρο 6 - Είσπραξη εισφορών...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΔΙΟΙΚ...

Άρθρο 7 - Μέλη συνδικαλιστικών οργαν...

Άρθρο 8 - Συνέλευση μελών, Απαρτία, Λ...

Άρθρο 9 - Διοικητικά Συμβούλια Ελεγκ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙ...

Άρθρο 10 - Εκλογές...

Άρθρο 11 - Διεξαγωγή εκλογών...

Άρθρο 12 - Σύστημα εκλογών...

Άρθρο 13 - Ψηφοφορία – Πρακτικό Διαλο...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ Κ...

Άρθρο 14 - Προστασία και διευκολύνσε...

Άρθρο 15 - Επιτροπές προστασίας συνδι...

Άρθρο 16 - Δημοκρατία στους τόπους ερ...

Άρθρο 17 - Συνδικαλιστικές άδειες...

Άρθρο 18 - Ρύθμιση συνδικαλιστικών δι...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΑΠΕΡΓΙΑ...

Άρθρο 19 - Δικαίωμα απεργίας...

Άρθρο 20 - Κήρυξη απεργίας...

Άρθρο 21 - Προσωπικό ασφαλείας...

Άρθρο 22 - Απαγόρευση προσλήψεων απερ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 23 - (Ποινικές διατάξεις)...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 24 - Αποκατάσταση συνδικαλιστώ...

Άρθρο 25 - Εγγραφές μελών – Εκκαθάρισ...

Άρθρο 26 - Άμεση εφαρμογή αναλογικής...

Άρθρο 27 - Διάλυση ΟΔΕΠΕΣ...

Άρθρο 28 - Λοιπές μεταβατικές διατάξε...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 29 - Αποκατάσταση συνδικαλιστώ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 30 - Συνδικαλιστικές ελευθερίε...

Άρθρο 30Α - (Συνδικαλιστικές ελευθερίε...

Άρθρο 30Β - Συνδικαλιστικά δικαιώματα ...

Άρθρο 31 - (Περί κατοχύρωσης των εργασ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 32 - (Καταργούμενες διατάξεις)...

Άρθρο 33 - (Έναρξη ισχύος)...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 24 - Αποκατάσταση συνδικαλιστών

