Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν. 1264/1982 Κατοχύρωση συνδικαλιστικών ελευθεριών

Άρθρα Νόμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ...

Άρθρο 1 - Αντικείμενο...

Άρθρο 2 - Καταχώρηση συνδικαλιστικώ...

Άρθρο 3 - Βιβλία συνδικαλιστικών οργ...

ΆΡΘΡΟ 4 - Σκοποί συνδικαλιστικών οργ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ...

Άρθρο 5 - Πόροι...

Άρθρο 6 - Είσπραξη εισφορών...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΔΙΟΙΚ...

Άρθρο 7 - Μέλη συνδικαλιστικών οργαν...

Άρθρο 8 - Συνέλευση μελών, Απαρτία, Λ...

Άρθρο 9 - Διοικητικά Συμβούλια Ελεγκ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙ...

Άρθρο 10 - Εκλογές...

Άρθρο 11 - Διεξαγωγή εκλογών...

Άρθρο 12 - Σύστημα εκλογών...

Άρθρο 13 - Ψηφοφορία – Πρακτικό Διαλο...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ Κ...

Άρθρο 14 - Προστασία και διευκολύνσε...

Άρθρο 15 - Επιτροπές προστασίας συνδι...

Άρθρο 16 - Δημοκρατία στους τόπους ερ...

Άρθρο 17 - Συνδικαλιστικές άδειες...

Άρθρο 18 - Ρύθμιση συνδικαλιστικών δι...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΑΠΕΡΓΙΑ...

Άρθρο 19 - Δικαίωμα απεργίας...

Άρθρο 20 - Κήρυξη απεργίας...

Άρθρο 21 - Προσωπικό ασφαλείας...

Άρθρο 22 - Απαγόρευση προσλήψεων απερ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 23 - (Ποινικές διατάξεις)...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 24 - Αποκατάσταση συνδικαλιστώ...

Άρθρο 25 - Εγγραφές μελών – Εκκαθάρισ...

Άρθρο 26 - Άμεση εφαρμογή αναλογικής...

Άρθρο 27 - Διάλυση ΟΔΕΠΕΣ...

Άρθρο 28 - Λοιπές μεταβατικές διατάξε...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 29 - Αποκατάσταση συνδικαλιστώ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 30 - Συνδικαλιστικές ελευθερίε...

Άρθρο 30Α - (Συνδικαλιστικές ελευθερίε...

Άρθρο 30Β - Συνδικαλιστικά δικαιώματα ...

Άρθρο 31 - (Περί κατοχύρωσης των εργασ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 32 - (Καταργούμενες διατάξεις)...

Άρθρο 33 - (Έναρξη ισχύος)...

