Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 7 - (Υποχρεώσεις κοινοποιήσης κρατών-μελών στον Γεν. διευθυντή του ΔΓΕ)

1. Αι εις τον Γενικόν Διευθυντήν του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας κοινοποιούμεναι δηλώσεις δυνάμει της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του Καταστατικού Χάρτου της Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας, δέον όπως αναφέρουν :
α) Τα εδάφη δια τα οποία τον ενδιαφερόμενον Μέλος αναλαμβάνει την υποχρέωσιν όπως αι διατάξεις της συμβάσεως εφαρμόζωνται άνευ τροποποιήσεων.
β) Τα εδάφη δια τα οποία αναλαμβάνει την υποχρέωσιν όπως αι διατάξεις της συμβάσεως εφαρμόζωνται μετά τροποποιήσεων και εις τι συνίστανται αι εν λόγω τροποποιήσεις.
γ) Τα εδάφη εις τα οποία η σύμβασις είναι ανεφάρμοστος και εν τη περιπτώσει ταύτη τους λόγους οίτινες την καθιστούν ανεφάρμοστον.
δ) Τα εδάφη δια τα οποία επιφυλάσσεται να αποφασίση εν αναμονή πλέον εμπεριστατωμένης εξετάσεως της καταστάσεως εις τα εν λόγω εδάφη.
2. Αι εις τα εδάφια α) και β) της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου μνημονευόμεναι υποχρεώσεις δέον όπως θεωρούνται ως αποτελούσαι αναπόσπαστον μέρος της επικυρώσεως και επάγονται τα αυτά αποτελέσματα.
3. Παν Μέλος δύναται δια νεωτέρας δηλώσεως αυτού όπως παραιτήται εν όλω ή εν μέρει των εις την προγενεστέραν δήλωσίν του διατυπωθεισών επιφυλάξεων , δυνάμει των εδαφίων β), γ) και δ) της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου.
4. Παν Μέλος καθ' ά χρονικά διαστήματα επιτρέπεται η καταγγελία της παρούσης συμβάσεως, συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 9, δύναται να κοινοιή προς τον Γενικόν Διευθυντήν δήλωσιν τροποποιύσαν τους όρους πάσης προγενεστέρας δηλώσεως αυτού και γνωρίζουσαν την επικρατούσαν κατάστασιν εις καθορισμένα εδάφη.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.