Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 8 - (κοινοποιήσεις κρατών-μελώνστον Γεν. Διευθυντή της ΔΟΕ επιφυλασσόμενο δυνατότητα τροποποιήσης)

1. Αι εις τον Γενικόν Διευθυντήν του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας κοινοποιούμεναι δηλώσεις, συμφώνως προς τας παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 35 του Καταστατικού Χάρτου της Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας δέον όπως αναφέρουν εάν αι διατάξεις της συμβάσεως έρχουν εφαρμογήν επί του εδάφου μετά ή άνευ τροποποιηθεισών. Εφ' όσον η δήλωσις αναφέρει ότι αι διατάξεις της συμβάσεως εφαρμόζονται υπό την επιφύλαξιν τροποποιήσεων δέον να προσδιορίζη εις τι συνίστανται αι εν λόγω τροποποιήσεις.
2. Το ενδιαφερόμενον Μέλος ή τα Μέλη ή η ενδιαφερόμενη διεθνής αρχή, δύνανται να παραιτηθούν, εν όλω ή εν μέρει δια μεταγενεστέρας δηλώσεως αυτών, του δικαιώματος προσφυγής εις τροποποίησιν μνημονευθείσαν είς προγενεστέραν δήλωσιν τούτων.
3. Το ενδιαφερόμενον Μέλος ή τα Μέλη ή η ενδιαφερομένη διαθνής αρχή, καθ' ά χρονικά διαστήματα επιτρέπεται η καταγγελία της συμβάσεως, συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 9, δύνανται να κοινοποιούν εις τον Γενικόν Διευθυντήν νεωντέρας δήλωσιν τροποποιούσαν πάσαν προγενεστέραν δήλωσιν αυτών και να γνωρίζουν την κατάστασιν ως προς την εφαρμογήν της συμβάσεως ταύτης.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.