1. Μέλη διοικήσεων ως και ιδρυτικά μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων
μέσα
στα όρια των παρ. 6 και 8 του άρθρ. 14 που έχουν απολυθεί μετά την
ισχύ
του νόμου 330/1976 επαναπροσλαμβάνονται στην επιχείρηση, η οποία
έχει
καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας τους, χωρίς άλλη διατύπωση.
Η διάταξη του εδαφ. α' δεν εφαρμόζεται εάν η καταγγελία της σύμβασης
έγινε για παράβαση ποινικού νόμου, εκτός των διατάξεων του νόμου
330/1976 και του άρθρου 332 Π.Κ., για την οποία έχει εκδοθεί δικαστική
απόφαση.
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 εφαρμόζεται και για τους εργαζόμενους
των
οποίων οι συμβάσεις εργασίας έχουν καταγγελθεί κατά τις διατάξεις του
άρθρου 38 του Ν. 330/1976 εφόσον ήσαν άνεργοι κατά την 1.4.1982 και
εξακολουθούν ή κατέστησαν άνεργοι μέχρι τη δημοσίευση αυτού του
νόμου,
χωρίς υπαιτιότητά τους ή η εργασία τους μειονεκτεί σοβαρά σε σχέση με
εκείνη από την οποία απολύθηκαν.
3. Εργαζόμενοι, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έχουν καταγγελθεί
μετά
την ισχύ του νόμου 330/1976, ένα μήνα πριν κηρυχθεί η απεργία, κατά τη
διάρκειά της και μέσα σε δύο μήνες μετά από τη λήξη της απεργίας στην
οποία έλαβαν μέρος στην Επιχείρηση ή τον κλάδο απασχόλησής τους
επαναπροσλαμβάνονται στην επιχείρηση, η οποία έχει καταγγείλει τη
σύμβαση εργασίας τους, χωρίς άλλη διατύπωση, εφόσον ήσαν άνεργοι
κατά
την 1.4.1982 και εξακολουθούν ή κατέστησαν άνεργοι μετά τη
δημοσίευση
αυτού του νόμου χωρίς υπαιτιότητά τους ή η εργασία τους μειονεκτεί
σοβαρά σε σχέση με εκείνη από την οποία απολύθηκαν.
Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται εάν έχει κριθεί με δικαστική απόφαση
ότι
η απόλυση δεν έγινε για συνδικαλιστικούς λόγους ή αν πρόκειται για
εποχιακά απασχολούμενους, όπως αυτό προκύπτει από τη φύση της
παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης.
Η διάταξη του εδάφ. β' της παρ. 1 ισχύει και στις περιπτώσεις της
παραγράφου αυτής.
4. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται οι παρ. 1, 2 και 3 εδάφ. γ' αν έχει
εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση σε βάρος του εργαζομένου η
επαναπρόσληψη έχει την έννοια αναγκαστικής σύναψης νέας σύμβασης
εργασίας αορίστου χρόνου.
5. Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να επαναπροσλάβει τον εργαζόμενο
που
έχει απολυθεί κατά τις παρ. 1, 2 και 3 και εφόσον ο εργαζόμενος του
κοινοποιήσει σχετική έγγραφη δήλωση με δικαστικό επιμελητή μέσα σε
ανατρεπτική προθεσμία 60 ημερών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.
Η
προθεσμία αυτή αρχίζει μετά το τέλος της εκκρεμούς ποινικής δίκης για
τις περιπτώσεις των παρ. 1 εδάφ. β' και 3 εδάφ. γ' του άρθρου αυτού.
6. Αν οι εργαζόμενοι που θα υποβάλλουν τη δήλωση επαναπρόσληψης
της
παρ. 4 υπερβαίνουν το 5% αλλά όχι το 10% των απασχολουμένων στην
επιχείρηση, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να τους επαναπροσλάβει
ισομερώς κατά μήνα μέσα σ' ένα εξάμηνο από το τέλος της προθεσμίας
υποβολής της παραπάνω δήλωσης. Αν υπερβαίνουν το 10% και για το
ποσοστό
πέραν του 10% και μέχρι 20% προσλαμβάνονται ισομερώς κατά μήνα
μέσα στον
επομένο χρόνο. Η πρόσληψη γίνεται με τη σειρά υποβολής της
παραπάνω
δήλωσης και με προτίμηση των εργαζομένων της παρ. 1, στη συνέχεια
της
παρ. 2 και τέλος της παρ. 3, και μέσα σε κάθε ομάδα με προτίμηση όσων
είχαν μεγαλύτερη προϋπηρεσία στην επιχείρηση. Εκείνοι που δεν
καλύπτονται από τα παραπάνω ποσοστά έχουν δικαίωμα προτίμησης σε
μελλοντικές τυχόν προσλήψεις.
Αποζημιώσεις που έχουν τυχόν καταβληθεί δεν επιστρέφονται από τους
επαναπροσλαμβανόμενους.
7. Για διαφορές που προκύπτουν σχετικά με την εφαρμογή των
διατάξεων
του άρθρου αυτού, αποφασίζει το Μονομελές Πρωτοδικείο είτε του
τόπου
της έδρας της επιχείρησης είτε του τόπου παροχής της εργασίας με τη
διαδικασία των άρθρων 663 - 676 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 22
εφαρμόζονται
ανάλογα.
8. Στις περιπτώσεις της παρ. 6 αν η επιχείρηση που υποχρεώνεται στην
επαναπρόσληψη βρίσκεται σε προφανή οικονομική αδυναμία ν'
αντιμετωπίσει
τις πρόσθετες δαπάνες από τις επαναπροσλήψεις μπορεί να υπαχθεί με
απόφαση του Υπουργού Εργασίας στα προγράμματα του ΟΑΕΔ για την
επιδότηση δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης, με βάση τους όρους
και
ύστερα από τη διαδικασία που ορίζει το κάθε πρόγραμμα.

