Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν. 1264/1982 Κατοχύρωση συνδικαλιστικών ελευθεριών

Άρθρα Νόμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ...

Άρθρο 1 - Αντικείμενο...

Άρθρο 2 - Καταχώρηση συνδικαλιστικώ...

Άρθρο 3 - Βιβλία συνδικαλιστικών οργ...

ΆΡΘΡΟ 4 - Σκοποί συνδικαλιστικών οργ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ...

Άρθρο 5 - Πόροι...

Άρθρο 6 - Είσπραξη εισφορών...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΔΙΟΙΚ...

Άρθρο 7 - Μέλη συνδικαλιστικών οργαν...

Άρθρο 8 - Συνέλευση μελών, Απαρτία, Λ...

Άρθρο 9 - Διοικητικά Συμβούλια Ελεγκ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙ...

Άρθρο 10 - Εκλογές...

Άρθρο 11 - Διεξαγωγή εκλογών...

Άρθρο 12 - Σύστημα εκλογών...

Άρθρο 13 - Ψηφοφορία – Πρακτικό Διαλο...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ Κ...

Άρθρο 14 - Προστασία και διευκολύνσε...

Άρθρο 15 - Επιτροπές προστασίας συνδι...

Άρθρο 16 - Δημοκρατία στους τόπους ερ...

Άρθρο 17 - Συνδικαλιστικές άδειες...

Άρθρο 18 - Ρύθμιση συνδικαλιστικών δι...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΑΠΕΡΓΙΑ...

Άρθρο 19 - Δικαίωμα απεργίας...

Άρθρο 20 - Κήρυξη απεργίας...

Άρθρο 21 - Προσωπικό ασφαλείας...

Άρθρο 22 - Απαγόρευση προσλήψεων απερ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 23 - (Ποινικές διατάξεις)...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 24 - Αποκατάσταση συνδικαλιστώ...

Άρθρο 25 - Εγγραφές μελών – Εκκαθάρισ...

Άρθρο 26 - Άμεση εφαρμογή αναλογικής...

Άρθρο 27 - Διάλυση ΟΔΕΠΕΣ...

Άρθρο 28 - Λοιπές μεταβατικές διατάξε...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 29 - Αποκατάσταση συνδικαλιστώ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 30 - Συνδικαλιστικές ελευθερίε...

Άρθρο 30Α - (Συνδικαλιστικές ελευθερίε...

Άρθρο 30Β - Συνδικαλιστικά δικαιώματα ...

Άρθρο 31 - (Περί κατοχύρωσης των εργασ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 32 - (Καταργούμενες διατάξεις)...

Άρθρο 33 - (Έναρξη ισχύος)...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 30 - Συνδικαλιστικές ελευθερίες και δικαιώματα δημοσίων υπαλλήλων

