Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 6 - (Δεσμευτικότητα της ΔΣΕ 100)

1. Η παρούσα σύμβασις δεσμεύει μόνον τα Μέλη της Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας, ών η επικύρωσις έχει καταχωρισθή υπό του Γενικού Διευθυντού.
2. Τίθεται αύτη εν ισχύι δώδεκα μήνας μετά την υπό του Γενικού Διευθυντού καταχώρισιν των επικυρώσεως υπό δύο Μελών.
3. Ακολούθως η σύμβασις αύτη άρχεται ισχύουσα δι' έκαστον Μέλος δώδεκα μήνας αφ' ής καταχωρίσθη η επικύρωσις αυτού.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.