Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 2 - (Υποχρέωση κράτους για καθορισμό κατωτάτων ορίων αμοιβής)

1. 'Εκαστον μέλος οφείλει δια μέσων προσαρμοζομένων προς τας ισχύουσας μεθόδους δια τον καθορισμόν του επιπέδου της αμοιβής, να ενισχύση και καθ' ό μέτρον τούτο συνάδει προς τας εν λόγω μεθόδους, να εξασφαλίζη την εφαρμογήν εις άπαντας τους εργαζομένους της αρχής της ίσης αμοιβής μεταξύ αρρένων και θηλέων εργαζομένων δι'εργασίαν ίσης αξίας.
2. Η αρχή αύτη δύναται να εφαρμοσθή μέσω :
α) είτε της εθνικής νομοθεσίας,
β) είτε παντός συστήματος καθορισμού της αμοιβής καθιερωμένου ή ανεγνωρισμένου υπό της νομοθεσίας,
γ) είτε συλλογικών συμβάσεων συναπτομένων μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων,
δ) είτε δια συνδυασμού των διαφόρων τούτων μέσων.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.