Άρθρο 25 - Εγγραφές μελών – Εκκαθάριση μητρώων

Η ισχύς των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου αυτού έχει ήδη λήξει.
[1. Επί ένα χρόνο από τη δημοσίευση αυτού του νόμου εάν το όργανο
που
είναι αρμόδιο κατά το καταστατικό της ή με εξουσιοδότηση του οργάνου
αυτού το Προεδρείο της ν' αποφασίσει την εγγραφή μελών σε
οποιαδήποτε
οργάνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 δεν δεχτεί την αίτηση
του
εργαζομένου ή της οργάνωσης που θέλει να εγγραφεί ή μέσα σε 10 μέρες
από την υποβολή της για πρωτοβάθμια οργάνωση και 20 μέρες για
δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια δεν έχει γνωστοποιηθεί η απόφαση για την
αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης στον αιτούντα, αυτός έχει δικαίωμα να
προσφύγει στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο και να ζητήσει την εγγραφή κατά
τη
διαδικασία των άρθρων 663 και επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
Οι λοιπές διατάξεις της παρ. 6 και η παρ. 7 του άρθρ. 7 εφαρμόζονται
ανάλογα.
Η προθεσμία της παρ. 7 του άρθρου 7 ορίζεται σε 45 μέρες για τις
πρωτοβάθμιες και 75 μέρες για τις λοιπές οργανώσεις.
Οι διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 4 εφαρμόζονται ανάλογα.
2. Ένα τουλάχιστο μήνα πριν από την πρώτη μετά την έναρξη εφαρμογής
αυτού του νόμου συνέλευση κάθε συνδικαλιστικής οργάνωσης, η
διοίκηση
της οφείλει να προβεί στην εκκαθάριση του μητρώου των μελών της
σύμφωνα
με όσα ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρ. 7 και 2 και 3 του άρθρου 28
του νόμου αυτού. Για την περίπτωση μη συμμόρφωσης της διοίκησης ως
και
για διαφορές που μπορεί να προκύψουν αποφασίζει το αρμόδιο
Ειρηνοδικείο
και εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 7 και 22 παρ.
4
του νόμου αυτού.]

Άρθρο 26 - Άμεση εφαρμογή αναλογικής

Η ισχύς των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου αυτού έχει ήδη λήξει.
[1. Η Συνέλευση των μελών κάθε συνδικαλιστικής οργάνωσης μπορεί να
αποφασίσει την άμεση εφαρμογή των σχετικών με τις εκλογές διατάξεων
του
νόμου αυτού. Η συνέλευση, που θα αποφασίσει σχετικά και σε
καταφατική
περίπτωση θα προχωρήσει στην εκλογή εφορευτικής επιτροπής και στη
συνέχεια στην εκλογή του διοικητικού συμβουλίου, της ελεγκτικής
επιτροπής και αντιπροσώπων, συγκαλείται ύστερα από έγγραφη αίτηση
του
1/10 των μελών της προς το αρμόδιο για τη σύγκλησή της όργανο
σύμφωνα
με το καταστατικό της οργάνωσης.
Αν σε 15 μέρες δεν γνωστοποιηθεί στον πρώτο από τους αιτούντες με
έγγραφο του αρμοδίου οργάνου η αποδοχή της αίτησης ή δεν
κοινοποιηθεί
και δημοσιευθεί, όπως ορίζεται στην παρ. 4 αυτού του άρθρου, η
πρόσκληση για συνέλευση, το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της
οργάνωσης εξουσιοδοτεί τους αιτούντες ή ορισμένους από αυτούς και
ύστερα από αίτησή τους που συζητείται με τη διαδικασία των άρθρων
739
και επ. του ΚΠολΔ να συγκαλέσουν αυτοί τη Γενική Συνέλευση και
ρυθμίζει την προεδρία της.
Η Συνέλευση αποφασίζει με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών
της και