1. Ο νόμος αυτός, όπως είναι, εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 14
παρ. 3-10, 16 παρ. 7-9, 22 παρ. 1 και 2, 24 και 27, εφαρμόζεται με τις
ειδικές ρυθμίσεις που προβλέπονται παρακάτω ανάλογα και στους
έμμισθους
πολιτικούς υπαλλήλους του Δημοσίου "με εξαίρεση τους υπαλλήλους της
Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.)", όπως και στους μόνιμους ή
με θητεία υπαλλήλους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των
Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των εκκλησιαστικών Νομικών Προσώπων
Δημοσίου
Δικαίου και λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, ακόμη δε
και
στους υπαλλήλους με σχέση ιδιωτικού δικαίου που κατέχουν οργανικές
θέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ. 3 του Συντάγματος.
(Η φράση εντός εισαγ. της παρ. 1 προστέθηκε με τη παρ. 2 άρθρ. 27 Ν.
2738/1999).
2. Για την επέκταση της κατά την προηγούμενη παράγραφο εφαρμογής,
ως
εργαζόμενοι λογίζονται και οι δημόσιοι υπάλληλοι. Οπου στον παρόντα
νόμο αναφέρονται οι λέξεις εργοδότης, επιχείρηση, εκμετάλλευση, με
τον
όρο αυτό νοούνται και το Δημόσιο και τα πιο πάνω νομικά πρόσωπα με
τις
αρμόδιες υπηρεσίες τους. Οπου γίνεται λόγος για Εργατικό Κέντρο, η
μνεία δεν αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους.
3. Δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις των δημοσίων
υπαλλήλων
είναι: α) Οι ομοσπονδίες των κατά κλάδους ή ειδικότητες σωματείων,
που
τα μέλη τους υπάγονται οργανικά σε ένα ή και σε περισσότερα
Υπουργεία ή
τα Ν.Π.Δ.Δ. της παρ. 1 του παρόντος και β) οι ομοσπονδίες σωματείων
που
τα μέλη τους υπάγονται οργανικά στο ίδιο Υπουργείο ή στα κατά την
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου Ν.Π.Δ.Δ. ή ομάδα Ν.Π.Δ.Δ. που
τελεί υπό
την εποπτεία του ίδιου Υπουργείου.
Οπου υπάλληλοι ενός Υπουργείου ανήκουν σε μία και ενιαία
συνδικαλιστική οργάνωση του Υπουργείου αυτού, με περισσότερους
κλάδους,
η οργάνωσή τους θεωρείται, για το λόγο αυτό, και σαν δευτεροβάθμια.
Κάθε πρωτοβάθμια οργάνωση μπορεί να γίνει μέλος σε μία μόνο
δευτεροβάθμια, εφόσον δεν υπαρχει άλλη οργάνωση.
Σε περίπτωση που πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση ανήκει σε
περισσότερες από μία δευτεροβάθμια οργανώσεις υποχρεούται, στην
πρώτη
γενική συνέλευση των μελών της, που θα συγκληθεί μετά την ισχύ του
νόμου αυτού, να αποφασίσει, σε ποιά δευτεροβάθμια (ομοσπονδία) θα
παραμείν ει ως μέλος της.
4. Κάθε υπάλληλος, από το διορισμό του, μπορεί να γίνει μέλος μόνο
μιάς συνδικαλιστικής οργάνωσης των κατά κλάδους ή ειδικότητες
διαρθρωμένων και μιας οργάνωσης του χώρου εργασίας, αφού καταβάλει
την
ορισμένη από το καταστατικό συνδρομή. Εκτός των άλλων περιπτώσεων
που
τυχόν ορίζει το καταστατικό της οργάνωσής του, ο υπάλληλος
διαγράφεται
από μέλος αυτής, από το χρονικό σημείο της λύσης της υπαλληλικής
