Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 10 - Διαβίβαση πληροφοριών

Εντός δύο ετών από τη λήξη της περιόδου των τριάντα μηνών που προβλέπονται στο άρθρο 9
παράγραφος 1 εδάφιο πρώτο, τα Κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή όλα τα χρήσιμα στοιχεία
προκειμένου να δυνηθεί αυτή να συντάξει και να υποβάλει στο Συμβούλιο έκθεση επί της εφαρμογής
της παρούσας οδηγίας.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.