Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν. 1264/1982 Κατοχύρωση συνδικαλιστικών ελευθεριών

Άρθρα Νόμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ...

Άρθρο 1 - Αντικείμενο...

Άρθρο 2 - Καταχώρηση συνδικαλιστικώ...

Άρθρο 3 - Βιβλία συνδικαλιστικών οργ...

ΆΡΘΡΟ 4 - Σκοποί συνδικαλιστικών οργ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ...

Άρθρο 5 - Πόροι...

Άρθρο 6 - Είσπραξη εισφορών...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΔΙΟΙΚ...

Άρθρο 7 - Μέλη συνδικαλιστικών οργαν...

Άρθρο 8 - Συνέλευση μελών, Απαρτία, Λ...

Άρθρο 9 - Διοικητικά Συμβούλια Ελεγκ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙ...

Άρθρο 10 - Εκλογές...

Άρθρο 11 - Διεξαγωγή εκλογών...

Άρθρο 12 - Σύστημα εκλογών...

Άρθρο 13 - Ψηφοφορία – Πρακτικό Διαλο...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ Κ...

Άρθρο 14 - Προστασία και διευκολύνσε...

Άρθρο 15 - Επιτροπές προστασίας συνδι...

Άρθρο 16 - Δημοκρατία στους τόπους ερ...

Άρθρο 17 - Συνδικαλιστικές άδειες...

Άρθρο 18 - Ρύθμιση συνδικαλιστικών δι...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΑΠΕΡΓΙΑ...

Άρθρο 19 - Δικαίωμα απεργίας...

Άρθρο 20 - Κήρυξη απεργίας...

Άρθρο 21 - Προσωπικό ασφαλείας...

Άρθρο 22 - Απαγόρευση προσλήψεων απερ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 23 - (Ποινικές διατάξεις)...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 24 - Αποκατάσταση συνδικαλιστώ...

Άρθρο 25 - Εγγραφές μελών – Εκκαθάρισ...

Άρθρο 26 - Άμεση εφαρμογή αναλογικής...

Άρθρο 27 - Διάλυση ΟΔΕΠΕΣ...

Άρθρο 28 - Λοιπές μεταβατικές διατάξε...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 29 - Αποκατάσταση συνδικαλιστώ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 30 - Συνδικαλιστικές ελευθερίε...

Άρθρο 30Α - (Συνδικαλιστικές ελευθερίε...

Άρθρο 30Β - Συνδικαλιστικά δικαιώματα ...

Άρθρο 31 - (Περί κατοχύρωσης των εργασ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 32 - (Καταργούμενες διατάξεις)...

Άρθρο 33 - (Έναρξη ισχύος)...