σχέσης, καθως και αν δεν πήρε μέρος στις δύο τελευταίες εκλογές, για
την ανάδειξη της διοίκησης.
5. Με την επιφύλαξη του άρθρου 11 του Ν. 1256/1982 "για την
πολυθεσία,
την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο
δημόσιο τομέα καθώς και για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό
Συμβούλιο
του Κράτους και άλλες διατάξεις", δεν επιτρέπεται η μετάθεση των κατά
την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δημοσίων υπαλλήλων, που είναι
μέλη
διοικητικών συμβουλίων ή προσωρινών διοικήσεων πρωτοβάθμιων
συνδικαλιστικών οργανώσεων, εφ' όσον αυτές ανήκουν σε
δευτεροβάθμιες
μέλη τριτοβάθμων οργανώσεων, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση των
ίδιων
των υπαλλήλων και της συνδιακαλιστικής τους οργάνωσης.
Κατά τον ίδιο τρόπο προστατεύονται και τα μέλη των διοικήσεων των
δευτεροβάθμιων και των τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων.
6. Η επιτροπή του άρθρου 15 του νόμου αυτού όταν πρόκειται για
δημοσίους υπαλλήλους αποτελείται:
α) Από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών της περιφέρειας όπου παρέχει τις
υπηρεσίες του ο υπάλληλος ή Πρωτοδίκη ή Ειρινοδίκη που ορίζεται απ'
αυτόν, με την αναφερόμενη στο άρθρο 11 σειρά, για ετήσια θητεία.
β) Από έναν υπάλληλο, που ορίζει ο Υπουργός Προεδρίας Κυβερνήσεως,
ύστερα από συνεννόηση με τον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό.
γ) Από έναν εκπρόσωπο των υπαλλήλων, που υποδεικνύει η πιο
αντιπροσωπευτική τριτοβάθμια οργάνωση της χώρας.
7. Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 19 του νόμου αυτού εφαρμόζεται και
για το δικαίωμα απεργίας των δημοσίων υπαλλήλων.
Ο χρόνος της απεργίας των δημοσίων υπαλλήλων θεωρείται ως χρόνος
πραγματικής δημοσίας υπηρεσίας, χωρίς όμως να καταβάλλονται οι
αποδοχές
του χρόνου απεργίας.
8. α) Πρκειμένου για δημοσίους υπαλλήλους της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου, κήρυξη της απεργίας δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί
πριν
περάσουν τέσσερις (4) πλήρεις μέρες, από τη γνωστοποίηση των
αιτημάτων
και των λόγων που τα θεμελιώνουν, με έγγραφο που κοινοποιείται, με
δικαστικό επιμελητή, στο Υπουργείο Προεδρίας Κυβερνήσεως, στο
Υπουργείο
Οικονομικών, στο Υπουργείο που υπάγονται οι υπάλληλοι αυτοί, καθώς
επίσης και στις διοικήσεις των φορέων που εποπτεύονται απ' αυτό, όταν
πρόκειται για απεργία υπαλλήλων τους.
β) Η απεργία κηρύσσεται από δευτεροβάθμιες ή τριτοβάθμιες
οργανώσεις
μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
9. Κατά τη διάρκεια απεργίας των δημοσίων υπαλλήλων της παραγράφου
1
του παρόντος άρθρου δεν επιτρέπεται η πρόσληψη έκτακτων υπαλλήλων.
10. Στις πρωτοβάθμιες, δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες
συνδικαλιστικές
οργανώσεις των δημοσίων υπαλλήλων της παραγράφου 2 του παρόντος
άρθρου
δεν μπορούν να είναι μέλη συνταξιούχοι ή συνδικαλιστικές οργανώσεις
συνταξιούχων.

