Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο Δεύτερον - (Ανίσχυρες οι διατάξεις ΣΣΕ και ΔΑ που καθορίζουν κατώτερη αμοιβή λόγω διαφοράς φύλου)

1. Διατάξεις Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας ή αποφάσεων διαιτησίας καθορίζουσαι ήσσονα αμοιβήν λόγω διαφοράς φύλου, δι'εργασίας ίσης αξίας είναι ανίσχυροι, θεωρούμεναι ως μη γεγραμμέναι.
2. Η ισχύς της διατάξεως της προηγουμένης παραγράφου άρχεται μετά παρέλευσιν τριών (3) ετών από της ενάρξεως ισχύος της δια του παρόντος κυρουμένης συμβάσεως. Η δυνάμει συλλογικών συμβάσεων εργασίας ή αποφάσεων διαιτησίας ολοκήρωσις της υπό της κυρουμένης συμβάσεως καθιερουμένης αρχής της ισότητος της αμοιβής μεταξύ αρρένων και θηλέων εργαζομένων δι'εργασίαν ίσης αξίας, δύναται να χωρήση και σταδιακώς εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.
3. Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν και προκειμένου περί των κατά τας διατάξεις του Α.Ν. 435/1968 «περί του καθορισμού, ελαχίστων ορίων μισθών και λοιπών όρων εργασίας κατηγοριών τινων μισθωτών και του Ν.Δ. 1198/1972 περί του τρόπου ρυθμίσεως των όρων αμοιβής και εργασίας, του επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του Δημοσίου των Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ. και τροποποιήσεως διατάξεων της περί συλλογικών συμβάσεων εργασίας νομοθεσίας» Υπουργικών Αποφάσεων περί ρυθμίσεως της αμοιβής εργασίας.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.