Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 3 - (Μέτρα για την ενθάρρυνση της αντικειμενικής εκτίμησης των απασχολήσεων)

1. Εφ' όσον τοιαύτα μέσα θα δύναται να διευκολύνουν την εφαρμογήν της παρούσης συμβάσεως, δέον όπως λαμβάνωνται μέτρα προς ενθάρρυνσιν της αντικειμενικής εκτιμήσεως των απασχολήσεων επί τη βάσει των εργασιών τας οποίας περιλαμβάνουν.
2. Αι ακολουθητέαι μέθοδοι δια την εν λόγω εκτίμησιν δύνανται να αποτελέσουν αντικείμενον αποφάσεων, είτε εκ μέρους των αρμοδίων αρχών, εις ότι αφορά τον καθορισμόν του επιπέδου αμοιβή, είτε, εάν το επίπεδον αμοιβής έχη καθορισθή δυνάμει συλλογικών συμβάσεων, εκ μέρους των συμβαλλομένων μερών.
3. Αι διαφοραί μεταξύ επιπέδων αμοιβής αι αντιστοιχούσαι, ανεξαρτήτως φύλου εις διαφοράς προκυπτούσα, εκ της τοιαύτης, αντικειμενικής εκτιμήσεως των υπό εκτέλεσιν εργασιών δέον όπως μη θεωρούνται ως αντίθετοι προς την αρχήν της ισότητος της αμοιβής μεταξύ αρρένων και θηλέων εργαζομένων δι'εργασίαν ίσης αξίας.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.