Άρθρο 30Α - (Συνδικαλιστικές ελευθερίες και δικαιώματα των αστυνομικών υπαλλήλων)

(Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 1 Ν. 2265/1994, το οποίο
τροποποιήθηκε με την παρ. 4 άρθρου 12 Ν. 2713/1999).
1. Ο νόμος αυτός, όπως ισχύει σήμερα, εκτός από τις διατάξεις των
άρθρων 1 παρ. 3, 7 παρ. 1 και 3, 11 παρ. 1 εδάφ. 2, 12, 14 παρ. 3-10,
15, 16 παρ. 5 και 7-9, 17, 18 παρ. 1, 19-22, 23 παρ. 1 και 2, 24, 26, 27
και 30, εφαρμόζεται ανάλογα, με τις ειδικές ρυθμίσεις που προβλέπονται
στις επόμενες παραγράφους του άρθρου αυτού και στους εν ενεργεία
αστυνομικούς υπαλλήλους κάθε βαθμού της Ελληνικής Αστυνομίας.
2. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, όπου στο
νόμο
αυτόν χρησιμοποιούνται οι όροι "εργοδότης", "επιχείρηση" ή
"εκμετάλλευση" νοείται το Δημόσιο και όπου χρησιμοποιείται ο όρος
"εργαζόμενοι" νοούνται οι υπάλληλοι της προηγούμενης παραγράφου.
Ομοίως, όπου γίνεται λόγος για "Εργατικό Κέντρο", η μνεία δεν αφορά
τους υπαλλήλους της προηγούμενης παραγράφου.
3. Με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα,
η
άσκηση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των αστυνομικών
υπαλλήλων δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνει τα όρια που προσδιορίζονται από τις
ιδιομορφίες, την αποστολή και ιδιαίτερα τον εθνικό, κοινωνικό και
υπερκομματικό χαρακτήρα της Ελληνικής Αστυνομίας.
4. Οι εν ενεργεία αστυνομικοί υπάλληλοι επιτρέπεται να συστήσουν:
α. Σε κάθε νομό μία ένωση αστυνομικών υπαλλήλων μέχρι και το βαθμό
του
ανθυπαστυνόμου και σε κάθε διοικητική περιφέρεια μία ένωση
αξιωματικών
ως πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Μέλη των οργανώσεων
αυτών
μπορούν να είναι μόνο όσοι υπηρετούν στα όρια του νομού ή της
διοικητικής περιφέρειας, αντίστοιχα. Οι αξιωματικοί δύνανται, αντί της
ένωσης αξιωματικών, να γίνονται μέλη της ένωσης αστυνομικών
υπαλλήλων.
Οι ανθυπαστυνόμοι δύνανται αντί της ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων
να
γίνονται μέλη της ένωσης αξιωματικών.
β. Μία ομοσπονδία των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων
αστυνομικών υπαλλήλων και μία ομοσπονδία των πρωτοβάθμιων
συνδικαλιστικών οργανώσεων αξιωματικών, ως δευτεροβάθμιες
συνδικαλιστικές οργανώσεις.
γ. Μία τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση (συνομοσπονδία), την
οποία
απαρτίζουν οι δύο παραπάνω ομοσπονδίες και στην οποία
εκπροσωπούνται με
αριθμό αντιπροσώπων, που καθορίζεται με το καταστατικό της. Η
διάταξη
του τρίτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 9 του παρόντος νόμου δεν έχει
εφαρμογή για την εκπροσώπηση των ανωτέρω ομοσπονδιών στην
τριτοβάθμια
οργάνωση.
5. Κάθε αστυνομικός υπάλληλος δικαιούται να είναι μέλος μόνο της
πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης του νομού ή της διοικητικής
περιφέρειας όπου υπηρετεί. Σε περίπτωση μετάθεσής του σε άλλο νομό ή
σε
άλλη περιφέρεια διαγράφεται υποχρεωτικά από τη συνδικαλιστική
οργάνωση,
της οποίας ήταν μέλος και δικαιούται να εγγραφεί στη συνδικαλιστική
οργάνωση του νομού ή της διοικητικής περιφέρειας στην οποία
μετατίθεται.
6. Οι εισφορές των μελών παρακρατούνται από τη διαχείριση
χρηματικού
της υπηρεσίας από την οποία πληρώνονται και αποδίδονται στις
συνδικαλιστικές οργανώσεις του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με τις
καταστάσεις μελών που υποβάλλονται από αυτές.
7. Από την παρούσα δύναμη κάθε υπηρεσίας δεν επιτρέπεται να
απουσιάζει, για συμμετοχή σε συνελεύσεις των συνδικαλιστικών
οργανώσεών
τους, ποσοστό μεγαλύτερο του 1/3 των αξιωματικών και του 1/4 των
κατώτερων υπαλλήλων και με την προϋπόθεση ότι το επιτρέπουν οι
ανάγκες
της υπηρεσίας, κατά την αιτιολογημένη κρίση του διοικητή της μονάδας.
