Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 9 - Προθεσμία συμμόρφωσης

1. Τα Κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι
αναγκαίες για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία εντός τριάντα μηνών από της
κοινοποιήσεώς της και ενημερώνουν αμέσως περί αυτού την Επιτροπή.
Πάντως, όσον αφορά το άρθρο 3 παράγραφος 2 περίπτωση γ) πρώτο τμήμα της φράσεως και το άρθρο
5 παράγραφος 2 περίπτωση γ) πρώτο τμήμα της φράσεως, τα Κράτη μέλη προβαίνουν σε μία πρώτη
εξέταση και, ενδεχομένως, σε μία πρώτη αναθεώρηση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών
διατάξεων των άρθρων αυτών εντός προθεσμίας τεσσάρων ετών από της κοινοποιήσεως της παρούσας
οδηγίας.
2. Τα Κράτη μέλη προβαίνουν περιοδικά στην εξέταση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που
αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 προκειμένου να κρίνουν, λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνική
εξέλιξη, αν δικαιολογείται η διατήρηση των εν λόγω εξαιρέσεων. Τα Κράτη μέλη ανακοινώνουν στην
Επιτροπή το αποτέλεσμα της εξετάσεως αυτής.
3. Τα Κράτη μέλη διαβιβάζουν εξάλλου στην Επιτροπή το κείμενο των νομοθετικών, κανονιστικών και
διοικητικών διατάξεων που εκδίδουν στον τομέα που ρυθμίζεται από την παρούσα οδηγία.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.