με τις απαρτίες που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 8 του νόμου
αυτού χωρίς την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρ. 99 του Αστικού
Κώδικα.
2. Αν η Συνελεύση αποφασίσει αρνητικά συνεχίζεται κανονικά η θητεία
των οργάνων με την επιφύλαξη του άρθρου 9 παράγραφος 1 εδάφιο β'.
Αν πρόκειται για συνέλευση πρωτοβάθμιας οργάνωσης, στην περίπτωση
αυτή,
αμέσως μετά την ανακοίνωση της αρνητικής της απόφασης καλείται από
τον
πρόεδρό της ν' αποφασίσει εάν θ' αντιπροσωπευθεί στην τριτοβάθμια
οργάνωση διά μέσου του Εργατικού Κέντρου ή της Ομοσπονδίας που
τυχόν
ανήκει. Η παρ. 2β του άρθρου 10 εφαρμόζεται κατά τα λοιπά αναλόγως.
Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η Συνέλευση των μελών
σύμφωνα με
τη διαδικασία της παρ. 1, η διοίκηση της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής
οργάνωσης συγκαλεί τη Συνέλευση, η οποία αποφασίζει εάν θα
αντιπροσωπευθεί στην τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση διά μέσου
του
Εργατικού Κέντρου ή της Ομοσπονδίας. Η παρ. 2β του άρθρου 10
εφαρμόζεται
και στις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής.
3. Οι διατάξεις της παρ. 1 εφαρμόζεται για τις πρωτοβάθμιες
συνδικαλιστικές οργανώσεις μετά τέσσερις μήνες, για τις δευτεροβάθμιες
μετά επτά μήνες και για τις τριτοβάθμιες μετά εννέα μήνες από τη
δημοσίευση του νόμου.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και αν συντρέχουν σπουδαίοι
λόγοι
μπορεί να καθορίζεται χρόνος έναρξης των παραπάνω προθεσμιών έξη
μηνών
αντί τεσσάρων για τις πρωτοβάθμιες οργανώσεις, εννέα μηνών αντί επτά
για τις δευτεροβάθμιες οργανώσεις και δώδεκα μηνών αντί εννέα για τις
τριτοβάθμιες οργανώσεις ή ορισμένες εξ αυτών.
4. Προκειμένου για πρωτοβάθμιες οργανώσεις με περισσότερα από 200
μέλη
και επί ένα χρόνο από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, οι υπεύθυνοι για
την σύγκληση συνελέυσεων οφείλουν, εκτός από άλλη τυχόν πρόβλεψη
του
καταστατικού και πριν από 20 τουλάχιστο μέρες, να δημοσιεύσουν σε
μιά
ημερήσια και αν δεν υπάρχει σε μια εβδομαδιαία εφημερίδα του τόπου
της
έδρας της οργάνωσης και να κοινοποιήσουν με δικαστικό επιμελητή στις
υπερκείμενες οργανώσεις πρόσκληση προς τα μέλη τους για τη
συνέλευση,
που θα πραγματοποιηθεί με σημείωση για τον ακριβή τόπο και χρόνο και
το
σκοπό της.
Αν δεν γίνουν η δημοσίευση και οι κοινοποιήσεις της πρόσκλησης αυτής,
η
συνέλευση είναι άκυρη.
Στην περίπτωση αυτή, το Μονομελές Πρωτοδικείο με αίτηση του 1/20
των
μελών της οργάνωσης αποφασίζει όπως ορίζεται στην παρ. 1.
5. Για το πρώτο μετά την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου συνέδριο κάθε
τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης, μπορεί η διοίκησή της να
ζητήσει από τις δευτεροβάθμιες οργανώσεις της δύναμής της να
αντιπροσωπευτούν σ' αυτό με αντιπροσώπους που η εκλογή τους θα έχει
πραγματοποιηθεί το πολύ ενάμισυ χρόνο πριν από την ημέρα έναρξης
του
συνεδρίου. Η απόφαση αυτή πρέπει να ανακοινωθεί στις δευτεροβάθμιες
οργανώσεις το λιγότερο τρεις μήνες πριν από την αποφασισμένη
ημερομηνία
του συνεδρίου].