Αν τα μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε συνέλευση ξεπερνούν τα
παραπάνω ποσοστά, διενεργείται κλήρωση μεταξύ τους με τρόπο που
ορίζεται στο καταστατικό της οικείας συνδικαλιστικής οργάνωσης.
8. Στον πρόεδρο και στο γενικό γραμματέα κάθε συνδικαλιστικής
οργάνωσης των αστυνομικών υπαλλήλων παρέχονται, για την
εκπλήρωση των
συνδικαλιστικών τους υποχρεώσεων, ειδικές άδειες απουσίας έως
τέσσερις
(4) ημέρες το μήνα κατ' ανώτατο όριο. Στους αντιπροσώπους της
ομοσπονδίας παρέχεται άδεια απουσίας καθόλη τη διάρκεια των
συνεδρίων
στα οποία μετέχουν, η οποία όμως δεν δύναται να υπερβαίνει τις
τέσσερις
(4) ημέρες κατ' έτος. Οι δικαιούμενοι άδειας υποχρεούνται να
ενημερώνουν για τη χρήση της το διοικητή της υπηρεσίας τους, πριν δύο
(2) τουλάχιστον ημέρες. "Τα παραπάνω πρόσωπα με βαθμό μέχρι και
Αστυνομικού Υποδιευθυντή δεν μετατίθενται, όσο διαρκεί η θητεία τους,
εκτός της περιοχής μετάθεσης, στην οποία υπηρετούν, αν δεν το
ζητήσουν
οι ίδιοι ή δεν κριθεί τούτο αναγκαίο λόγω προαγωγής, άσκησης
πειθαρχικής
δίωξης για πειθαρχικό παράπτωμα, για το οποίο προβλέπεται από τις
οικείες διατάξεις ανώτερη πειθαρχική ποινή ή θέσης τους σε κατάσταση
διαθεσιμότητας για λόγους πειθαρχίας.
9. Η εκλογή των οργάνων και αντιπροσώπων των συνδικαλιστικών
οργανώσεων γίνεται από ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο
συμπεριλαμβάνονται
όλοι οι υποψήφιοι. Κάθε εκλογέας μπορεί να θέσει αριθμό σταυρών ίσο
με
το 1/3 του αριθμού των εδρών του διοικητικού συμβουλίου ή της
ελεγκτικής επιτροπής ή των αντιπροσώπων. Σε περίπτωση κλάσματος, ο
επιτρεπόμενος αριθμός σταυρών στρογγυλοποιείται στον αμέσως
προηγούμενο
ακέραιο. Εκλέγονται κατά σειρά οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν τους
περισσότερους σταυρούς προτίμησης, έως ότου συμπληρωθεί ο αριθμός
των
εδρών του διοικητικού συμβουλίου ή της ελεγκτικής επιτροπής ή των
αντιπροσώπων.
10. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των αστυνομικών υπαλλήλων, καθώς
και
τα μέλη τους, δεν επιτρέπεται ιδίως:
α. Να συμμετέχουν σε απεργίες, καθώς και σε κάθε είδους εκδηλώσεις
πολιτικών ή συνδικαλιστικών φορέων ή πολιτικών προσώπων ή να
ασκούν
προπαγάνδα υπέρ ή κατά αυτών. Εξαιρούνται τα συνέδρια και οι
πολιτιστικές εκδηλώσεις των συνδικαλιστικών φορέων.
β. Να προσχωρούν ή να γίνονται μέλη άλλων επαγγελματικών
συνδικαλιστικών οργανώσεων, εκτός των Διεθνών Αστυνομικών
Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, ή να εκπροσωπούν άλλους
εργαζόμενους.
γ. Να αναμειγνύονται με οποιονδήποτε τρόπο σε θέματα διοίκησης των
Υπηρεσιών.
11. Οργανώσεις αστυνομικών υπαλλήλων της Ελληνικής Αστυνομίας,
που
έχουν ήδη συσταθεί, οφείλουν να προσαρμόσουν τα καταστατικά τους
στις
ρυθμίσεις των παραπάνω διατάξεων και να ζητήσουν την έγκριση αυτών
από
τα αρμόδια δικαστήρια μέσα σε δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του
νόμου αυτού. Οι οργανώσεις αυτές, καθώς και όσες ιδρυθούν βάσει του
νόμου αυτού, οφείλουν να προκηρύξουν εκλογές για την ανάδειξη των
οργάνων τους όχι νωρίτερα από τέσσερις (4) μήνες και όχι αργότερα από
έξι (6) μήνες από την έγκριση του καταστατικού τους. Μόνο οι ενώσεις
αστυνομικών, που συνιστώνται και λειτουργούν σύμφωνα με τις
διατάξεις
του παρόντος άρθρου, εκπροσωπούν τα συμφέροντα των αστυνομικών.
12. Αστυνομικοί, που ως μέλη διοικητικού συμβουλίου αστυνομικών
οργανώσεων, τιμωρήθηκαν πειθαρχικά για παραπτώματα που είχαν
άμεση
σχέση με τη συνδικαλιστική τους δράση, δικαιούνται, εφόσον είναι στην
ενέργεια, να ζητήσουν την επανένταξη των πειθαρχικών τους υποθέσεων,
υποβάλλοντας σχετική αίτηση στην Υπηρεσία τους εντός ανατρεπτικής
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος. Οι
αιτήσεις εξετάζονται από τα αρμόδια όργανα, τα οποία επέβαλαν τις
πειθαρχικές ποινές.

