Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν. 1264/1982 Κατοχύρωση συνδικαλιστικών ελευθεριών

Άρθρα Νόμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ...

Άρθρο 1 - Αντικείμενο...

Άρθρο 2 - Καταχώρηση συνδικαλιστικώ...

Άρθρο 3 - Βιβλία συνδικαλιστικών οργ...

ΆΡΘΡΟ 4 - Σκοποί συνδικαλιστικών οργ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ...

Άρθρο 5 - Πόροι...

Άρθρο 6 - Είσπραξη εισφορών...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΔΙΟΙΚ...

Άρθρο 7 - Μέλη συνδικαλιστικών οργαν...

Άρθρο 8 - Συνέλευση μελών, Απαρτία, Λ...

Άρθρο 9 - Διοικητικά Συμβούλια Ελεγκ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙ...

Άρθρο 10 - Εκλογές...

Άρθρο 11 - Διεξαγωγή εκλογών...

Άρθρο 12 - Σύστημα εκλογών...

Άρθρο 13 - Ψηφοφορία – Πρακτικό Διαλο...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ Κ...

Άρθρο 14 - Προστασία και διευκολύνσε...

Άρθρο 15 - Επιτροπές προστασίας συνδι...

Άρθρο 16 - Δημοκρατία στους τόπους ερ...

Άρθρο 17 - Συνδικαλιστικές άδειες...

Άρθρο 18 - Ρύθμιση συνδικαλιστικών δι...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΑΠΕΡΓΙΑ...

Άρθρο 19 - Δικαίωμα απεργίας...

Άρθρο 20 - Κήρυξη απεργίας...

Άρθρο 21 - Προσωπικό ασφαλείας...

Άρθρο 22 - Απαγόρευση προσλήψεων απερ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 23 - (Ποινικές διατάξεις)...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 24 - Αποκατάσταση συνδικαλιστώ...

Άρθρο 25 - Εγγραφές μελών – Εκκαθάρισ...

Άρθρο 26 - Άμεση εφαρμογή αναλογικής...

Άρθρο 27 - Διάλυση ΟΔΕΠΕΣ...

Άρθρο 28 - Λοιπές μεταβατικές διατάξε...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 29 - Αποκατάσταση συνδικαλιστώ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 30 - Συνδικαλιστικές ελευθερίε...

Άρθρο 30Α - (Συνδικαλιστικές ελευθερίε...

Άρθρο 30Β - Συνδικαλιστικά δικαιώματα ...

Άρθρο 31 - (Περί κατοχύρωσης των εργασ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 32 - (Καταργούμενες διατάξεις)...

Άρθρο 33 - (Έναρξη ισχύος)...

Άρθρο 30Α - (Συνδικαλιστικές ελευθερίες και δικαιώματα των αστυνομικών υπαλλήλων)

(Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 1 Ν. 2265/1994, το οποίο
τροποποιήθηκε με την παρ. 4 άρθρου 12 Ν. 2713/1999).
1. Ο νόμος αυτός, όπως ισχύει σήμερα, εκτός από τις διατάξεις των
άρθρων 1 παρ. 3, 7 παρ. 1 και 3, 11 παρ. 1 εδάφ. 2, 12, 14 παρ. 3-10,
15, 16 παρ. 5 και 7-9, 17, 18 παρ. 1, 19-22, 23 παρ. 1 και 2, 24, 26, 27
και 30, εφαρμόζεται ανάλογα, με τις ειδικές ρυθμίσεις που προβλέπονται
στις επόμενες παραγράφους του άρθρου αυτού και στους εν ενεργεία
αστυνομικούς υπαλλήλους κάθε βαθμού της Ελληνικής Αστυνομίας.
2. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, όπου στο
νόμο
αυτόν χρησιμοποιούνται οι όροι "εργοδότης", "επιχείρηση" ή
"εκμετάλλευση" νοείται το Δημόσιο και όπου χρησιμοποιείται ο όρος
"εργαζόμενοι" νοούνται οι υπάλληλοι της προηγούμενης παραγράφου.
Ομοίως, όπου γίνεται λόγος για "Εργατικό Κέντρο", η μνεία δεν αφορά
τους υπαλλήλους της προηγούμενης παραγράφου.
3. Με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα,
η
άσκηση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των αστυνομικών
υπαλλήλων δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνει τα όρια που προσδιορίζονται από τις
ιδιομορφίες, την αποστολή και ιδιαίτερα τον εθνικό, κοινωνικό και
υπερκομματικό χαρακτήρα της Ελληνικής Αστυνομίας.
4. Οι εν ενεργεία αστυνομικοί υπάλληλοι επιτρέπεται να συστήσουν:
α. Σε κάθε νομό μία ένωση αστυνομικών υπαλλήλων μέχρι και το βαθμό
του
ανθυπαστυνόμου και σε κάθε διοικητική περιφέρεια μία ένωση
αξιωματικών
ως πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Μέλη των οργανώσεων
αυτών
μπορούν να είναι μόνο όσοι υπηρετούν στα όρια του νομού ή της
διοικητικής περιφέρειας, αντίστοιχα. Οι αξιωματικοί δύνανται, αντί της
ένωσης αξιωματικών, να γίνονται μέλη της ένωσης αστυνομικών
υπαλλήλων.
Οι ανθυπαστυνόμοι δύνανται αντί της ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων
να
γίνονται μέλη της ένωσης αξιωματικών.
β. Μία ομοσπονδία των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων
αστυνομικών υπαλλήλων και μία ομοσπονδία των πρωτοβάθμιων
συνδικαλιστικών οργανώσεων αξιωματικών, ως δευτεροβάθμιες
συνδικαλιστικές οργανώσεις.
γ. Μία τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση (συνομοσπονδία), την
οποία
απαρτίζουν οι δύο παραπάνω ομοσπονδίες και στην οποία
εκπροσωπούνται με
αριθμό αντιπροσώπων, που καθορίζεται με το καταστατικό της. Η
διάταξη
του τρίτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 9 του παρόντος νόμου δεν έχει
εφαρμογή για την εκπροσώπηση των ανωτέρω ομοσπονδιών στην
τριτοβάθμια
οργάνωση.
5. Κάθε αστυνομικός υπάλληλος δικαιούται να είναι μέλος μόνο της
πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης του νομού ή της διοικητικής
περιφέρειας όπου υπηρετεί. Σε περίπτωση μετάθεσής του σε άλλο νομό ή
σε
άλλη περιφέρεια διαγράφεται υποχρεωτικά από τη συνδικαλιστική
οργάνωση,
της οποίας ήταν μέλος και δικαιούται να εγγραφεί στη συνδικαλιστική
οργάνωση του νομού ή της διοικητικής περιφέρειας στην οποία
μετατίθεται.
6. Οι εισφορές των μελών παρακρατούνται από τη διαχείριση
χρηματικού
της υπηρεσίας από την οποία πληρώνονται και αποδίδονται στις
συνδικαλιστικές οργανώσεις του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με τις
καταστάσεις μελών που υποβάλλονται από αυτές.
7. Από την παρούσα δύναμη κάθε υπηρεσίας δεν επιτρέπεται να
απουσιάζει, για συμμετοχή σε συνελεύσεις των συνδικαλιστικών
οργανώσεών
τους, ποσοστό μεγαλύτερο του 1/3 των αξιωματικών και του 1/4 των
κατώτερων υπαλλήλων και με την προϋπόθεση ότι το επιτρέπουν οι
ανάγκες
της υπηρεσίας, κατά την αιτιολογημένη κρίση του διοικητή της μονάδας.
Αν τα μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε συνέλευση ξεπερνούν τα