Άρθρο 26 - Άμεση εφαρμογή αναλογικής

Η ισχύς των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου αυτού έχει ήδη λήξει.
[1. Η Συνέλευση των μελών κάθε συνδικαλιστικής οργάνωσης μπορεί να
αποφασίσει την άμεση εφαρμογή των σχετικών με τις εκλογές διατάξεων
του
νόμου αυτού. Η συνέλευση, που θα αποφασίσει σχετικά και σε
καταφατική
περίπτωση θα προχωρήσει στην εκλογή εφορευτικής επιτροπής και στη
συνέχεια στην εκλογή του διοικητικού συμβουλίου, της ελεγκτικής
επιτροπής και αντιπροσώπων, συγκαλείται ύστερα από έγγραφη αίτηση
του
1/10 των μελών της προς το αρμόδιο για τη σύγκλησή της όργανο
σύμφωνα
με το καταστατικό της οργάνωσης.
Αν σε 15 μέρες δεν γνωστοποιηθεί στον πρώτο από τους αιτούντες με
έγγραφο του αρμοδίου οργάνου η αποδοχή της αίτησης ή δεν
κοινοποιηθεί
και δημοσιευθεί, όπως ορίζεται στην παρ. 4 αυτού του άρθρου, η
πρόσκληση για συνέλευση, το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της
οργάνωσης εξουσιοδοτεί τους αιτούντες ή ορισμένους από αυτούς και
ύστερα από αίτησή τους που συζητείται με τη διαδικασία των άρθρων
739
και επ. του ΚΠολΔ να συγκαλέσουν αυτοί τη Γενική Συνέλευση και
ρυθμίζει την προεδρία της.
Η Συνέλευση αποφασίζει με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών
της και
με τις απαρτίες που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 8 του νόμου
αυτού χωρίς την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρ. 99 του Αστικού
Κώδικα.
2. Αν η Συνελεύση αποφασίσει αρνητικά συνεχίζεται κανονικά η θητεία
των οργάνων με την επιφύλαξη του άρθρου 9 παράγραφος 1 εδάφιο β'.
Αν πρόκειται για συνέλευση πρωτοβάθμιας οργάνωσης, στην περίπτωση
αυτή,
αμέσως μετά την ανακοίνωση της αρνητικής της απόφασης καλείται από
τον
πρόεδρό της ν' αποφασίσει εάν θ' αντιπροσωπευθεί στην τριτοβάθμια
οργάνωση διά μέσου του Εργατικού Κέντρου ή της Ομοσπονδίας που
τυχόν
ανήκει. Η παρ. 2β του άρθρου 10 εφαρμόζεται κατά τα λοιπά αναλόγως.
Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η Συνέλευση των μελών
σύμφωνα με
τη διαδικασία της παρ. 1, η διοίκηση της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής
οργάνωσης συγκαλεί τη Συνέλευση, η οποία αποφασίζει εάν θα
αντιπροσωπευθεί στην τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση διά μέσου
του
Εργατικού Κέντρου ή της Ομοσπονδίας. Η παρ. 2β του άρθρου 10
εφαρμόζεται
και στις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής.
3. Οι διατάξεις της παρ. 1 εφαρμόζεται για τις πρωτοβάθμιες
συνδικαλιστικές οργανώσεις μετά τέσσερις μήνες, για τις δευτεροβάθμιες
μετά επτά μήνες και για τις τριτοβάθμιες μετά εννέα μήνες από τη
δημοσίευση του νόμου.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και αν συντρέχουν σπουδαίοι
λόγοι
μπορεί να καθορίζεται χρόνος έναρξης των παραπάνω προθεσμιών έξη
μηνών
αντί τεσσάρων για τις πρωτοβάθμιες οργανώσεις, εννέα μηνών αντί επτά
για τις δευτεροβάθμιες οργανώσεις και δώδεκα μηνών αντί εννέα για τις
τριτοβάθμιες οργανώσεις ή ορισμένες εξ αυτών.
4. Προκειμένου για πρωτοβάθμιες οργανώσεις με περισσότερα από 200
μέλη
και επί ένα χρόνο από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, οι υπεύθυνοι για
την σύγκληση συνελέυσεων οφείλουν, εκτός από άλλη τυχόν πρόβλεψη
του
καταστατικού και πριν από 20 τουλάχιστο μέρες, να δημοσιεύσουν σε
μιά
ημερήσια και αν δεν υπάρχει σε μια εβδομαδιαία εφημερίδα του τόπου
της
έδρας της οργάνωσης και να κοινοποιήσουν με δικαστικό επιμελητή στις
υπερκείμενες οργανώσεις πρόσκληση προς τα μέλη τους για τη
συνέλευση,
που θα πραγματοποιηθεί με σημείωση για τον ακριβή τόπο και χρόνο και
το
σκοπό της.
Αν δεν γίνουν η δημοσίευση και οι κοινοποιήσεις της πρόσκλησης αυτής,
η
συνέλευση είναι άκυρη.
Στην περίπτωση αυτή, το Μονομελές Πρωτοδικείο με αίτηση του 1/20
των
μελών της οργάνωσης αποφασίζει όπως ορίζεται στην παρ. 1.
5. Για το πρώτο μετά την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου συνέδριο κάθε
τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης, μπορεί η διοίκησή της να
ζητήσει από τις δευτεροβάθμιες οργανώσεις της δύναμής της να
αντιπροσωπευτούν σ' αυτό με αντιπροσώπους που η εκλογή τους θα έχει
πραγματοποιηθεί το πολύ ενάμισυ χρόνο πριν από την ημέρα έναρξης
του
συνεδρίου. Η απόφαση αυτή πρέπει να ανακοινωθεί στις δευτεροβάθμιες
οργανώσεις το λιγότερο τρεις μήνες πριν από την αποφασισμένη
ημερομηνία
του συνεδρίου].
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.