Άρθρο 30Β - Συνδικαλιστικά δικαιώματα πολιτικού προσωπικού Ε.Υ.Π.

(Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 27 παρ. 1 Ν. 2738/1999).
1. Ο νόμος αυτός, όπως ισχύει σήμερα, εκτός από τις διατάξεις των
άρθρων
2, 3, 11 παρ.1 περίοδος δεύτερη και παρ. 2, 12, 13 παρ. 2, 14 παρ. 3
έως και 10, 15.16 παρ. 7 έως και 9, 18, 19 έως και 22, 23 παρ. 1 και 2,
24, 26, 27 και 30 παρ. 1, 3, 5, 7, 8 και 9, εφαρμόζεται ανάλογα με τις
ειδικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στις επόμενες παραγράφους του
παρόντος όρθρου, στο μόνιμο πολιτικό προσωπικό και στο ειδικό
επιστημονικό προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου της
Εθνικής
Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.).
2. Με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα,
η
άσκηση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των υπαλλήλων της παρ. 1
δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνει τα όρια που προσδιορίζονται από τις
ιδιομορφίες, την αποστολή και ιδιαίτερα τον εθνικό, κοινωνικό και
υπερκομματικό χαρακτήρα της Ε.Υ.Π..
3. Οι υπάλληλοι της παρ. 1 του παρόντος δεν επιτρέπεται να είναι μέλη
πρωτοβάθμιας οργάνωσης, της οποίας μέλη της υπάγονται οργανικά σε
άλλη
υπηρεσία του Δημοσίου ή ν.π.δ.δ.. Δευτεροβάθμια συνδικαλιστική
οργάνωσή
τους επιτρέπεται να είναι μόνον η ομοσπονδία των σωματείων που όλα
τα
μέλη τους υπάγονται οργανικά στην Ε.Υ.Π..
4. Η εκλογή των οργάνων στις πρωτοβάθμιες και τη δευτεροβάθμια
συνδικαλιστική οργάνωση γίνεται από ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο
περιλαμβάνονται όλοι οι υποψήφιοι. Κάθε εκλογέας μπορεί να θέσει
αριθμό
σταυρών ίσο με τον αριθμό των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου ή
της
Ελεγκτικής Επιτροπής. Εκλέγονται κατά σειρά οι υποψήφιοι που
συγκέντρωσαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, έως ότου
συμπληρωθεί ο αριθμός των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της
Ελεγκτικής Επιτροπής.
5. Οι αντιπρόσωποι της δευτεροβάθμιας οργάνωσης στην τριτοβάθμια
οργάνωση, έχουν δικαίωμα να εκλέγονται στα όργανα διοίκησης και στα
όργανα που υποκαθιστούν τις συνελεύσεις της τριτοβάθμιας οργάνωσης,
μόνον εφόσον οι εκλογές έγιναν από ενιαίο ψηφοδέλτιο και σύμφωνα με
την
ανωτέρω διαδικασία.
6. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ε.Υ.Π.,
καθορίζονται:
α) Η Αρχή ή η Δημόσια Υπηρεσία στην οποία καταχωρούνται και ο
τρόπος
καταχωρίσεως των στοιχείων του άρθρου 2 του παρόντος, καθώς και οι
έννομες συνέπειες των εγγραφών.
β) Η Αρχή ή η Δημόσια Υπηρεσία στην οποία τηρείται ο φάκελος της
παρ. 2
του άρθρου 2 του παρόντος, τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτόν,
καθώς
και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγούνται σε συγκεκριμένα
πρόσωπα
αντίγραφα των εγγράφων και βεβαιώσεις για τα καταχωρηθέντα
στοιχεία.
γ) Τα τηρούμενα από τις πρωτοβάθμιες και τη δευτεροβάθμια
συνδικαλιστική οργάνωση των υπαλλήλων της παρ.1 βιβλία, ο τρόπος
θεώρησής τους, τα στοιχεία που εγγράφονται σε αυτά και οι
προϋποθέσεις
υπό τις οποίες παρέχεται σε συγκεκριμένα πρόσωπα πληροφόρηση για τα
στοιχεία των εγγραφών.
δ) Η Αρχή ή η Δημόσια Υπηρεσία στην οποίο κατατίθενται και ο τρόπος
φυλάξεως από αυτήν, των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του άρθρου
13
παρ. 2 του παρόντος και των παραγράφων 2 έως και 4 του άρθρου 6 του
ν.δ. 6341/1964 στοιχείων.
ε) Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη ρύθμιση των ανωτέρω θεμάτων.
7. Οι πρωτοβάθμιες και η δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση του
παρόντος άρθρου, καθώς και τα μέλη τους απαγορεύεται:
α) Να κηρύσσουν ή να συμμετέχουν σε απεργίες, καθώς και σε κάθε
είδους
εκδηλώσεις πολιτικών ή συνδικαλιστικών φορέων ή πολιτικών
προσώπων ή να
ασκούν προπαγάνδα υπέρ ή κατά αυτών. Εξαιρούνται τα συνέδρια και οι
πολιτιστικές εκδηλώσεις που οργανώνονται από τις ίδιες τις
πρωτοβάθμιες
ή τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση.
β) Να αναμειγνύονται με οποιονδήποτε τρόπο σε θέματα διοίκησης της
υπηρεσίας τους.
8. Η θητεία των Διοικητικών Συμβουλίων, των Ελεγκτικών Επιτροπών
και
των αντιπροσώπων στις πρωτοβάθμιες και στη δευτεροβάθμια οργάνωση
των
υπαλλήλων της παρ. 1 του παρόντος λήγουν αυτοδικαίως με την πάροδο
τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου. Μέσα
στην
ανωτέρω προθεσμία οι συνελεύσεις των μελών των πρωτοβάθμιων
συνδικαλιστικών οργανώσεων των υπαλλήλων της παρ 1 του παρόντος
άρθρου
οφείλουν να εκλέξουν εφορευτική επιτροπή και στη συνέχεια να
προχωρήσουν στην εκλογή Διοικητικών Συμβουλίων, Ελεγκτικών
Επιτροπών
και Αντιπροσώπων, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παρ. 4
του
παρόντος άρθρου. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας μόνον οι
συνδικαλιστικές οργανώσεις, των οποίων τα όργανα εκλέχθηκαν
σύμφωνα με
την ανωτέρω διαδικασία, εκπροσωπούν τα συμφέροντα των υπαλλήλων
της
Ε.Υ.Π..
9. Υπάλληλοι της Ε.Υ.Π. οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος
άρθρου, έχουν εκλεγεί στα όργανα διοίκησης ή στα όργανα που
υποκαθιστούν τις συνελεύσεις τριτοβάθμιας οργάνωσης χωρίς τη
διαδικασία
της παρ. 4 του παρόντος, μετατάσσονται υποχρεωτικώς σε υπηρεσίες του
Δημοσίου ή σε ν.π.δ.δ., με την ίδια σχέση εργασίας, εκτός και αν μέσα
σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος
άρθρου
δηλώσουν με έγγραφό τους, που επιδίδεται στην τριτοβάθμια
συνδικαλιστική οργάνωση στην οποία έχουν εκλεγεί και κοινοποιείται
στην
Ε.Υ.Π., ότι παραιτούνται από τη θέση στην οποία έχουν εκλεγεί. Η
μετάταξη διενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του αρμόδιου Υπουργού,
εφαρμοζομένης αναλόγως της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 1645/1986.

