Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν. 1264/1982 Κατοχύρωση συνδικαλιστικών ελευθεριών

Άρθρα Νόμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ...

Άρθρο 1 - Αντικείμενο...

Άρθρο 2 - Καταχώρηση συνδικαλιστικώ...

Άρθρο 3 - Βιβλία συνδικαλιστικών οργ...

ΆΡΘΡΟ 4 - Σκοποί συνδικαλιστικών οργ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ...

Άρθρο 5 - Πόροι...

Άρθρο 6 - Είσπραξη εισφορών...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΔΙΟΙΚ...

Άρθρο 7 - Μέλη συνδικαλιστικών οργαν...

Άρθρο 8 - Συνέλευση μελών, Απαρτία, Λ...

Άρθρο 9 - Διοικητικά Συμβούλια Ελεγκ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙ...

Άρθρο 10 - Εκλογές...

Άρθρο 11 - Διεξαγωγή εκλογών...

Άρθρο 12 - Σύστημα εκλογών...

Άρθρο 13 - Ψηφοφορία – Πρακτικό Διαλο...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ Κ...

Άρθρο 14 - Προστασία και διευκολύνσε...

Άρθρο 15 - Επιτροπές προστασίας συνδι...

Άρθρο 16 - Δημοκρατία στους τόπους ερ...

Άρθρο 17 - Συνδικαλιστικές άδειες...

Άρθρο 18 - Ρύθμιση συνδικαλιστικών δι...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΑΠΕΡΓΙΑ...

Άρθρο 19 - Δικαίωμα απεργίας...

Άρθρο 20 - Κήρυξη απεργίας...

Άρθρο 21 - Προσωπικό ασφαλείας...

Άρθρο 22 - Απαγόρευση προσλήψεων απερ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 23 - (Ποινικές διατάξεις)...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 24 - Αποκατάσταση συνδικαλιστώ...

Άρθρο 25 - Εγγραφές μελών – Εκκαθάρισ...

Άρθρο 26 - Άμεση εφαρμογή αναλογικής...

Άρθρο 27 - Διάλυση ΟΔΕΠΕΣ...

Άρθρο 28 - Λοιπές μεταβατικές διατάξε...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 29 - Αποκατάσταση συνδικαλιστώ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 30 - Συνδικαλιστικές ελευθερίε...

Άρθρο 30Α - (Συνδικαλιστικές ελευθερίε...

Άρθρο 30Β - Συνδικαλιστικά δικαιώματα ...

Άρθρο 31 - (Περί κατοχύρωσης των εργασ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 32 - (Καταργούμενες διατάξεις)...

Άρθρο 33 - (Έναρξη ισχύος)...

Άρθρο 27 - Διάλυση ΟΔΕΠΕΣ

Η ισχύς των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου αυτού έχει ήδη λήξει.
[1. Ο Οργανισμός Διαχειρίσεως Ειδικών Πόρων Εργασιακών Σωματείων
(ΟΔΕΠΕΣ) καταργείται όπως και το Ν.Δ. 891/1971 "περί οικονομικής
υποβοηθήσεως εργασιακών σωματείων και ενώσεων". Η τύχη της
περιουσίας
του καταργουμένου ΟΔΕΠΕΣ διέπεται αποκλειστικά από τις επόμενες
διατάξεις.
2. Από τη δημοσίευση αυτού του νόμου όλα τα δικαιώματα και οι
υποχρεώσεις του ΟΔΕΠΕΣ αναλαμβάνονται από την Εργατική Εστία
χωρίς άλλη
διατύπωση.
Η Εργατική Εστία εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του ΟΔΕΠΕΣ προς τις
συνδικαλιστικές οργανώσεις με τη διαδικασία και τους όρους του
Π.Δ/τος
901/1976 "περί αντικαταστάσεως των διατάξεων του Π.Δ. 189/1975 και
περί
της οικονομικής ενισχύσεως των επί τη βάσει του Νόμου 89/1975
ανασυσταθέντων εργατοϋπαλληλικών επαγγελματικών σωματείων και
ενώσεων"
που εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και τρείς (3) μήνες από την κατάρτιση
της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ή την έκδοση της
όμοιας
έκτασης απόφασης διαιτησίας ή του Π.Δ/τος που αναφέρονται στο άρθρο
6
του νόμου αυτού. Για το σκοπό αυτό το προσωπικό του ΟΔΕΠΕΣ
συνεχίζει να
παρέχει τις υπηρεσίες του στην Εργατική Εστία μέχρι την ολοκλήρωση
των
διαδικασιών και των ρυθμίσεων της παρ. 3. Ειδικά για τις οικονομικές
ενισχύσεις του έτους 1982 οι προθεσμίες της παρ. 1 περίπτ. δ' του άρθρ.
1 του Π.Δ/τος 901/1976 παρατείνονται μέχρι 31.8.1982.
3. Ολοι οι εργαζόμενοι, μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού, στον
ΟΔΕΠΕΣ, μπορεί να ενταχθούν, ύστερα από αίτησή τους και απόφαση
του
διοικητικού συμβουλίου της Εργατικής Εστίας που εγκρίνεται από τον
Υπουργό Εργασίας, ανεξάρτητα από το όριο ηλικίας τους, σε αντίστοιχες
προσωρινές θέσεις που θα συσταθούν στην Εργατική Εστία, ανάλογα με
τις
ανάγκες της.
Με Π.Δ/γμα, που θα εκδοθεί με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της
Κυβέρνησης, Οικονομικών και Εργασίας, θα καθορισθούν οι
λεπτομέρειες
της ένταξης, οι κλάδοι και οι βαθμοί των θέσεων που θα συσταθούν
καθώς
και τα τυπικά προσόντα διορισμού του προσωπικού που θα ενταχθεί.
Ειδικά για το προσωπικό του ΟΔΕΠΕΣ, ως προϋπηρεσία για την ένταξη
αναγνωρίζεται και αυτή που διανύθηκε στον ΟΔΕΠΕΣ.
Κανένας από τους παραπάνω εργαζόμενους, που εντάσσεται στην
Εργατική
Εστία σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, δεν λαμβάνει
συνολικά
αποδοχές λιγότερες από εκείνες που ελάμβανε πριν από την ένταξή του.
Σε
περίπτωση επί πλέον διαφοράς, αυτή διατηρείται σαν προσωρινό επίδομα
μέχρι την κάλυψή του.
Οι εργαζόμενοι στον ΟΔΕΠΕΣ, που για οποιοδήποτε λόγο δεν θα
ενταχθούν ως
μόνιμοι, σύμφωνα με τα παραπάνω είναι δυνατόν ύστερα από αίτησή
τους με
απόφαση του Δ.Σ. της Εργατικής Εστίας που εγκρίνεται από τον
Υπουργό
Εργασίας να συνεχίσουν την απασχόλησή τους στην Εργατική Εστία με
τη
σχέση και τους όρους που εργάζονται σ' αυτόν. Στους υπόλοιπους η
Εργατική Εστία οφείλει τις νόμιμες αποζημιώσεις σαν να είχε
καταγγελθεί
η σύμβαση εργασίας τους και είχαν απολυθεί κατά τη δημοσίευση του
παραπάνω Π.Δ/τος].
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.