Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν. 1264/1982 Κατοχύρωση συνδικαλιστικών ελευθεριών

Άρθρα Νόμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ...

Άρθρο 1 - Αντικείμενο...

Άρθρο 2 - Καταχώρηση συνδικαλιστικώ...

Άρθρο 3 - Βιβλία συνδικαλιστικών οργ...

ΆΡΘΡΟ 4 - Σκοποί συνδικαλιστικών οργ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ...

Άρθρο 5 - Πόροι...

Άρθρο 6 - Είσπραξη εισφορών...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΔΙΟΙΚ...

Άρθρο 7 - Μέλη συνδικαλιστικών οργαν...

Άρθρο 8 - Συνέλευση μελών, Απαρτία, Λ...

Άρθρο 9 - Διοικητικά Συμβούλια Ελεγκ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙ...

Άρθρο 10 - Εκλογές...

Άρθρο 11 - Διεξαγωγή εκλογών...

Άρθρο 12 - Σύστημα εκλογών...

Άρθρο 13 - Ψηφοφορία – Πρακτικό Διαλο...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ Κ...

Άρθρο 14 - Προστασία και διευκολύνσε...

Άρθρο 15 - Επιτροπές προστασίας συνδι...

Άρθρο 16 - Δημοκρατία στους τόπους ερ...

Άρθρο 17 - Συνδικαλιστικές άδειες...

Άρθρο 18 - Ρύθμιση συνδικαλιστικών δι...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΑΠΕΡΓΙΑ...

Άρθρο 19 - Δικαίωμα απεργίας...

Άρθρο 20 - Κήρυξη απεργίας...

Άρθρο 21 - Προσωπικό ασφαλείας...

Άρθρο 22 - Απαγόρευση προσλήψεων απερ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 23 - (Ποινικές διατάξεις)...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 24 - Αποκατάσταση συνδικαλιστώ...

Άρθρο 25 - Εγγραφές μελών – Εκκαθάρισ...

Άρθρο 26 - Άμεση εφαρμογή αναλογικής...

Άρθρο 27 - Διάλυση ΟΔΕΠΕΣ...

Άρθρο 28 - Λοιπές μεταβατικές διατάξε...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 29 - Αποκατάσταση συνδικαλιστώ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 30 - Συνδικαλιστικές ελευθερίε...

Άρθρο 30Α - (Συνδικαλιστικές ελευθερίε...

Άρθρο 30Β - Συνδικαλιστικά δικαιώματα ...

Άρθρο 31 - (Περί κατοχύρωσης των εργασ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 32 - (Καταργούμενες διατάξεις)...

Άρθρο 33 - (Έναρξη ισχύος)...

Άρθρο 30Β - Συνδικαλιστικά δικαιώματα πολιτικού προσωπικού Ε.Υ.Π.

(Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 27 παρ. 1 Ν. 2738/1999).
1. Ο νόμος αυτός, όπως ισχύει σήμερα, εκτός από τις διατάξεις των
άρθρων
2, 3, 11 παρ.1 περίοδος δεύτερη και παρ. 2, 12, 13 παρ. 2, 14 παρ. 3
έως και 10, 15.16 παρ. 7 έως και 9, 18, 19 έως και 22, 23 παρ. 1 και 2,
24, 26, 27 και 30 παρ. 1, 3, 5, 7, 8 και 9, εφαρμόζεται ανάλογα με τις
ειδικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στις επόμενες παραγράφους του
παρόντος όρθρου, στο μόνιμο πολιτικό προσωπικό και στο ειδικό
επιστημονικό προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου της
Εθνικής
Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.).
2. Με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα,
η
άσκηση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των υπαλλήλων της παρ. 1
δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνει τα όρια που προσδιορίζονται από τις
ιδιομορφίες, την αποστολή και ιδιαίτερα τον εθνικό, κοινωνικό και
υπερκομματικό χαρακτήρα της Ε.Υ.Π..
3. Οι υπάλληλοι της παρ. 1 του παρόντος δεν επιτρέπεται να είναι μέλη
πρωτοβάθμιας οργάνωσης, της οποίας μέλη της υπάγονται οργανικά σε
άλλη
υπηρεσία του Δημοσίου ή ν.π.δ.δ.. Δευτεροβάθμια συνδικαλιστική
οργάνωσή
τους επιτρέπεται να είναι μόνον η ομοσπονδία των σωματείων που όλα
τα
μέλη τους υπάγονται οργανικά στην Ε.Υ.Π..
4. Η εκλογή των οργάνων στις πρωτοβάθμιες και τη δευτεροβάθμια
συνδικαλιστική οργάνωση γίνεται από ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο
περιλαμβάνονται όλοι οι υποψήφιοι. Κάθε εκλογέας μπορεί να θέσει
αριθμό
σταυρών ίσο με τον αριθμό των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου ή
της
Ελεγκτικής Επιτροπής. Εκλέγονται κατά σειρά οι υποψήφιοι που
συγκέντρωσαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, έως ότου
συμπληρωθεί ο αριθμός των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της
Ελεγκτικής Επιτροπής.
5. Οι αντιπρόσωποι της δευτεροβάθμιας οργάνωσης στην τριτοβάθμια
οργάνωση, έχουν δικαίωμα να εκλέγονται στα όργανα διοίκησης και στα
όργανα που υποκαθιστούν τις συνελεύσεις της τριτοβάθμιας οργάνωσης,
μόνον εφόσον οι εκλογές έγιναν από ενιαίο ψηφοδέλτιο και σύμφωνα με
την
ανωτέρω διαδικασία.
6. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ε.Υ.Π.,
καθορίζονται:
α) Η Αρχή ή η Δημόσια Υπηρεσία στην οποία καταχωρούνται και ο
τρόπος
καταχωρίσεως των στοιχείων του άρθρου 2 του παρόντος, καθώς και οι
έννομες συνέπειες των εγγραφών.
β) Η Αρχή ή η Δημόσια Υπηρεσία στην οποία τηρείται ο φάκελος της
παρ. 2
του άρθρου 2 του παρόντος, τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτόν,
καθώς
και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγούνται σε συγκεκριμένα
πρόσωπα
αντίγραφα των εγγράφων και βεβαιώσεις για τα καταχωρηθέντα
στοιχεία.
γ) Τα τηρούμενα από τις πρωτοβάθμιες και τη δευτεροβάθμια
συνδικαλιστική οργάνωση των υπαλλήλων της παρ.1 βιβλία, ο τρόπος
θεώρησής τους, τα στοιχεία που εγγράφονται σε αυτά και οι
προϋποθέσεις
υπό τις οποίες παρέχεται σε συγκεκριμένα πρόσωπα πληροφόρηση για τα
στοιχεία των εγγραφών.
δ) Η Αρχή ή η Δημόσια Υπηρεσία στην οποίο κατατίθενται και ο τρόπος
φυλάξεως από αυτήν, των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του άρθρου
13
παρ. 2 του παρόντος και των παραγράφων 2 έως και 4 του άρθρου 6 του
ν.δ. 6341/1964 στοιχείων.
ε) Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη ρύθμιση των ανωτέρω θεμάτων.
7. Οι πρωτοβάθμιες και η δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση του
παρόντος άρθρου, καθώς και τα μέλη τους απαγορεύεται:
α) Να κηρύσσουν ή να συμμετέχουν σε απεργίες, καθώς και σε κάθε
είδους
εκδηλώσεις πολιτικών ή συνδικαλιστικών φορέων ή πολιτικών
προσώπων ή να
ασκούν προπαγάνδα υπέρ ή κατά αυτών. Εξαιρούνται τα συνέδρια και οι
πολιτιστικές εκδηλώσεις που οργανώνονται από τις ίδιες τις
πρωτοβάθμιες
ή τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση.
β) Να αναμειγνύονται με οποιονδήποτε τρόπο σε θέματα διοίκησης της
υπηρεσίας τους.
8. Η θητεία των Διοικητικών Συμβουλίων, των Ελεγκτικών Επιτροπών
και
των αντιπροσώπων στις πρωτοβάθμιες και στη δευτεροβάθμια οργάνωση
των
υπαλλήλων της παρ. 1 του παρόντος λήγουν αυτοδικαίως με την πάροδο
τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου. Μέσα
στην
ανωτέρω προθεσμία οι συνελεύσεις των μελών των πρωτοβάθμιων
συνδικαλιστικών οργανώσεων των υπαλλήλων της παρ 1 του παρόντος
άρθρου
οφείλουν να εκλέξουν εφορευτική επιτροπή και στη συνέχεια να
προχωρήσουν στην εκλογή Διοικητικών Συμβουλίων, Ελεγκτικών
Επιτροπών
και Αντιπροσώπων, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παρ. 4
του
παρόντος άρθρου. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας μόνον οι
συνδικαλιστικές οργανώσεις, των οποίων τα όργανα εκλέχθηκαν
σύμφωνα με
την ανωτέρω διαδικασία, εκπροσωπούν τα συμφέροντα των υπαλλήλων
της
Ε.Υ.Π..
9. Υπάλληλοι της Ε.Υ.Π. οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος
άρθρου, έχουν εκλεγεί στα όργανα διοίκησης ή στα όργανα που
υποκαθιστούν τις συνελεύσεις τριτοβάθμιας οργάνωσης χωρίς τη
διαδικασία
της παρ. 4 του παρόντος, μετατάσσονται υποχρεωτικώς σε υπηρεσίες του
Δημοσίου ή σε ν.π.δ.δ., με την ίδια σχέση εργασίας, εκτός και αν μέσα
σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος
άρθρου
δηλώσουν με έγγραφό τους, που επιδίδεται στην τριτοβάθμια
συνδικαλιστική οργάνωση στην οποία έχουν εκλεγεί και κοινοποιείται
στην
Ε.Υ.Π., ότι παραιτούνται από τη θέση στην οποία έχουν εκλεγεί. Η
μετάταξη διενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του αρμόδιου Υπουργού,
εφαρμοζομένης αναλόγως της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 1645/1986.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.