Άρθρο 31 - (Περί κατοχύρωσης των εργασιακών δικαιωμάτων εργαζόμενων στο τύπο)

1. Η εργασιακή σχέση των απασχολούμενων στον Τύπο και η λύση της
διέπεται από τις ισχύουσες γενικές διατάξεις του Εργατικού Δικαίου
καταργούμενης κάθε αντίθεσης ρύθμισης.
2. Κάθε διάταξη νόμου που κατοχυρώνει, περιορίζει ή εξαρτά το
δικαίωμα
της εργασίας στον Τύπο και την παροχή στους εργαζομένους σ' αυτόν
παρεπόμενων της εργασίας τους δικαιωμάτων από τη συμμετοχή τους ή
μη σε
συγκεκριμένη επαγγελματική οργάνωση ή από την υπαγωγή τους στο Ν.
1186/1981 ή σε ορισμένο ασφαλιστικό φορέα, καταργείται.
3. Η ικανοποίηση των παρεπόμενων της εργασίας δικαιωμάτων
προϋποθέτει
του λοιπού μόνο την απόδειξη ύπαρξης σύμβασης εργασίας με τον Τύπο.
4. (δεν ισχύει, άρθρο 9 Ν. 1387/1983).
5. Η αληθινή έννοια της παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν. 1186/1981 είναι ότι
ο υπολογισμός του χρόνου υπηρεσίας των Τεχνικών Τύπου στους
οποίους
αναφέρεται η διάταξη γίνεται κατά τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις ή
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας εφόσον ειδικά ρυθμίζουν το θέμα.
6. Η αποζημίωση που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις για την
περίπτωση της οικειοθελούς αποχωρήσεως λόγω συνταξιοδοτήσεως ή
της
απολύσεως των Τεχνικών Τύπου που συνδέονται με σύμβαση εργασίας
στις
εφημερίδες Αθηνών και Θεσσαλονίκης, των οποίων η στοιχειοθεσία
γίνεται
εν όλω ή εν μέρει σε λινοτυπικές μηχανές και η εκτύπωση σε κυλινδρικά
πιεστήρια, ορίζεται στο ήμισυ.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.