Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 4 - Μέτρα συμμόρφωσης όσον αφορά την πρόσβαση στον επαγγελματικό προσανατολισμό και την επαγγελματική εκπαίδευση

Η εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως όσον αφορά την πρόσβαση σ' όλες τις μορφές και σ'
όλα τα επίπεδα του επαγγελματικού προσανατολισμού, της επαγγελματικής εκπαιδεύσεως, της
επαγγελματικής επιμορφώσεως και μετεκπαιδεύσεως συνεπάγεται, ότι τα Κράτη μέλη θα λάβουν τα
αναγκαία μέτρα ώστε:
α) να καταργηθούν οι νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αντίθετες προς την
αρχή της ίσης μεταχειρίσεως-
β) να ακυρωθούν, να δύνανται να κηρυχθούν άκυρες ή να δύνανται να τροποποιηθούν οι αντίθετες
προς την αρχή της ίσης μεταχειρίσεως διατάξεις που περιλαμβάνονται στις συλλογικές συμβάσεις
εργασίας ή στις ατομικές συμβάσεις εργασίας, στους εσωτερικούς κανονισμούς επιχειρήσεων, καθώς
και στα καταστατικά των ελευθέρων επαγγελμάτων-
γ) υπό την επιφύλαξη της αυτονομίας την οποία ορισμένα Κράτη μέλη αναγνωρίζουν σε ορισμένα
ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, ο επαγγελματικός προσανατολισμός, η επαγγελματική εκπαίδευση, η
επαγγελματική επιμόρφωση και μετεκπαίδευση πρέπει να είναι προσιτά βάσει των ιδίων κριτηρίων και
στα ίδια επίπεδα, χωρίς διάκριση που να βασίζεται στο φύλο.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.