παραπάνω ποσοστά, διενεργείται κλήρωση μεταξύ τους με τρόπο που
ορίζεται στο καταστατικό της οικείας συνδικαλιστικής οργάνωσης.
8. Στον πρόεδρο και στο γενικό γραμματέα κάθε συνδικαλιστικής
οργάνωσης των αστυνομικών υπαλλήλων παρέχονται, για την
εκπλήρωση των
συνδικαλιστικών τους υποχρεώσεων, ειδικές άδειες απουσίας έως
τέσσερις
(4) ημέρες το μήνα κατ' ανώτατο όριο. Στους αντιπροσώπους της
ομοσπονδίας παρέχεται άδεια απουσίας καθόλη τη διάρκεια των
συνεδρίων
στα οποία μετέχουν, η οποία όμως δεν δύναται να υπερβαίνει τις
τέσσερις
(4) ημέρες κατ' έτος. Οι δικαιούμενοι άδειας υποχρεούνται να
ενημερώνουν για τη χρήση της το διοικητή της υπηρεσίας τους, πριν δύο
(2) τουλάχιστον ημέρες. "Τα παραπάνω πρόσωπα με βαθμό μέχρι και
Αστυνομικού Υποδιευθυντή δεν μετατίθενται, όσο διαρκεί η θητεία τους,
εκτός της περιοχής μετάθεσης, στην οποία υπηρετούν, αν δεν το
ζητήσουν
οι ίδιοι ή δεν κριθεί τούτο αναγκαίο λόγω προαγωγής, άσκησης
πειθαρχικής
δίωξης για πειθαρχικό παράπτωμα, για το οποίο προβλέπεται από τις
οικείες διατάξεις ανώτερη πειθαρχική ποινή ή θέσης τους σε κατάσταση
διαθεσιμότητας για λόγους πειθαρχίας.
9. Η εκλογή των οργάνων και αντιπροσώπων των συνδικαλιστικών
οργανώσεων γίνεται από ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο
συμπεριλαμβάνονται
όλοι οι υποψήφιοι. Κάθε εκλογέας μπορεί να θέσει αριθμό σταυρών ίσο
με
το 1/3 του αριθμού των εδρών του διοικητικού συμβουλίου ή της
ελεγκτικής επιτροπής ή των αντιπροσώπων. Σε περίπτωση κλάσματος, ο
επιτρεπόμενος αριθμός σταυρών στρογγυλοποιείται στον αμέσως
προηγούμενο
ακέραιο. Εκλέγονται κατά σειρά οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν τους
περισσότερους σταυρούς προτίμησης, έως ότου συμπληρωθεί ο αριθμός
των
εδρών του διοικητικού συμβουλίου ή της ελεγκτικής επιτροπής ή των
αντιπροσώπων.
10. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των αστυνομικών υπαλλήλων, καθώς
και
τα μέλη τους, δεν επιτρέπεται ιδίως:
α. Να συμμετέχουν σε απεργίες, καθώς και σε κάθε είδους εκδηλώσεις
πολιτικών ή συνδικαλιστικών φορέων ή πολιτικών προσώπων ή να
ασκούν
προπαγάνδα υπέρ ή κατά αυτών. Εξαιρούνται τα συνέδρια και οι
πολιτιστικές εκδηλώσεις των συνδικαλιστικών φορέων.
β. Να προσχωρούν ή να γίνονται μέλη άλλων επαγγελματικών
συνδικαλιστικών οργανώσεων, εκτός των Διεθνών Αστυνομικών
Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, ή να εκπροσωπούν άλλους
εργαζόμενους.
γ. Να αναμειγνύονται με οποιονδήποτε τρόπο σε θέματα διοίκησης των
Υπηρεσιών.
11. Οργανώσεις αστυνομικών υπαλλήλων της Ελληνικής Αστυνομίας,
που
έχουν ήδη συσταθεί, οφείλουν να προσαρμόσουν τα καταστατικά τους
στις
ρυθμίσεις των παραπάνω διατάξεων και να ζητήσουν την έγκριση αυτών
από
τα αρμόδια δικαστήρια μέσα σε δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του
νόμου αυτού. Οι οργανώσεις αυτές, καθώς και όσες ιδρυθούν βάσει του
νόμου αυτού, οφείλουν να προκηρύξουν εκλογές για την ανάδειξη των
οργάνων τους όχι νωρίτερα από τέσσερις (4) μήνες και όχι αργότερα από
έξι (6) μήνες από την έγκριση του καταστατικού τους. Μόνο οι ενώσεις
αστυνομικών, που συνιστώνται και λειτουργούν σύμφωνα με τις
διατάξεις
του παρόντος άρθρου, εκπροσωπούν τα συμφέροντα των αστυνομικών.
12. Αστυνομικοί, που ως μέλη διοικητικού συμβουλίου αστυνομικών
οργανώσεων, τιμωρήθηκαν πειθαρχικά για παραπτώματα που είχαν
άμεση
σχέση με τη συνδικαλιστική τους δράση, δικαιούνται, εφόσον είναι στην
ενέργεια, να ζητήσουν την επανένταξη των πειθαρχικών τους υποθέσεων,
υποβάλλοντας σχετική αίτηση στην Υπηρεσία τους εντός ανατρεπτικής
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος. Οι
αιτήσεις εξετάζονται από τα αρμόδια όργανα, τα οποία επέβαλαν τις
πειθαρχικές ποινές.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.