Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν. 1264/1982 Κατοχύρωση συνδικαλιστικών ελευθεριών

Άρθρα Νόμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ...

Άρθρο 1 - Αντικείμενο...

Άρθρο 2 - Καταχώρηση συνδικαλιστικώ...

Άρθρο 3 - Βιβλία συνδικαλιστικών οργ...

ΆΡΘΡΟ 4 - Σκοποί συνδικαλιστικών οργ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ...

Άρθρο 5 - Πόροι...

Άρθρο 6 - Είσπραξη εισφορών...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΔΙΟΙΚ...

Άρθρο 7 - Μέλη συνδικαλιστικών οργαν...

Άρθρο 8 - Συνέλευση μελών, Απαρτία, Λ...

Άρθρο 9 - Διοικητικά Συμβούλια Ελεγκ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙ...

Άρθρο 10 - Εκλογές...

Άρθρο 11 - Διεξαγωγή εκλογών...

Άρθρο 12 - Σύστημα εκλογών...

Άρθρο 13 - Ψηφοφορία – Πρακτικό Διαλο...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ Κ...

Άρθρο 14 - Προστασία και διευκολύνσε...

Άρθρο 15 - Επιτροπές προστασίας συνδι...

Άρθρο 16 - Δημοκρατία στους τόπους ερ...

Άρθρο 17 - Συνδικαλιστικές άδειες...

Άρθρο 18 - Ρύθμιση συνδικαλιστικών δι...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΑΠΕΡΓΙΑ...

Άρθρο 19 - Δικαίωμα απεργίας...

Άρθρο 20 - Κήρυξη απεργίας...

Άρθρο 21 - Προσωπικό ασφαλείας...

Άρθρο 22 - Απαγόρευση προσλήψεων απερ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 23 - (Ποινικές διατάξεις)...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 24 - Αποκατάσταση συνδικαλιστώ...

Άρθρο 25 - Εγγραφές μελών – Εκκαθάρισ...

Άρθρο 26 - Άμεση εφαρμογή αναλογικής...

Άρθρο 27 - Διάλυση ΟΔΕΠΕΣ...

Άρθρο 28 - Λοιπές μεταβατικές διατάξε...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 29 - Αποκατάσταση συνδικαλιστώ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 30 - Συνδικαλιστικές ελευθερίε...

Άρθρο 30Α - (Συνδικαλιστικές ελευθερίε...

Άρθρο 30Β - Συνδικαλιστικά δικαιώματα ...

Άρθρο 31 - (Περί κατοχύρωσης των εργασ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 32 - (Καταργούμενες διατάξεις)...

Άρθρο 33 - (Έναρξη ισχύος)...