Άρθρο 24 - Αποκατάσταση συνδικαλιστών

1. Μέλη διοικήσεων ως και ιδρυτικά μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων
μέσα
στα όρια των παρ. 6 και 8 του άρθρ. 14 που έχουν απολυθεί μετά την
ισχύ
του νόμου 330/1976 επαναπροσλαμβάνονται στην επιχείρηση, η οποία
έχει
καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας τους, χωρίς άλλη διατύπωση.
Η διάταξη του εδαφ. α' δεν εφαρμόζεται εάν η καταγγελία της σύμβασης
έγινε για παράβαση ποινικού νόμου, εκτός των διατάξεων του νόμου
330/1976 και του άρθρου 332 Π.Κ., για την οποία έχει εκδοθεί δικαστική
απόφαση.
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 εφαρμόζεται και για τους εργαζόμενους
των
οποίων οι συμβάσεις εργασίας έχουν καταγγελθεί κατά τις διατάξεις του
άρθρου 38 του Ν. 330/1976 εφόσον ήσαν άνεργοι κατά την 1.4.1982 και
εξακολουθούν ή κατέστησαν άνεργοι μέχρι τη δημοσίευση αυτού του
νόμου,
χωρίς υπαιτιότητά τους ή η εργασία τους μειονεκτεί σοβαρά σε σχέση με
εκείνη από την οποία απολύθηκαν.
3. Εργαζόμενοι, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έχουν καταγγελθεί
μετά
την ισχύ του νόμου 330/1976, ένα μήνα πριν κηρυχθεί η απεργία, κατά τη
διάρκειά της και μέσα σε δύο μήνες μετά από τη λήξη της απεργίας στην
οποία έλαβαν μέρος στην Επιχείρηση ή τον κλάδο απασχόλησής τους
επαναπροσλαμβάνονται στην επιχείρηση, η οποία έχει καταγγείλει τη
σύμβαση εργασίας τους, χωρίς άλλη διατύπωση, εφόσον ήσαν άνεργοι
κατά
την 1.4.1982 και εξακολουθούν ή κατέστησαν άνεργοι μετά τη
δημοσίευση
αυτού του νόμου χωρίς υπαιτιότητά τους ή η εργασία τους μειονεκτεί
σοβαρά σε σχέση με εκείνη από την οποία απολύθηκαν.
Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται εάν έχει κριθεί με δικαστική απόφαση
ότι
η απόλυση δεν έγινε για συνδικαλιστικούς λόγους ή αν πρόκειται για
εποχιακά απασχολούμενους, όπως αυτό προκύπτει από τη φύση της
παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης.
Η διάταξη του εδάφ. β' της παρ. 1 ισχύει και στις περιπτώσεις της
παραγράφου αυτής.
4. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται οι παρ. 1, 2 και 3 εδάφ. γ' αν έχει
εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση σε βάρος του εργαζομένου η
επαναπρόσληψη έχει την έννοια αναγκαστικής σύναψης νέας σύμβασης
εργασίας αορίστου χρόνου.
5. Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να επαναπροσλάβει τον εργαζόμενο
που
έχει απολυθεί κατά τις παρ. 1, 2 και 3 και εφόσον ο εργαζόμενος του
κοινοποιήσει σχετική έγγραφη δήλωση με δικαστικό επιμελητή μέσα σε
ανατρεπτική προθεσμία 60 ημερών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.
Η
προθεσμία αυτή αρχίζει μετά το τέλος της εκκρεμούς ποινικής δίκης για
τις περιπτώσεις των παρ. 1 εδάφ. β' και 3 εδάφ. γ' του άρθρου αυτού.
6. Αν οι εργαζόμενοι που θα υποβάλλουν τη δήλωση επαναπρόσληψης
της
παρ. 4 υπερβαίνουν το 5% αλλά όχι το 10% των απασχολουμένων στην
επιχείρηση, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να τους επαναπροσλάβει
ισομερώς κατά μήνα μέσα σ' ένα εξάμηνο από το τέλος της προθεσμίας
υποβολής της παραπάνω δήλωσης. Αν υπερβαίνουν το 10% και για το
ποσοστό
πέραν του 10% και μέχρι 20% προσλαμβάνονται ισομερώς κατά μήνα
μέσα στον
επομένο χρόνο. Η πρόσληψη γίνεται με τη σειρά υποβολής της
παραπάνω
δήλωσης και με προτίμηση των εργαζομένων της παρ. 1, στη συνέχεια
της
παρ. 2 και τέλος της παρ. 3, και μέσα σε κάθε ομάδα με προτίμηση όσων
είχαν μεγαλύτερη προϋπηρεσία στην επιχείρηση. Εκείνοι που δεν
καλύπτονται από τα παραπάνω ποσοστά έχουν δικαίωμα προτίμησης σε
μελλοντικές τυχόν προσλήψεις.
Αποζημιώσεις που έχουν τυχόν καταβληθεί δεν επιστρέφονται από τους
επαναπροσλαμβανόμενους.
7. Για διαφορές που προκύπτουν σχετικά με την εφαρμογή των
διατάξεων
του άρθρου αυτού, αποφασίζει το Μονομελές Πρωτοδικείο είτε του
τόπου
της έδρας της επιχείρησης είτε του τόπου παροχής της εργασίας με τη
διαδικασία των άρθρων 663 - 676 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 22
εφαρμόζονται
ανάλογα.
8. Στις περιπτώσεις της παρ. 6 αν η επιχείρηση που υποχρεώνεται στην
επαναπρόσληψη βρίσκεται σε προφανή οικονομική αδυναμία ν'
αντιμετωπίσει
τις πρόσθετες δαπάνες από τις επαναπροσλήψεις μπορεί να υπαχθεί με
απόφαση του Υπουργού Εργασίας στα προγράμματα του ΟΑΕΔ για την
επιδότηση δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης, με βάση τους όρους
και
ύστερα από τη διαδικασία που ορίζει το κάθε πρόγραμμα.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.