Άρθρο 27 - Διάλυση ΟΔΕΠΕΣ

Η ισχύς των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου αυτού έχει ήδη λήξει.
[1. Ο Οργανισμός Διαχειρίσεως Ειδικών Πόρων Εργασιακών Σωματείων
(ΟΔΕΠΕΣ) καταργείται όπως και το Ν.Δ. 891/1971 "περί οικονομικής
υποβοηθήσεως εργασιακών σωματείων και ενώσεων". Η τύχη της
περιουσίας
του καταργουμένου ΟΔΕΠΕΣ διέπεται αποκλειστικά από τις επόμενες
διατάξεις.
2. Από τη δημοσίευση αυτού του νόμου όλα τα δικαιώματα και οι
υποχρεώσεις του ΟΔΕΠΕΣ αναλαμβάνονται από την Εργατική Εστία
χωρίς άλλη
διατύπωση.
Η Εργατική Εστία εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του ΟΔΕΠΕΣ προς τις
συνδικαλιστικές οργανώσεις με τη διαδικασία και τους όρους του
Π.Δ/τος
901/1976 "περί αντικαταστάσεως των διατάξεων του Π.Δ. 189/1975 και
περί
της οικονομικής ενισχύσεως των επί τη βάσει του Νόμου 89/1975
ανασυσταθέντων εργατοϋπαλληλικών επαγγελματικών σωματείων και
ενώσεων"
που εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και τρείς (3) μήνες από την κατάρτιση
της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ή την έκδοση της
όμοιας
έκτασης απόφασης διαιτησίας ή του Π.Δ/τος που αναφέρονται στο άρθρο
6
του νόμου αυτού. Για το σκοπό αυτό το προσωπικό του ΟΔΕΠΕΣ
συνεχίζει να
παρέχει τις υπηρεσίες του στην Εργατική Εστία μέχρι την ολοκλήρωση
των
διαδικασιών και των ρυθμίσεων της παρ. 3. Ειδικά για τις οικονομικές
ενισχύσεις του έτους 1982 οι προθεσμίες της παρ. 1 περίπτ. δ' του άρθρ.
1 του Π.Δ/τος 901/1976 παρατείνονται μέχρι 31.8.1982.
3. Ολοι οι εργαζόμενοι, μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού, στον
ΟΔΕΠΕΣ, μπορεί να ενταχθούν, ύστερα από αίτησή τους και απόφαση
του
διοικητικού συμβουλίου της Εργατικής Εστίας που εγκρίνεται από τον
Υπουργό Εργασίας, ανεξάρτητα από το όριο ηλικίας τους, σε αντίστοιχες
προσωρινές θέσεις που θα συσταθούν στην Εργατική Εστία, ανάλογα με
τις
ανάγκες της.
Με Π.Δ/γμα, που θα εκδοθεί με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της
Κυβέρνησης, Οικονομικών και Εργασίας, θα καθορισθούν οι
λεπτομέρειες
της ένταξης, οι κλάδοι και οι βαθμοί των θέσεων που θα συσταθούν
καθώς
και τα τυπικά προσόντα διορισμού του προσωπικού που θα ενταχθεί.
Ειδικά για το προσωπικό του ΟΔΕΠΕΣ, ως προϋπηρεσία για την ένταξη
αναγνωρίζεται και αυτή που διανύθηκε στον ΟΔΕΠΕΣ.
Κανένας από τους παραπάνω εργαζόμενους, που εντάσσεται στην
Εργατική
Εστία σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, δεν λαμβάνει
συνολικά
αποδοχές λιγότερες από εκείνες που ελάμβανε πριν από την ένταξή του.
Σε
περίπτωση επί πλέον διαφοράς, αυτή διατηρείται σαν προσωρινό επίδομα
μέχρι την κάλυψή του.
Οι εργαζόμενοι στον ΟΔΕΠΕΣ, που για οποιοδήποτε λόγο δεν θα
ενταχθούν ως
μόνιμοι, σύμφωνα με τα παραπάνω είναι δυνατόν ύστερα από αίτησή
τους με
απόφαση του Δ.Σ. της Εργατικής Εστίας που εγκρίνεται από τον
Υπουργό
Εργασίας να συνεχίσουν την απασχόλησή τους στην Εργατική Εστία με
τη
σχέση και τους όρους που εργάζονται σ' αυτόν. Στους υπόλοιπους η
Εργατική Εστία οφείλει τις νόμιμες αποζημιώσεις σαν να είχε
καταγγελθεί
η σύμβαση εργασίας τους και είχαν απολυθεί κατά τη δημοσίευση του
παραπάνω Π.Δ/τος].

Άρθρο 28 - Λοιπές μεταβατικές διατάξεις

1. Μέχρις εκδόσεως του κατά την παρ. 2 του άρθρου 29 εκλογικού
συνδικαλιστικού βιβλιαρίου ο εργαζόμενος μέλος συνδικαλιστικής
οργάνωσης χρησιμοποιεί το ασφαλιστικό βιβλιάριο υγείας όπου γίνονται
όλες οι εγγραφές που καθορίζει το άρθρο 13 παρ.1.
2. Εργαζόμενος που είναι μέλος σε περισσότερα από δύο σωματεία κατά
τη
διάκριση της παρ. 1 του άρθρου 7 υποχρεούται μέσα σε 2 μήνες από τη
δημοσίευση του νόμου αυτού να επιλέξει τις οργανώσεις στις οποίες θα
είναι μέλος και να ζητήσει τη διαγραφή του από τις λοιπές,
Μετά την παραπάνω προθεσμία αν υπάρχουν πολλές εγγραφές είναι
έγκυρες
μόνο οι δύο πρώτες κατά σειρά εγγραφής και με την διάκριση της παρ. 1
του άρθρου 7.
Τυχόν ωφελήματα από ασφαλιστική ή υγειονομική κάλυψη που
απολαμβάνουν
μέλη σωματείου, από τη δύναμη του οποίου είτε διαγράφονται είτε
αποχωρούν ύστερα από την παραπάνω ρύθμιση, δε θίγονται.
3. Οσα αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου αυτού ισχύουν ανάλογα για
τις
πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες οργανώσεις, σε σχέση με όσα
αναφέρονται
στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 7.
4. Ποινές που έχουν επιβληθεί για πράξεις που πρόβλεπε και τιμωρούσε
ο
Ν. 330/1976 και που δεν θεωρούνται αξιόποινες με το νόμο αυτό
διαγράφονται από τα ποινικά μητρώα με φροντίδα του αρμόδιου
Εισαγγελέα.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.