Άρθρο 30 - Συνδικαλιστικές ελευθερίες και δικαιώματα δημοσίων υπαλλήλων

1. Ο νόμος αυτός, όπως είναι, εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 14
παρ. 3-10, 16 παρ. 7-9, 22 παρ. 1 και 2, 24 και 27, εφαρμόζεται με τις
ειδικές ρυθμίσεις που προβλέπονται παρακάτω ανάλογα και στους
έμμισθους
πολιτικούς υπαλλήλους του Δημοσίου "με εξαίρεση τους υπαλλήλους της
Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.)", όπως και στους μόνιμους ή
με θητεία υπαλλήλους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των
Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των εκκλησιαστικών Νομικών Προσώπων
Δημοσίου
Δικαίου και λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, ακόμη δε
και
στους υπαλλήλους με σχέση ιδιωτικού δικαίου που κατέχουν οργανικές
θέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ. 3 του Συντάγματος.
(Η φράση εντός εισαγ. της παρ. 1 προστέθηκε με τη παρ. 2 άρθρ. 27 Ν.
2738/1999).
2. Για την επέκταση της κατά την προηγούμενη παράγραφο εφαρμογής,
ως
εργαζόμενοι λογίζονται και οι δημόσιοι υπάλληλοι. Οπου στον παρόντα
νόμο αναφέρονται οι λέξεις εργοδότης, επιχείρηση, εκμετάλλευση, με
τον
όρο αυτό νοούνται και το Δημόσιο και τα πιο πάνω νομικά πρόσωπα με
τις
αρμόδιες υπηρεσίες τους. Οπου γίνεται λόγος για Εργατικό Κέντρο, η
μνεία δεν αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους.
3. Δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις των δημοσίων
υπαλλήλων
είναι: α) Οι ομοσπονδίες των κατά κλάδους ή ειδικότητες σωματείων,
που
τα μέλη τους υπάγονται οργανικά σε ένα ή και σε περισσότερα
Υπουργεία ή
τα Ν.Π.Δ.Δ. της παρ. 1 του παρόντος και β) οι ομοσπονδίες σωματείων
που
τα μέλη τους υπάγονται οργανικά στο ίδιο Υπουργείο ή στα κατά την
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου Ν.Π.Δ.Δ. ή ομάδα Ν.Π.Δ.Δ. που
τελεί υπό
την εποπτεία του ίδιου Υπουργείου.
Οπου υπάλληλοι ενός Υπουργείου ανήκουν σε μία και ενιαία
συνδικαλιστική οργάνωση του Υπουργείου αυτού, με περισσότερους
κλάδους,
η οργάνωσή τους θεωρείται, για το λόγο αυτό, και σαν δευτεροβάθμια.
Κάθε πρωτοβάθμια οργάνωση μπορεί να γίνει μέλος σε μία μόνο
δευτεροβάθμια, εφόσον δεν υπαρχει άλλη οργάνωση.
Σε περίπτωση που πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση ανήκει σε
περισσότερες από μία δευτεροβάθμια οργανώσεις υποχρεούται, στην
πρώτη
γενική συνέλευση των μελών της, που θα συγκληθεί μετά την ισχύ του
νόμου αυτού, να αποφασίσει, σε ποιά δευτεροβάθμια (ομοσπονδία) θα
παραμείν ει ως μέλος της.
4. Κάθε υπάλληλος, από το διορισμό του, μπορεί να γίνει μέλος μόνο
μιάς συνδικαλιστικής οργάνωσης των κατά κλάδους ή ειδικότητες
διαρθρωμένων και μιας οργάνωσης του χώρου εργασίας, αφού καταβάλει
την
ορισμένη από το καταστατικό συνδρομή. Εκτός των άλλων περιπτώσεων
που
τυχόν ορίζει το καταστατικό της οργάνωσής του, ο υπάλληλος
διαγράφεται
από μέλος αυτής, από το χρονικό σημείο της λύσης της υπαλληλικής
σχέσης, καθως και αν δεν πήρε μέρος στις δύο τελευταίες εκλογές, για
την ανάδειξη της διοίκησης.
5. Με την επιφύλαξη του άρθρου 11 του Ν. 1256/1982 "για την
πολυθεσία,
την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο
δημόσιο τομέα καθώς και για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό
Συμβούλιο
του Κράτους και άλλες διατάξεις", δεν επιτρέπεται η μετάθεση των κατά
την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δημοσίων υπαλλήλων, που είναι
μέλη
διοικητικών συμβουλίων ή προσωρινών διοικήσεων πρωτοβάθμιων
συνδικαλιστικών οργανώσεων, εφ' όσον αυτές ανήκουν σε
δευτεροβάθμιες
μέλη τριτοβάθμων οργανώσεων, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση των
ίδιων
των υπαλλήλων και της συνδιακαλιστικής τους οργάνωσης.
Κατά τον ίδιο τρόπο προστατεύονται και τα μέλη των διοικήσεων των
δευτεροβάθμιων και των τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων.
6. Η επιτροπή του άρθρου 15 του νόμου αυτού όταν πρόκειται για
δημοσίους υπαλλήλους αποτελείται:
α) Από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών της περιφέρειας όπου παρέχει τις
υπηρεσίες του ο υπάλληλος ή Πρωτοδίκη ή Ειρινοδίκη που ορίζεται απ'
αυτόν, με την αναφερόμενη στο άρθρο 11 σειρά, για ετήσια θητεία.
β) Από έναν υπάλληλο, που ορίζει ο Υπουργός Προεδρίας Κυβερνήσεως,
ύστερα από συνεννόηση με τον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό.
γ) Από έναν εκπρόσωπο των υπαλλήλων, που υποδεικνύει η πιο
αντιπροσωπευτική τριτοβάθμια οργάνωση της χώρας.
7. Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 19 του νόμου αυτού εφαρμόζεται και
για το δικαίωμα απεργίας των δημοσίων υπαλλήλων.
Ο χρόνος της απεργίας των δημοσίων υπαλλήλων θεωρείται ως χρόνος
πραγματικής δημοσίας υπηρεσίας, χωρίς όμως να καταβάλλονται οι
αποδοχές
του χρόνου απεργίας.
8. α) Πρκειμένου για δημοσίους υπαλλήλους της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου, κήρυξη της απεργίας δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί
πριν
περάσουν τέσσερις (4) πλήρεις μέρες, από τη γνωστοποίηση των
αιτημάτων
και των λόγων που τα θεμελιώνουν, με έγγραφο που κοινοποιείται, με
δικαστικό επιμελητή, στο Υπουργείο Προεδρίας Κυβερνήσεως, στο
Υπουργείο
Οικονομικών, στο Υπουργείο που υπάγονται οι υπάλληλοι αυτοί, καθώς
επίσης και στις διοικήσεις των φορέων που εποπτεύονται απ' αυτό, όταν
πρόκειται για απεργία υπαλλήλων τους.
β) Η απεργία κηρύσσεται από δευτεροβάθμιες ή τριτοβάθμιες
οργανώσεις
μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
9. Κατά τη διάρκεια απεργίας των δημοσίων υπαλλήλων της παραγράφου
1
του παρόντος άρθρου δεν επιτρέπεται η πρόσληψη έκτακτων υπαλλήλων.
10. Στις πρωτοβάθμιες, δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες
συνδικαλιστικές
οργανώσεις των δημοσίων υπαλλήλων της παραγράφου 2 του παρόντος
άρθρου
δεν μπορούν να είναι μέλη συνταξιούχοι ή συνδικαλιστικές οργανώσεις
συνταξιούχων.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.