Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 8 - Ενημέρωση εργαζομένων

Τα Κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα μέτρα που λαμβάνονται κατ' εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και
οι διατάξεις που ήδη ισχύουν επί του θέματος να γνωστοποιούνται στους εργαζομένους με κάθε
πρόσφορο τρόπο, όπως είναι η ενημέρωση στους τόπους εργασίας.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.