Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 13 - (Περί αναθεώρησης της παρούσας σύμβασης από την Γενική συνδιάσκεψη)

1. Εν η περιπτώσει η Συνδιάσκεψις αποδεχθή νεωτέραν σύμβασιν επαγομένην εν όλω ή εν μέρει αναθεώρησιν της παρούσης συμβάσεως και εφ' όσον η νεωτέρα σύμβασις δεν ορίζει άλλως:
α) Η επικύρωσις υπό Μέλους της νεωτέρας συμβάσεως της αναθεωρούσης την παρούσαν, επάγεται αυτοδικάιως, παρά τας διατάξεις του ως άνω άρθρου 9, άμεσον καταγγελίαν της παρούσας συμβάσεως υπό την επιφύλαξιν ότι έχει τεθή εν ισχύι η αναθεωρούσα ταύτην νεωτέρα σύμβασις.
β) Αφ' ής η επαγομένη την αναθεώρησιν νεωτέρα σύμβασις τεθή εν ισχύι η παρούσα σύμβασις παύει ούσα δεκτική επικυρώσεως υπό των Μελών.
2. Η παρούσα σύμβασις παραμένει, ούχι ήττον, εν ισχύι υπό τον τύπον και το περιεχόμενον αυτής δια τα Μέλη άτινα επικυρώσαντα αυτήν δεν ήθελον επικυρώσει την αναθεωρούσαν ταύτην νεωτέραν σύμβασιν.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.